Dom mladih Split

Plesna radionica “Unutra i vani, samo sad i stalno”

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Radionica suvre­me­nog ple­sa pod vod­stvom Eme Crnić “Unutra i vani, samo sad i stalno”

U nas­tav­ku pro­gra­ma “Mala ško­la suvre­me­nog ple­sa” u lip­nju vas oče­ku­ju dvi­je radi­oni­ce i pred­sta­va. U subo­tu 5. lip­nja od 17 do 19 sati i nedje­lju 6. lip­nja od 10 do 13 sati u pros­to­ru Beton Kino Doma mla­dih, odr­žat će se prva radi­oni­ca “Unutra i vani, samo sad i stal­no” pod vod­stvom Eme Crnić. Osim radi­oni­ce, u subo­tu od 19:15 do 20 sati, imat ćete pri­li­ku pogle­da­ti i pet krat­kih ples­nih videa/filmova.

“Unutra i vani, samo sad i stal­no” je radi­oni­ca suvre­me­nog ple­sa pod vod­stvom Eme Crnić, koja se odr­ža­va u sklo­pu Tiramolinog pro­gra­ma “Mala ško­la suvre­me­nog ple­sa”. Na radi­oni­ci će nagla­sak biti na osvje­šta­va­nju tije­la od osnov­nih prin­ci­pa kre­ta­nja do kom­plek­s­ni­jih ples­nih for­mi – kroz kom­bi­na­ci­ju ala­ta iz raz­nih tje­les­nih prak­si i suvre­me­nih ples­nih teh­ni­ka. Uz osvje­šta­va­nje tije­la, istra­ži­va­ti će se kon­tro­la i pre­ciz­nost, opu­šte­nost i kaos u kre­ta­nju i stva­ra­nju ple­sa u tre­nut­ku. Unutar impro­vi­za­cij­skih vjež­bi i zada­nog ples­nog mate­ri­ja­la, igra­ti ćete se s paž­njom plesačice/plesača i ono­ga koji taj ples pro­ma­tra – sku­pa ćete poku­ša­ti otvo­ri­ti pros­tor pre­ma razu­mi­je­va­nju (žive ili nas­nim­lje­ne) ples­ne izved­be ‘’iznu­tra’’ i ‘’izva­na’’.

Osim radi­oni­ce, Ema će nam, u sklo­pu pod­pro­gra­ma Muze(j) ple­sa, pri­ka­za­ti i krat­ke autor­ske filmove/videa, Svaki sva­ki dan, Supergirl Nobody, Stalker, Postcard i Can you hear the music. Svaki sva­ki dan snim­ljen je na Akademiji dram­ske umjet­nos­ti kao zavr­š­ni rad. Film je do sada pri­ka­zan na 10. Monoplay fes­ti­va­lu i na fes­ti­va­lu Barutana018 u Osijeku. Ema tre­nut­no istra­žu­je podru­čje ples­nog fil­ma sni­ma­ju­ći solo impro­vi­za­ci­je u seri­ji nazva­noj Phoneshort’s ili kroz mon­ti­ra­nje vlas­ti­tih sni­ma­ka, otkri­va­ju­ći kore­ogra­fi­ju u pro­ce­su mon­ta­že (Supergirl Nobody, Stalker).

Ema Crnić je pro­fe­si­onal­na ple­sa­či­ca iz Zagreba, koja tre­nut­no radi kao slo­bod­na umjet­ni­ca (HZSU) na neza­vis­noj umjet­nič­koj sce­ni i kao čla­ni­ca udru­ga ples­nih umjet­ni­ka (UPPU Puls, UPUH). Nakon zavr­šet­ka stu­di­ja suvre­me­nog ple­sa na Akademiji dram­ske umjet­nos­ti u Zagrebu 2018. godi­ne, poči­nje izvo­di­ti za i sura­đi­va­ti ​​s doma­ćim i stra­nim umjet­ni­ci­ma: Jasna Vinovrški Layes (ANSAMBL), Irma Omerzo (Opna, Nevidljivi (ples)), Robert Clark – Koreokroj (Mass), Rajko Pavlić (Poskočite anđe­li), Petra Hraščanec i Saša Božić (Boli kolo, Kolo), Teatro Verdi (SUBVERBAL), Trafik (Jogging Godard), Bad​.co (Rad pani­ke), Petra Hraščanec (Skupa)…
Istovremeno, s kole­ga­ma i pri­ja­te­lji­ma s aka­de­mi­je osni­va Umjetničku orga­ni­za­ci­ju Škvadra u kojoj kon­ti­nu­ira­no radi kao ple­sa­či­ca (u pro­jek­ti­ma: Punopravno, Ne čujem te, mrak je, Pierottijeva 11) i kao kore­ograf­ki­nja (Bazen, Bazen u Dvorištu).

Radionica Eme Crnić će se odr­ža­ti u subo­tu 5. lip­nja od 17 do 19 sati i nedje­lju 6. lip­nja od 10 do 13 sati u pros­to­ru Beton Kino Doma mla­dih, a pro­jek­ci­je filmova/videa, koje su nami­je­nje­ne široj jav­nos­ti će se odr­ža­ti 5. lip­nja od 19.15 do 20 sati nakon čega sli­je­di raz­go­vor s autoricom.

Prijave su obvez­ne za sudje­lo­va­nje na radi­oni­ci, kao i za pro­jek­ci­je filmova/videa. Najavite svoj dola­zak na plesnaudrugatiramola@​gmail.​com

Program se odr­ža­va uz part­ner­stvo s Multimedijalnim kul­tur­nim cen­trom Split te uz finan­cij­sku podr­šku Zaklade Kultura nova i Grada Splita.

Više: Facebook event

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr