Dom mladih Split

Otvorene su prijave na četvrtu Malu školu medijske kulture

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Otvorene su pri­ja­ve na čet­vr­tu Malu ško­lu medij­ske kulture

Kino klub Split pozi­va sve zain­te­re­si­ra­ne nastavnike/ce i profesore/ice hrvat­skog jezi­ka i knji­žev­nos­ti i likov­nog odgo­ja u osnov­nim i sred­njim ško­la­ma koji/e žele ste­ći ili usa­vr­ši­ti svo­ja zna­nja i razu­mi­je­va­nje audi­ovi­zu­al­nih medi­ja, te ih kas­ni­je uklo­pi­ti u nas­tav­ne i izvan­nas­tav­ne aktiv­nos­ti u ško­la­ma i sva­kod­nev­ni rad s dje­com i mla­di­ma, da se pri­ja­ve na Malu ško­lu medij­ske kul­tu­re (MŠMK).

MŠMK kao izva­nins­ti­tu­ci­onal­ni obra­zov­ni pro­gram pro­vo­dit će se kroz neko­li­ko među­sob­no pove­za­nih pre­da­va­nja i radi­oni­ca okup­lja­ju­ći struč­nja­ke i polaz­ni­ke koji će, osim teorij­skih pre­da­va­nja, sav­la­da­ti kako prak­tič­no radi­ti krat­ka audi­ovi­zu­al­na dje­la: fil­mo­ve i ani­mi­ra­ne fil­mo­ve s mla­di­ma i djecom.

Održat će se pre­da­va­nja iz podru­čja Teorije audi­ovi­zu­al­nih medi­ja (Joško Jerončić), Povijesti i ana­li­ze fil­ma (Dora Baras), Snimanja (Boris Poljak), Animacije i mon­ta­že (Natko Stipaničev), Metodologija rada u nas­ta­vi (Ivana Rupić). Škola će tra­ja­ti u peri­odu od 12. lis­to­pa­da do kra­ja pro­sin­ca u pros­to­ri­ja­ma Kino klu­ba Split (Dom mla­dih) – te na tere­nu po potre­bi, a ras­po­red će se detalj­no dogo­vo­ri­ti s polaz­ni­ci­ma*. U sklo­pu ško­le poka­zat će se i fil­mo­vi nas­ta­li u pro­duk­ci­ja­ma na raz­li­či­tim radi­oni­ca­ma s dje­com i mladima.

Participacija na MŠMK je bes­plat­na, ali je potreb­na pri­ja­va do 07. lis­to­pa­da 2021. putem pri­jav­nog obras­ca.

Broj polaz­ni­ka je ogra­ni­čen, i u slu­ča­ju pove­ća­nog inte­re­sa, selek­ci­ja će se vrši­ti na osno­vu moti­va­cij­skog pisma.

Za sve dodat­ne infor­ma­ci­je može­te se obra­ti­ti na e‑mail: produkcija@​kinoklubsplit.​hr.

*Ukoliko se epi­de­mi­olo­ška situ­aci­ja pogor­ša, pro­gram će se nas­ta­vi­ti odvi­ja­ti u onli­ne okruženju.

__
Projekt su finan­ci­ra­li Hrvatski audi­ovi­zu­al­ni cen­tar, Hrvatsko druš­tvo film­skih reda­te­lja i Grad Split. Projekt se pro­vo­di u surad­nji s Agencijom za obra­zo­va­nje i odgoj i Hrvatskim film­skim save­zom. Rad Kino klu­ba finan­ci­ra­ju Zaklada kul­tu­ra nova, Hrvatski audi­ovi­zu­al­ni cen­tar i Grad Split. Voditelji pro­jek­ta su Boris Poljak i Sunčica Fradelić

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr