Dom mladih Split

NMG@PRAKTIKA_Vladimir Novak: Ne/ima(m) vremena

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Polazeći od pos­tav­ke da je impro­vi­za­ci­ja klju­čan fak­tor u stva­ra­nju te da dje­lo nikad nije goto­vo, Vladimir Novak obli­ku­je umjet­nič­ki nara­tiv iz kojeg nas­ta­ju dojm­lji­ve ambi­jen­tal­ne instalacije.

No umjet­nik nema namje­ru doves­ti posje­ti­te­lje pred gotov čin već ih pozva­ti na dodat­nu inter­pre­ta­ci­ju koja potom nado­gra­đu­je sam rad. Upravo iskus­tvo posje­ti­te­lja Vladimiru je veoma bit­na toč­ka pola­zi­šta u stva­ra­laš­tvu. Snažan poriv za eks­pe­ri­men­ti­ra­njem obli­ko­vao je umjet­ni­kov izri­čaj u kojem kom­bi­ni­ra raz­li­či­te medi­je. Iako je nje­gov dosa­daš­nji rad pre­poz­nat­ljiv po monu­men­tal­nim skul­p­tu­ra­ma od raz­nih mate­ri­ja­la poput trsti­ke, drva, želje­za, beto­na i sl., pos­ljed­nje vri­je­me napra­vio je odmak ka redu­ci­ra­ni­jim for­ma­ma uz koje kola­ži­ra svje­tlo, zvuk i pro­jek­ci­je. Posljedica je to i lanj­skog borav­ka na rezi­den­ci­ji u Parizu (koju mu je omo­gu­ći­la nagra­da Grand Prix osvo­je­na na 34. Salonu mla­dih) kada je napra­vio pre­okret u pris­tu­pu radu, otvo­rio se ka dru­gim mate­ri­ja­li­ma i uveo nove metodologije.

 

Otvorenje
čet­vr­tak, 4. lip­nja 2020. u 20:30 h
Trajanje
4. lip­nja – 11. lip­nja od 20:30 do 22h
NMG@PRAKTIKA, Klub KOCKA
Dom mla­dih Split, Ulica slo­bo­de 28
Fotogalerija
foto­gra­fi­je otvorenja

 

Radovi koje nam ovom pri­li­kom pre­zen­ti­ra nas­ta­li su u peri­odu izo­la­ci­je u sklo­pu rezi­den­ci­je CreArt i s obzi­rom da su pro­du­ci­ra­ni u pros­to­ri­ma umjet­ni­ko­va bora­vi­šta ovo je nji­ho­va prva jav­na pre­zen­ta­ci­ja. Narav pred­stav­lje­nih eks­po­na­ta svo­je­vr­stan je odgo­vor na pro­tek­lo raz­dob­lje pan­de­mi­je u kojem smo bili pri­si­lje­ni odmak­nu­ti se od sva­kod­nev­ne kolo­te­či­ne živo­ta te zais­ta uhva­ti­ti onaj, kako ga umjet­nik nazi­va višak vre­me­na. Lišen fak­to­ra publi­ke koris­ti tu novo­nas­ta­lu situ­aci­ju za istra­ži­va­nje vala novih moguć­nos­ti i usmje­ra­va­nje foku­sa na ono što ga naj­vi­še intri­gi­ra – sam pro­ces kre­aci­je. Radi se o ins­ta­la­ci­ja­ma poma­lo sce­no­graf­skog karak­te­ra koje se sas­to­je od željez­nih kons­truk­ci­ja, drve­nih dasa­ka, papi­ra i osta­lih siro­vih mate­ri­ja­la ukom­po­ni­ra­ni­ma sa svje­tlom i zvu­kom. Mračna atmo­sfe­rič­nost i indus­tri­al dojam kojom odi­šu ove ins­ta­la­ci­je u pros­to­ru odra­ža­va se kroz oda­bir svje­tlos­nih efe­ka­ta i audio poza­di­ne. Konačno, u njih ukla­pa svo­je dugo­go­diš­nje afi­ni­te­te spram ins­tu­men­tal­ne eks­pe­ri­met­nal­ne glaz­be uži­va­ju­ći u pro­ce­su frag­men­ti­ra­nja i kola­ži­ra­nja istih. Postavljanje pre­ciz­nih okvi­ra pri samom počet­ku raz­ra­de ide­je dopu­šta mu da se unu­tar njih pre­pus­ti polju pot­pu­ne entro­pi­je. A taj, mogli bismo ga nazva­ti, kaoti­čan ali smis­len pro­ces vođen ins­tik­tom jest srž nje­go­va rad­nog ela­na. Naglasak nije na zavr­š­nom pro­duk­tu već na samoj pro­ce­su­al­nos­ti. Bez ogra­ni­ča­va­ju­ćeg kon­cep­ta, neo­p­te­re­ćen fina­li­za­ci­jom, intu­itiv­no asem­bli­ra eklek­tič­ne kom­po­zi­ci­je uvi­jek sprem­ne na dalj­nju improvizaciju.

O autoru

Vladimir Novak diplo­mi­rao je kipar­stvo 2017. godi­ne na Akademiji likov­nih umjet­nos­ti u Zagrebu. Dobitnik je Nagrade Goranske kipar­ske radi­oni­ce u Lokvama na 13. Trijennalu hrvat­skog kipar­stva, HPB Grand Prix na 34. Salonu mla­dih — Panoptikon 2018. godi­ne, te Rektorove nagra­de za samos­tal­ni pro­jekt 2015. godi­ne. Izlagao je na više samos­tal­nih i skup­nih izlož­bi te bora­vio na rezi­den­ci­ji Cité Internationale des Arts u Parizu. Radovi mu se nala­ze u Fundusu ALU u Zagrebu i Galerije Antuna Augustinčića u Klanjcu, pri­vat­nim kolek­ci­ja­ma te kao jav­ne plas­ti­ke u Vrsaru i Bjelovaru. Živi i radi u Zagrebu.

Aktivnost je dio pro­jek­ta “Gradimo Dom zajed­no”, kojeg je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr