Dom mladih Split

Mavena

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Mavena – 36 nje­zi­nih čuda osno­va­na je 2006. godi­ne te je od počet­ka spe­ci­ja­li­zi­ra­na za novo­me­dij­sku umjet­nost i suvre­me­ne kus­to­ske kon­cep­ci­je te edu­ka­ci­ju u podru­čji­ma suvre­me­ne umjetnosti.

NMG – NovoMedijska Galerija je plat­for­ma suvre­me­ne umjet­nos­ti pokre­nu­ta 2010. s ciljem pro­duk­ci­je, pre­zen­ta­ci­je, pro­mo­ci­je i dis­tri­bu­ci­je novo­me­dij­ske umjet­nos­ti i umjet­ni­ka mla­đe generacije.

Kontinuirani godiš­nji pro­gram reali­zi­ra se kroz pro­gra­me KUSTOSKA ŠKOLA, NMG PRODUKCIJA, NMG EDUKACIJA, NMG REZIDENCIJA i NMG@PRAKTIKA. Programi se odvi­ja­ju u pros­to­ru Doma mla­dih, kao i u jav­nim grad­skim pros­to­ri­ma te je dosad reali­zi­ra­no više od 80 raz­li­či­tih medij­skih pro­je­ka­ta mla­dih umjet­ni­ka. Ovaj pro­gram ne samo da pru­ža uvid u naj­no­vi­je umjet­nič­ke prak­se, već i oda­bi­rom auto­ra i tema aktiv­no sudje­lu­je u pozi­ci­oni­ra­nju suvre­me­ne umjet­nos­ti kao kri­tič­kog fak­to­ra nas­pram druš­tve­ne stvar­nos­ti, a publi­ci pred­stav­lja sta­lan pro­gram suvre­me­ne umjet­nos­ti koji je par­ti­ci­pa­ti­van, edu­ka­ti­van i besplatan.

ISPOD BINE – sound art fes­ti­val zajed­nič­ki je pro­jekt kus­to­si­ce i pro­du­cen­ti­ce Natashe Kadin i ton maj­sto­ra i zvu­kov­nog umjet­ni­ka Hrvoja Pelicarića, koji se u pro­duk­ci­ji udru­ge Mavena i u surad­nji s Multimedijalnim kul­tur­nim cen­trom Split odvi­ja u Domu mla­dih u Splitu od 2016. godi­ne, a pred­stav­lja pre­sjek aktu­al­nih zbi­va­nja u podru­čju eks­pe­ri­men­tal­ne i zvu­kov­ne umjet­nos­ti, kako vizu­al­ne tako i izvedbene.

Kontakt: Natasha Kadin / mavena@​mavena.​hr / 099/2885 – 558

Web

Facebook

Instagram

NMG@PRAKTIKA_Slatka Splitska Konceptualka nudi rješenje

Galerija kluba Kocka, izložbe

23.9–4.10.2021

SLATKA SPLITSKA KONCEPTUALKA NUDI RJEŠENJE
RUŽIČASTI PERISTIL BOMBON OD PAMUKA ZA VAŠU OBITELJ BANANA SPLIT
NMG@PRAKTIKA
OTVORENJE: čet­vr­tak, 23. ruj­na 2021. u 20 h, Galerija klu­ba Kocka

NMG@MKC_Nina Kurtela: Raslojavanje

Galerija MKC, izložbe

1630.9.2021

NMG@MKC_Nina Kurtela: Raslojavanje
OTVORENJE: čet­vr­tak, 16. ruj­na 2021., 20 h, Galerija MKC
Izložba je otvo­re­na do čet­vrt­ka, 30. ruj­na, rad­nim danom 19 – 21h

NMG@PRAKTIKA 2022. – poziv umjetnicima

Poziv mla­dim auto­ri­ma, stu­den­ti­ma i umjet­nič­ko – kus­to­skim surad­ni­ci­ma na počet­ku pro­fe­si­onal­ne kari­je­re da se pri­ja­ve na natje­čaj za izla­ga­nje u 2022. godi­ni u sklo­pu cik­lu­sa izlož­bi i poprat­nog pro­gra­ma NMG@PRAKTIKA.

ISPOD BINE SEZONA: Marko Ciciliani & Barbara Lüneburg

Beton kino, glazba

28.5.2021

Kroz dru­gi doga­đaj ove godi­ne ISPOD BINE SEZONA ugoš­ću­je aus­trij­ske audi­ovi­zu­al­ne umjet­ni­ke Barbaru Lüneburg (e‑violina, akus­tič­na violi­na i game­pad) i Marka Cicilianija (mono­me, game­pad) u petak, 28. svib­nja u 21 sat u Beton kinu Doma mladih.

NMG@PRAKTIKA - Predrag Pavić: Optički šou

Galerija kluba Kocka, izložbe

2128.5.2021

U petak, 21. svib­nja, u 21 sat, u Galeriji Kluba Kocka u Domu mla­dih u sklo­pu cik­lu­sa NMG@PRAKTIKA otva­ra se izlož­ba Optički šou umjet­ni­ka Predraga Pavića. Izložba osta­je otvo­re­na do pet­ka, 28. svib­nja, a pogle­da­ti je može­te pret­hod­nom naj­a­vom na broj: 0989602701.

NMG@PRAKTIKA Josip Šurlin: Afterwardsness

U petak, 9. trav­nja u 20 sati otvo­rit će se izlož­ba iz cik­lu­sa NMG@PRAKTIKA_Josip Šurlin: Afterwardsness u Galeriji Kluba Kocka. Mladi split­ski umjet­nik Josip Šurlin pred­stav­lja se u sklopu […]

NMG@PRAKTIKA_Zela Luša: #100lica

Galerija kluba Kocka, izložbe

1119.3.2021

U čet­vr­tak, 11. ožuj­ka, u Galeriji klu­ba Kocka s počet­kom u 20 sati otvo­ri­ti će se izlož­ba Zele Luše, #100lica. Izložba će biti otvo­re­na do pet­ka, 19. ožujka, […]

Ispod bine 2020

U sklo­pu fes­ti­va­la Ispod bine, 22. stu­de­nog će se od 13 sati u Beton kinu (Dom mla­dih) odr­ža­ti radi­oni­ca koju će vodi­ti Manja Ristić.

KUSTOSKA ŠKOLA

KUSTOSKA ŠKOLA

Izrada publi­ka­ci­je kao rezul­tat Kustoske ško­le „Kad jed­nom odeš, uvi­jek si stra­nac“ – istra­ži­vač­ki pro­jek­ti eko­nom­skih i poli­tič­kih migra­ci­ja u suvre­me­nom društvu.

KUSTOSKA ŠKOLA: „Kad jednom odeš, uvijek si stranac“

KUSTOSKA ŠKOLA: „Kad jed­nom odeš, uvi­jek si stra­nac“ istra­ži­vač­ki pro­jek­ti eko­nom­skih i poli­tič­kih migra­ci­ja u suvre­me­nom druš­tvu, Beton kino, Dom mla­dih Split, 2. i 3.10.2020. […]

Katrin Novaković: Right Now, multimedijalna izložba

Galerija kluba Kocka, GDZ, izložbe

24.9–1.10.2020

  “Love me and love me rig­ht now, but bewa­re of who’s wat­c­hing!” “Right Now” glaz­be­ni je spot naprav­ljen kom­bi­na­ci­jom videa i stop-ani­ma­ci­je za bend ABOP […]

NMG@Praktika 2021 - poziv umjetnicima i kustosima

Poziv na natje­čaj za izla­ga­nje u sklo­pu deve­te godi­ne cik­lu­sa NMG@PRAKTIKA 2021.

NMG@PRAKTIKA_Vladimir Novak: Ne/ima(m) vremena

Polazeći od pos­tav­ke da je impro­vi­za­ci­ja klju­čan fak­tor u stva­ra­nju te da dje­lo nikad nije goto­vo, Vladimir Novak obli­ku­je umjet­nič­ki nara­tiv iz kojeg nas­ta­ju dojm­lji­ve ambi­jen­tal­ne instalacije.

NMG@PRAKTIKA: Suvremena topografija

Galerija kluba Kocka, izložbe

1229.3.2020

NMG@PRAKTIKA: Suvremena topografija

Izložba na taj način uklju­ču­je dje­la arhi­te­ka­ta, umjet­ni­ka i ured­ni­ka, od kojih su svi koris­ti­li ani­mi­ra­ne GIF-ove za pre­zen­ta­ci­ju svo­jih dje­la veza­nih za pros­tor­ne pro­ble­me. Animirani GIF je medij koji je simp­tom de-teri­to­ri­ja­li­za­ci­je kada se bri­šu gra­ni­ce izme­đu vre­me­na i pros­to­ra. Istodobno, ima spo­sob­nost doku­men­ti­ra­nja pro­mje­na u povi­jes­ti, utje­lov­lje­nja pro­gre­siv­nih arhi­tek­ton­skih kon­cep­ta i daje kri­tič­ko raz­miš­lja­nje o druš­tve­noj stvar­nos­ti. Ukratko, on ima spo­sob­nost pred­sta­vi­ti pro­mje­ne u topo­gra­fi­ji, one naj­ma­nje pro­mje­ne koje mogu uve­li­ko utje­ca­ti na život.

Kustoska Škola: Mali organon za filmsko kustostvo

U pone­dje­ljak, 27. siječ­nja od 10 do 18 sati u Beton kinu Doma mla­dih u Splitu, odr­ža­va se čet­vr­ta Kustoska škola

Bojan Mrđenović: Magistrala (izložba)

Galerija MKC, GDZ, izložbe

26.9–10.10.2019

Fotografski pro­jekt Magistrala Bojan Mrđenović razvi­ja već šest godi­na kroz koje je saku­pio više od 1500 ana­log­no naprav­lje­nih foto­gra­fi­ja, čiji uži izbor je već pred­stav­ljen jav­nos­ti na izlož­ba­ma u Zagrebu, Splitu i Dubrovniku

ISPOD BINE, sound art festival #4

čet­vr­to izda­nje ISPOD BINE, sound art fes­ti­va­la, koji će se odr­ža­ti od 4. do 11. studenog

NMG@PRAKTIKA_Dajana Džafo: Prirodni okoliš

Galerija kluba Kocka, izložbe

1218.12.2019

Dajana Džafo rođe­na je 1988. godi­ne u Splitu. Po zavr­šet­ku sred­nje Škole likov­nih umjet­nos­ti u Splitu upi­su­je Filozofski fakul­tet u Splitu, a 2013. stje­če titu­lu prvos­tup­ni­ce Povijesti umjet­nos­ti i Filozofije. Iste godi­ne upi­su­je Umjetničku aka­de­mi­ju u Splitu gdje 2019. diplo­mi­ra sa zva­njem Magistra edu­ka­ci­je Likovne kul­tu­re i likov­ne umjet­nos­ti sa spe­ci­ja­li­za­ci­jom iz gra­fi­ke u kla­si pro­fe­so­ra Edvina Dragičevića. Od 2019. godi­ne čla­ni­ca je Hrvatske udru­ge likov­nih umjet­ni­ka. Voditeljica je neko­li­ko umjet­nič­kih pro­je­ka­ta i radi­oni­ca. Do sada je reali­zi­ra­la jed­nu samos­tal­nu i sudje­lo­va­la na neko­li­ko skup­nih izložbi.

NMG@PRAKTIKA_Iva Džaja: 3.13 mph

Galerija kluba Kocka, izložbe

1724.10.2019

Iz sim­bo­lič­kih u aps­trak­t­ne, mla­da umjet­ni­ca Iva Džaja nas pot­pu­no neo­p­te­re­će­no vodi u šet­nju kroz pri­zo­re koji su oku­pi­ra­li nje­no foto­graf­sko oko u peri­odu od oko pos­ljed­nje dvi­je godi­ne dok je bes­cilj­no luta­la urba­nim prostorima.

NMG@PRAKTIKA: PROMOCIJA TROGODIŠNJEG KATALOGA

Galerija MKC, GDZ, izložbe

10.10.2019

NMG@PRAKTIKA 2016. – 2018. pro­mo­ci­ja tro­go­diš­njeg kata­lo­ga Četvrtak, 10.10.2019. Galerija MKC Split Ulica slo­bo­de 28 Vjerovali ili ne, ovo je već sed­ma godi­na da pro­vo­di­mo cik­lus NMG@PRAKTIKA u Domu mladih […]

NMG@PRAKTIKA_Tamara Sekulić: Priroda i društvo

Sadržaji

512.9.2019

Kako sam nas­lov impli­ci­ra, izlož­ba Tamare Sekulić kojom se prvi put pred­stav­lja u Splitu, eko­lo­ške je tema­ti­ke i refe­ri­ra se, među osta­lim, na pro­pa­lu poljo­pri­vre­du u Slavoniji u kojoj […]

NMG@PRAKTIKA_Nikolina Kuzmić: Arhiva patoloških stakalaca

Galerija kluba Kocka, izložbe

20.6–1.7.2019

Nikolina Kuzmić rođe­na je 1994. godi­ne u Splitu. Diplomirala je na Odsjeku za sli­kar­stvo pri Umjetničkoj aka­de­mi­ji u Splitu u kla­si redo­vi­te pro­fe­so­ri­ce Nine Ivančić. Realizirala je neko­li­ko samos­tal­nih izlož­bi i sudje­lo­va­la na neko­li­ko skup­nih. S radom Arhiva pato­lo­ških sta­ka­la­ca pred­sta­vi­la se ove godi­ne na izlož­bi HT nagra­de za suvre­me­nu umjet­nost u Muzeju suvre­me­ne umjetnosti.

NMG@PRAKTIKA_Niko Mihaljević: Need Your Love So Bad, performance

Need Your Love So Bad poz­na­ta je blu­es bala­da prvi put objav­lje­na dav­ne 1955. godi­ne, kas­ni­je više puta obra­đe­na, a naj­poz­na­ti­ja je u izved­bi gru­pe Fleetwood Mac […]

NMG@PRAKTIKA_Oleg Morović: Porno mix plaža 2

Galerija kluba Kocka, izložbe

1118.4.2019

Sigurno ste se svi zapi­ta­li zašto se ova izlož­ba zove Porno mix pla­ža? E pa na to pita­nje u ovom tek­s­tu neće­te pro­na­ći odgo­vor jer mene to […]

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr