Dom mladih Split

Mavena

izložbe, Novosti

15.6–1.7.2022

NMG@PRAKTIKA 2023. - poziv umjetnicima

NMG@PRAKTIKA 2023. — poziv umjetnicima

NMG@PRAKTIKA_Hrvoje Spudić: Rotoprojektor 4

NMG@PRAKTIKA_Hrvoje Spudić: Rotoprojektor 4
Galerija klu­ba Kocka
OTVORENJE: čet­vr­tak, 9. lip­nja 2022. u 20h
Izložba je otvo­re­na do 12. lip­nja i može se raz­gle­da­ti uz pret­hod­ni dogo­vor na +38598602701

NMG@PRAKTIKA_Ivana Škvorčević: Iskušavanje slike

NMG@PRAKTIKA_Ivana Škvorčević: Iskušavanje slike
05. — 12.05.2022. / rad­nim danom 18 – 20h / Galerija klu­ba Kocka
OTVORENJE: čet­vr­tak, 05.05., u 20 sati

Galerija kluba Kocka, izložbe

31.3–7.4.2022

NMG@PRAKTIKA_Marko Dajak: Garnitura pokreta

NMG@PRAKTIKA_Marko Dajak: Garnitura pokreta
OTVORENJE: čet­vr­tak, 31. ožuj­ka 2022. / 20h / Galerija klu­ba Kocka
Izložba je otvo­re­na do čet­vrt­ka, 7. trav­nja rad­nim danom od 18 do 20 sati

Galerija kluba Kocka, izložbe

1825.3.2022

NMG@PRAKTIKA_Sonja Pregrad: Karnevalski šator hrđa na večernjem povjetarcu - ras/pakiravanje predmetnosti

NMG@PRAKTIKA_Sonja Pregrad: Karnevalski šator hrđa na večer­njem povje­tar­cu — ras/pakiravanje predmetnosti
18. — 25.03.2022. / 18 — 20h / Galerija klu­ba Kocka
OTVORENJE I IZVEDBA: petak, 18. ožuj­ka 2022. u 19h

NMG@PRAKTIKA_Nikica Jurković: Sve je moguće

NMG@PRAKTIKA_Nikica Jurković: Sve je moguće
04. — 11.02.2022. / pon-pet: 18 – 21h / Galerija klu­ba Kocka
OTVORENJE: petak, 04.02.2022., 19h, Klub Kocka

NMG@PRAKTIKA_Andrea Resner: Girl Who Kisses Butterflies

NMG@PRAKTIKA_Andrea Resner: Girl Who Kisses Butterflies
08.01.2022./ 20h / Galerija klu­ba Kocka 

edukacije i radionice, Razred

1213.11.2021

NMG EDUKACIJA: Škola kritike vizualnih umjetnosti

ŠKOLA KRITIKE VIZUALNIH UMJETNOSTI 2021.
12. i 13.11. 2021. / Razred & online

Galerija kluba Kocka, izložbe

25.10–2.11.2021

NMG@PRAKTIKA_Glorija Lizde: Postajanje: Mitovi o ženskosti

NMG@PRAKTIKA_Glorija Lizde: Mitovi o ženskosti
25.10. — 02.11. / Galerija klu­ba Kocka
OTVORENJE: pone­dje­ljak, 25. lis­to­pa­da 2021., 20h

edukacije i radionice, Razred

2122.10.2021

KUSTOSKA ŠKOLA: Stvarno, ali ne i istinito: Mitovi o ženskosti

KUSTOSKA ŠKOLA: Stvarno, ali ne i isti­ni­to: Mitovi o ženskosti
21. i 22.10. / Razred i online/
Predavačice: Adela Jušić, Glorija Lizde, Tijana Okić, Petra Šarin

Galerija kluba Kocka, izložbe

1422.10.2021

NMG@PRAKTIKA Adela Jušić: Stvarno, ali ne i istinito

NMG@PRAKTIKA_Adela Jušić: Stvarno, ali ne i istinito
14.- 22.10. / Galerija klu­ba Kocka
OTVORENJE: čet­vr­tak, 14.10. 2021. u 20 h

Galerija kluba Kocka, izložbe

23.9–4.10.2021

NMG@PRAKTIKA_Slatka Splitska Konceptualka nudi rješenje

SLATKA SPLITSKA KONCEPTUALKA NUDI RJEŠENJE
RUŽIČASTI PERISTIL BOMBON OD PAMUKA ZA VAŠU OBITELJ BANANA SPLIT
NMG@PRAKTIKA
OTVORENJE: čet­vr­tak, 23. ruj­na 2021. u 20 h, Galerija klu­ba Kocka

Galerija MKC, izložbe

1630.9.2021

NMG@MKC_Nina Kurtela: Raslojavanje

NMG@MKC_Nina Kurtela: Raslojavanje
OTVORENJE: čet­vr­tak, 16. ruj­na 2021., 20 h, Galerija MKC
Izložba je otvo­re­na do čet­vrt­ka, 30. ruj­na, rad­nim danom 19 – 21h

NMG@PRAKTIKA 2022. – poziv umjetnicima

Poziv mla­dim auto­ri­ma, stu­den­ti­ma i umjet­nič­ko – kus­to­skim surad­ni­ci­ma na počet­ku pro­fe­si­onal­ne kari­je­re da se pri­ja­ve na natje­čaj za izla­ga­nje u 2022. godi­ni u sklo­pu cik­lu­sa izlož­bi i poprat­nog pro­gra­ma NMG@PRAKTIKA.

Beton kino, glazba

28.5.2021

ISPOD BINE SEZONA: Marko Ciciliani & Barbara Lüneburg

Kroz dru­gi doga­đaj ove godi­ne ISPOD BINE SEZONA ugoš­ću­je aus­trij­ske audi­ovi­zu­al­ne umjet­ni­ke Barbaru Lüneburg (e‑violina, akus­tič­na violi­na i game­pad) i Marka Cicilianija (mono­me, game­pad) u petak, 28. svib­nja u 21 sat u Beton kinu Doma mladih.

Galerija kluba Kocka, izložbe

2128.5.2021

NMG@PRAKTIKA - Predrag Pavić: Optički šou

U petak, 21. svib­nja, u 21 sat, u Galeriji Kluba Kocka u Domu mla­dih u sklo­pu cik­lu­sa NMG@PRAKTIKA otva­ra se izlož­ba Optički šou umjet­ni­ka Predraga Pavića. Izložba osta­je otvo­re­na do pet­ka, 28. svib­nja, a pogle­da­ti je može­te pret­hod­nom naj­a­vom na broj: 0989602701.

NMG@PRAKTIKA Josip Šurlin: Afterwardsness

U petak, 9. trav­nja u 20 sati otvo­rit će se izlož­ba iz cik­lu­sa NMG@PRAKTIKA_Josip Šurlin: Afterwardsness u Galeriji Kluba Kocka. Mladi split­ski umjet­nik Josip Šurlin pred­stav­lja se u sklopu […]

Galerija kluba Kocka, izložbe

1119.3.2021

NMG@PRAKTIKA_Zela Luša: #100lica

U čet­vr­tak, 11. ožuj­ka, u Galeriji klu­ba Kocka s počet­kom u 20 sati otvo­ri­ti će se izlož­ba Zele Luše, #100lica. Izložba će biti otvo­re­na do pet­ka, 19. ožujka, […]

Galerija MKC, izložbe

25.2–5.3.2021

Izložba Roberta Fišera: Tamna stvar

Izložba Roberta Fišera: Tamna stvar

Ispod bine 2020

U sklo­pu fes­ti­va­la Ispod bine, 22. stu­de­nog će se od 13 sati u Beton kinu (Dom mla­dih) odr­ža­ti radi­oni­ca koju će vodi­ti Manja Ristić.

KUSTOSKA ŠKOLA

KUSTOSKA ŠKOLA

Izrada publi­ka­ci­je kao rezul­tat Kustoske ško­le „Kad jed­nom odeš, uvi­jek si stra­nac“ – istra­ži­vač­ki pro­jek­ti eko­nom­skih i poli­tič­kih migra­ci­ja u suvre­me­nom društvu.

KUSTOSKA ŠKOLA: „Kad jednom odeš, uvijek si stranac“

KUSTOSKA ŠKOLA: „Kad jed­nom odeš, uvi­jek si stra­nac“ istra­ži­vač­ki pro­jek­ti eko­nom­skih i poli­tič­kih migra­ci­ja u suvre­me­nom druš­tvu, Beton kino, Dom mla­dih Split, 2. i 3.10.2020. […]

Galerija kluba Kocka, GDZ, izložbe

24.9–1.10.2020

Katrin Novaković: Right Now, multimedijalna izložba

  “Love me and love me rig­ht now, but bewa­re of who’s wat­c­hing!” “Right Now” glaz­be­ni je spot naprav­ljen kom­bi­na­ci­jom videa i stop-ani­ma­ci­je za bend ABOP […]

NMG@Praktika 2021 - poziv umjetnicima i kustosima

Poziv na natje­čaj za izla­ga­nje u sklo­pu deve­te godi­ne cik­lu­sa NMG@PRAKTIKA 2021.

>

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr