Dom mladih Split

NMG@PRAKTIKA_Nikica Jurković: Sve je moguće

NMG@PRAKTIKA_Nikica Jurković: Sve je moguće
04. — 11.02.2022. / pon-pet: 18 – 21h / Galerija klu­ba Kocka
OTVORENJE: petak, 04.02.2022., 19h, Klub Kocka

O RADU:
„Panta rhei“ – „Sve teče“ mak­si­ma je kojom se, spon­ta­no ili pro­miš­lje­no, Nikica Jurković vodi u svom živo­tu i radu. Vizualni umjet­nik koji odba­cu­je rigid­ne okvi­re i jas­no defi­ni­ra­ne sti­lo­ve umjet­nos­ti pri­hva­ća da se druš­tvo i svi­jet kons­tant­no mije­nja­ju, tako­đer i nje­go­vo osob­no stva­ra­laš­tvo, inte­re­si i cen­tri fokusa.

Nikica je mul­ti­dis­ci­pli­nar­ni umjet­nik koji kroz dizajn, sli­kar­stvo, crtež, per­for­mans i dru­ge medi­je istra­žu­je raz­li­či­te kon­cep­te, a pro­miš­lja­ju­ći o život­nim poja­va­ma, druš­tvu i ljud­skim odno­si­ma, on sva­ki put nano­vo tra­ži medij koji naj­bo­lje odgo­va­ra pro­ce­su istra­ži­va­nja odre­đe­ne ideje.

Njegov cik­lus rado­va “Sve je mogu­će”, čiji naziv se refe­ri­ra na izlož­bu Denisa Kraškovića s kojom je sve zapo­če­lo, ne pos­tav­lja u cen­tar naše pozor­nos­ti ni likov­ni rad niti auto­ra, već kom­plek­s­ne odno­se auto­ra, publi­ke, rada, ins­ti­tu­ci­ja i pros­to­ra. Nakon prve inter­ven­ci­je u tuđu izlož­bu, Nikica razvi­ja svo­je goto­vo antro­po­lo­ško ispi­ti­va­nje pa se tako upli­će u pos­tav 34. Salona mla­dih, “pod­me­ću­ći” u nje­ga video-doku­men­ta­ci­ju svo­je prve inter­ven­ci­je. Njegov tre­ći video rad bilje­ži ins­ce­ni­ra­no otvo­re­nje, koje je kas­ni­je pri­ka­za­no i na stvar­no­me otvo­re­nju, suge­ri­ra­ju­ći pos­to­ja­nje izlož­be u dva para­lel­na vre­men­ska okvira.

Posljednji rad kojim ispi­tu­je konven­ci­onal­ne nači­ne izla­ga­nja i otvo­re­nja izlož­bi uklju­či­vao je sni­ma­nje otvo­re­nja uži­vo, pri­li­kom čega su posje­ti­te­lji sami pos­ta­li stva­ra­te­lji­ma dje­la, ali i samo djelo.

Pitanje koje je potak­nu­lo Nikicu na ovak­va rje­še­nja je pita­nje prak­se izlož­bi i nji­ho­vih otvo­re­nja. Otvorenja obič­no slu­že kao pri­li­ka za soci­ja­li­za­ci­ju i dija­log, a sami umjet­nič­ki rad redo­vi­to pada u dru­gi plan.

Kroz ovaj cik­lus Nikica poku­ša­va otkri­ti slje­de­će: Postoji li alter­na­ti­va za sve ovo što nam ide na živ­ce kod for­mal­nih otvorenja?

Ovom pri­li­kom u Kocki Nikica pre­ba­cu­je fokus sa for­mal­nog otvo­re­nja izlož­be na nefor­mal­no dru­že­nje: u cen­tru paž­nje je par­ty, a izlož­ba pos­ta­je tek usput­na informacija.

Postavljajući veli­ki naj­lon na pod split­skog klu­ba Kocka, koris­te­ći zvuk i svje­tlo te doku­men­ti­ra­ju­ći hap­pe­ning nefor­mal­nog otvo­re­nja, Nikica omo­gu­ću­je posje­ti­te­lji­ma (slu­čaj­nim ili namjer­nim) da par­ti­ci­pi­ra­ju u stva­ra­nju umjet­nič­kog dje­la, ostav­lja­ju­ći svo­je naj­dos­lov­ni­je tra­go­ve na umjet­nič­kom „plat­nu“.

Najlonsko plat­no tije­kom nefor­mal­nog otvo­re­nja osta­je nateg­nu­to pre­ko poda klup­skog pros­to­ra (koji se ina­če sa sva­kim kon­cer­tom i par­tyjem zapr­lja, odnos­no osli­ka na posve novi i uni­ka­tan način), izla­žu­ći se tako nemi­lim utje­ca­ji­ma ljud­skih kora­ka, pro­li­ve­nog pića i žara cigareta.

Taj traj­ni i (ne)promišljeni trag publi­ke na naj­lo­nu osta­je nakon otvo­re­nja izlo­žen u gale­rij­skom pros­to­ru kao fak­si­mil koji govo­ri sam za sebe, pos­tav­lja­ju­ći i odgo­va­ra­ju­ći na pitanja:
Otvorenje izlož­be bez sve­ča­nog predgovora?
Otvorenje izlož­be bez autora?
Otvorenje izlož­be bez gale­rij­skog prostora?
Otvorenje izlož­be bez umjet­nič­kog rada?
Sve je moguće.

- Katarina Duplančić

O AUTORU:
NIKICA JURKOVIĆ (Zagreb, 1989.) je diplo­mi­rao Dizajn vizu­al­nih komu­ni­ka­ci­ja na Studiju dizaj­na pri Arhitektonskom fakul­te­tu Sveučilišta u Zagrebu (2012.) te potom na Odsjeku gra­fi­ke Akademije likov­nih umjet­nos­ti u Zagrebu (2018.), s naj­ve­ćom pohva­lom Summa Cum Laude. U sklo­pu Erasmus+ pro­gra­ma, zavr­šio je Preddiplomski stu­dij Bellas artes na Sveučilištu Complutense u Madridu 2017. Izlagao je na neko­li­ko samos­tal­nih i broj­nim skup­nim izlož­ba­ma, među koji­ma se izdva­ja­ju samos­tal­ne izlož­be u Galeriji SC, te gale­ri­ja­ma GRETA, Academia moder­na, AK gale­ri­ja (Atelieri Koprivnica) i AŽ gale­ri­ja (Atelijeri Žitnjak), kao i skup­ne izlož­be poput: Radikalne geome­tri­je i Umjetnost je sum­nja III (gale­ri­ja LEXART Skladište), 34. i 35. Salon mla­dih te 5. Bijenale sli­kar­stva (Dom HDLU), 12. HT nagra­da (MSU Zagreb) i 14. Erste frag­men­ti (Galerija Kranjčar). Također je sudje­lo­vao na bro­jim likov­nim kolo­ni­ja­ma te rezi­den­ci­ji Haffenkombinat u Leipzigu (Njemačka). Dobitnik je neko­li­ko nagra­da i pohva­la. Živi i dje­lu­je u Zagrebu.
Kontakt: niki​ca​jur​ko​vic​.com/​c​o​n​t​a​c​t​-​f​orm

KUSTOSICA: Katarina Duplančić
KUSTOSI PROGRAMA NMG: Katarina Duplančić, Natasha Kadin, Vedran Perkov
DIZAJN: Nikola Križanac
PRIJEVOD: Katarina Duplančić
DOKUMENTACIJA: Glorija Lizde
POSTAV: Katarina Duplančić, Franko Sardelić Kolinac
DONATORI: Ministarstvo kul­tu­re i medi­ja RH, Grad Split
MAVENU PODRŽAVA: Zaklada Kultura nova
ZAHVALE: Kino klub Split, KUM, MKC, PDM, Đarma, Ena Jurov, Grumen

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr