Dom mladih Split

Izložbe Mirka Ilića i najboljeg suvremenog hrvatskog dizajna

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Galerija MKC, izložbe, ,

22.12.202118.1.2022

MIRKO ILIĆ: IZ POVIJESTI LJUDSKE GLUPOSTI – DIZAJNERSKA POVIJEST SVIJETA & IZLOŽBA HRVATSKOG DIZAJNA 19/20 – NAGRAĐENI RADOVI
22.12.2021. – 18.1.2022. / pon – sub: 14 – 21h / Galerija MKC
Otvorenje: sri­je­da, 22.12.2021., 19h

U sri­je­du, 22. pro­sin­ca, u 19 sati, u Galeriji MKC otva­ra­ju se čak dvi­je izlož­be dizaj­na: izlož­ba MIRKO ILIĆ: IZ POVIJESTI LJUDSKE GLUPOSTI – DIZAJNERSKA POVIJEST SVIJETA i IZLOŽBA HRVATSKOG DIZAJNA 19/20 – NAGRAĐENI RADOVI. Prva je pano­ram­ski pri­kaz rada istak­nu­tog gra­fič­kog dizaj­ne­ra Mirka Ilića od pla­ka­ta, pre­ko novin­skih nas­lov­ni­ca i ilus­tra­ci­ja do stri­po­va, remik­si­ra­nih kao pri­ča o pos­ljed­njih 120 godi­na ljud­ske povi­jes­ti, dok dru­ga daje bije­nal­ni pre­sjek naj­bo­ljih rado­va suvre­me­nog hrvat­skog dizaj­na u svim podru­čji­ma dizaj­ner­skog djelovanja.

Izložba Iz povi­jes­ti ljud­ske glu­pos­ti – Dizajnerska povi­jest svi­je­ta, u kus­to­skoj kon­cep­ci­ji Marka Goluba, osla­nja se na komu­ni­ka­cij­sku sna­gu dizaj­na i ilus­tra­ci­ja Mirka Ilića, nji­ho­vu spo­sob­nost da na vizu­alan način arti­ku­li­ra­ju pro­ble­ma­ti­ku nekih od naj­kom­plek­s­ni­jih druš­tve­nih i poli­tič­kih tema našeg i proš­lih vre­me­na. Kao dizaj­ner, art direk­tor, i ilus­tra­tor za broj­ne novi­ne i maga­zi­ne – Polet, Start, Danas, Panorama, Time, New York Times, Wall Street Journal i dru­ge – Ilić je osta­vio snaž­ne vizu­al­ne komen­ta­re na aktu­al­na druš­tve­na i poli­tič­ka zbi­va­nja u vre­men­skom ras­po­nu od počet­ka svo­je kari­je­re u dru­goj polo­vi­ci 1970-ih sve do danas.

Takvi rado­vi, objav­lji­va­ni u novi­na­ma i časo­pi­si­ma, koji evo­ci­ra­ju neke od naj­važ­ni­jih doga­đa­ja koji su se odvi­li za vri­je­me naših živo­ta, čine osno­vu ove izlož­be, no paž­lji­vi­jim pre­gle­dom cje­lo­kup­nog Ilićevog opu­sa naći ćemo i broj­ne reflek­si­je o dru­gim zbi­va­nji­ma, poja­va­ma i ide­ja­ma koje sežu i u mno­go dalju proš­lost a bile su rele­vant­ne kako za tre­nu­tak u kojem se Ilić na njih osvr­nuo, tako i za naše današ­nje vrijeme.

Izložba hrvat­skog dizaj­na sre­diš­nja je i naj­važ­ni­ja stru­kov­na dizaj­ner­ska mani­fes­ta­ci­ja u Hrvatskoj koja okup­lja naj­bo­lje dizaj­ner­ske rado­ve nas­ta­le tije­kom dvo­go­diš­njeg raz­dob­lja u svim podru­čji­ma dizaj­ner­skog dje­lo­va­nja, uklju­ču­ju­ći dizajn vizu­al­nih komu­ni­ka­ci­ja i gra­fič­ki dizajn, indus­trij­ski dizajn, dizajn amba­la­že, dizajn pros­tor­nih inter­ven­ci­ja i sus­ta­va, dizajn inte­rak­ci­ja i elek­tro­nič­kih medi­ja, kri­tič­ki, odnos­no kon­cep­tu­al­ni dizajn, mod­ni i odjev­ni dizajn itd. Osim što od 1999. godi­ne pred­stav­lja sam vrh pro­fe­si­onal­ne pro­duk­ci­je hrvat­skih dizaj­ne­ra, dizaj­ner­skih stu­di­ja i agen­ci­ja, izlož­ba uklju­ču­je i stu­dent­sku sek­ci­ju koja daje uvid u sva aktu­al­na pos­tig­nu­ća u viso­ko­škol­skoj dizaj­ner­skoj edukaciji.

Prije gos­to­va­nja u split­skoj Galeriji MKC‑u, izlož­ba je bila poka­za­na i u Muzeju za umjet­nost i obrt u Zagrebu te u Muzeju gra­da Rijeke. Najrecentnije izda­nje ove izlož­be, Izložba hrvat­skog dizaj­na 19/20, po prvi put je inte­gral­no pred­stav­lje­no onli­ne, no ni izlož­ba u fizič­kom pros­to­ru nije izos­ta­la – u Galeriji MKC bit će izlo­že­no pre­ko četr­de­set pro­je­ka­ta (pla­ka­ti, knji­ge, namje­štaj, pro­izvo­di i sl.), nagra­đe­nih ili ovjen­ča­ni poseb­nim priz­na­nji­ma u svo­jim kategorijama.

Detaljnije o izložbama:

Izložba hrvat­skog dizaj­na 19/20 – Nagrađeni radovi

Na izlož­bi će biti pred­stav­lje­ni svi pro­jek­ti nagra­đe­ni u svo­jim kate­go­ri­ja­ma. U kate­go­ri­ji vizu­al­nih komu­ni­ka­ci­ja to su: Rafaela Dražić (Ana Ofak: Agents of Abstraction), Andro Giunio (25 FPS Festival), Marko Hrastovec (Hot Type), NJI3 (HNK u Zagrebu – sezo­na 2018./2019.), OAZA (MADE IN: Crafts — Design Narratives), Neva Marija Zidić (Riah & Čovjek zna­či čovjek) i Tana Jeić (Niki Mill). U kate­go­ri­ji dizaj­na amba­la­že: Size (Farina), Octopus Ink (Pietro&Pietro) i Tina Božan (San Servolo). U kate­go­ri­ji cje­lo­vi­tog projekta/proizvoda: Leskovar stu­dio (SAL⊥) i Oaza (MADE IN Crafts and Design Narratives) i Maša Vukmanović kre­ativ­ni stu­dio (Milla & Milli).

U kate­go­ri­ji pro­dukt / indus­trij­skog dizaj­na: Grupa (Igram), Idearium (Mobili) i Filip Havranek i Kristina Lugonja (Soft Metal) i Erika Filipan (Gasi – sus­tav za zašti­tu od poža­ra) i Paula Šantić (Arhiviranje oku­sa – Okusi pri­ča). U kate­go­ri­ji Prostorne i gra­fič­ke inter­ven­ci­je i sis­te­mi: Studio Tumpić/Prenc (Gradski baze­ni Pula-Pola), Bojan Sivački i Lana Vitas Gruić (Signalistika arhe­olo­ške zone Salona) i Studio Šesnić&Turković (Lokrum – Botanički vrt). U kate­go­ri­ji Dizajn u digi­tal­nim medi­ji­ma / dizajn inte­rak­ci­ja: Señor (Veliki hrvat­ski naiv­ci), Bien design (TalentLyft), Infinum (Design Islands), Tomislav Mravičić (Mjesto izvo­ra), Elizabeta Lončar (Ctrl Shift — add-on za inter­net­ski pre­gled­nik) i Josip Perić (3D vizu­ali­za­ci­ja u zna­nos­ti). U kate­go­ri­ji Modni i odjev­ni dizajn Nataša Mihaljčišin (Sentiment 2), Mihaela Brajković ([HIDDEN]3) i Alison Ivašić (Modul). U kate­go­ri­ji Koncept, ini­ci­ja­ti­va, kri­tič­ki dizajn: OmoLab komu­ni­ka­ci­je (Omoguru – ala­ti koji olak­ša­va­ju čita­nje), Brigada (Humanitarna akci­ja Gimnazija Vukovar), Udruga Vizkultura (V maga­zin) i Nikola Heged (Terapino).

Mirko Ilić: Iz povi­jes­ti ljud­ske glu­pos­ti – Dizajnerska povi­jest svijeta

Radovi koje smo na kra­ju oku­pi­li za ovu izlož­bu osim spo­me­nu­tih novin­skih i maga­zin­skih nas­lov­ni­ca i ilus­tra­ci­ja uklju­ču­ju i niz pla­ka­ta i stri­po­va, a svi zajed­no čine pano­ra­mu pro­tek­lih 120 godi­na (ugru­bo od 1900. do 2021.) sagle­da­nu kroz priz­mu jed­nog iznim­nog autor­skog opusa.

Drugim rije­či­ma, izlož­ba je u osno­vi „remiks“ oda­bra­nih frag­me­na­ta Ilićevog rada kao dizaj­ne­ra, ilus­tra­to­ra i strip auto­ra – dak­le u veći­ni naj­važ­ni­jih podru­čja nje­go­va autor­skog dje­lo­va­nja – koji se pro­ži­ma­ju u neko­li­ko među­sob­no ispre­ple­te­nih nara­tiv­nih lini­ja: pri­po­vi­jest o jed­nom vre­men­skom raz­dob­lju, pri­po­vi­jest o bit­nim tre­nu­ci­ma jed­ne dizaj­ner­ske kari­je­re te osvr­ti na same rado­ve, kon­tek­s­te u koji­ma su nas­ta­li i nji­ho­ve kom­plek­s­ne refe­ren­ce. Na ovoj izlož­bi kro­no­lo­ški redos­li­jed je rela­ti­van i izmje­njiv, sve teče u više raz­li­či­tih smje­ro­va, sva­ki izlo­že­ni vizu­al je mogu­ći puto­kaz za nešto drugo.

Osmišljena za mali izlož­be­ni pros­tor, bez pre­ten­zi­ja da bude sve­obu­hvat­na retros­pek­ti­va jed­nog od naj­is­tak­nu­ti­jih svjet­skih dizaj­ne­ra, izlož­ba tako pru­ža pri­li­ku za nov način sagle­da­va­nja sta­ri­jih ostva­re­nja iz jugos­la­ven­ske faze kari­je­re do 1986. i onih nas­ta­lih u Sjedinjenim Državama od tada do danas, uklju­ču­ju­ći i rijet­ko izla­ga­ne rado­ve, ili one koji su rijet­ko pri­ka­zi­va­ni zajed­no. Postav izlož­be tako kon­fron­ti­ra rado­ve koji su eks­pli­cit­no poli­tič­ki i one koji to na prvi pogled nisu, brit­ka čita­nja druš­tve­ne stvar­nos­ti i tuma­če­nja kom­plek­s­nih znans­tve­nih i filo­zof­skih spoz­na­ja, dra­mu glo­bal­nih kon­fli­ka­ta i intim­ne dra­me, sli­ke mrž­nje i zla i sli­ke empa­ti­je i lju­ba­vi. Inače, knji­gu koja pra­ti ovu izlož­bu može­te kupi­ti na otvo­re­nju, u HDD‑u (Boškovićeva 18, Zagreb) ili naru­či­ti online.

Podaci o izložbama:

MIRKO ILIĆ: Iz povi­jes­ti ljud­ske glu­pos­ti – Dizajnerska povi­jest svijeta

Autor izlož­be, tek­s­to­va i pos­ta­va: Marko Golub
Stručni surad­nik i gra­fič­ki dizaj­ner: Dejan Kršić

IZLOŽBA HRVATSKOG DIZAJNA 19/20: Nagrađeni radovi

Organizacijski tim izlož­be: Marko Golub, Mirjana Jakušić i Ora Mušćet
Uredništvo onli­ne izlož­be: Marko Golub (glav­ni ured­nik), Mirjana Jakušić, Ora Mušćet
Dizajn modu­lar­nog pos­ta­va: Tina Ivezić, Maja Kolar
Dizajn vizu­al­nog iden­ti­te­ta: Tina Ivezić, Matija Ferlin
Dizajn weba: Marina Jukić
Web deve­lop­ment: Emanuel Blagonić
Urednik Pregleda hrvat­skog dizaj­na 19/20: Marko Golub
Autori pos­ta­va u Splitu: Marko Golub, Ora Mušćet, Miranda Veljačić, Oleg Šuran

Produkcija izlož­bi: HDD – Hrvatsko dizaj­ner­sko društvo
Organizacija izlož­bi u Splitu: HDD, Platforma 9,81 / Marko Golub & Miranda Veljačić, admi­nis­tra­ci­ja: Mirjana Jakušić
Partneri: Multimedijalni kul­tur­ni cen­tar, DVK UMAS
Posebna zahva­la: stu­den­ti DVK UMAS

Izložbe podr­ža­li:
Ministarstvo kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske
Gradski ured za kul­tu­ru Grada Zagreba
Zaklada Kultura nova
Zaklada Adris
Cerovski print Boutique
Igepa Plana
Ars Kopija

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr