Dom mladih Split

Danijela Zajc: "Etida Za Preparirani Klavir i Uže"

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Običan ras­tav­lje­ni gla­so­vir na čijim žica­ma će, putem kla­sič­nih i eks­pe­ri­men­tal­nih mani­pu­la­ci­ja izvo­đa­ča, glaz­bu stva­ra­ti zrač­no uže.

Autorica će istra­ži­ti inte­rak­ci­ju pre­pa­ri­ra­nog kla­vi­ra, odnos­no nje­go­vog glav­nog dije­la — žica, s kla­sič­nom akro­ba­ti­kom na zrač­nom užetu. (…)

Tako će se nje­ni pokre­ti pre­to­či­ti u zvuk, i natrag u pokret i tako će ostva­ri­ti inte­rak­ci­ju s publi­kom. Većina stva­ri u živo­tu su nepre­dvi­di­ve; pred­sta­va će osta­vi­ti slo­bo­dan pros­tor za slu­čaj­ne zvu­ko­ve i slu­čaj­ne pokre­te u inte­rak­ci­ji jed­ni s dru­gi­ma. Pokret će se pre­tvo­ri­ti u val uže­tom, a to će se pre­tvo­ri­ti u zvuč­ni val raz­li­či­tih frek­ven­ci­ja i ampli­tu­da. Jednostavno reče­no, zvuk i ples u među­sob­noj igri.

 

Koncept, kore­ogra­fi­ja, glaz­ba i pokret
Zajc Danijela
Vanjsko oko, pomoć u reži­ji i dramaturgiji
Jaka Andrej Vojevec
Trajanje pred­sta­ve
25 minu­ta
Preporučena publi­ka
sve dob­ne skupine
Foto album
povez­ni­ca

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr