Dom mladih Split

Cirkviz - kviz znanja!

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Natjecatelji sudje­lu­ju u eki­pa­ma, a sva­ka od eki­pa može ima­ti mak­si­mal­no četi­ri (4) čla­na. Kviz se sas­to­ji od ukup­no 50 pita­nja (vizu­al­na, a/b/c i otvorena).

Pitanja su iz općeg zna­nja s osvr­tom na tra­di­ci­onal­ni i suvre­me­ni „cir­kus“.

Kviz je natje­ca­telj­skog karak­te­ra, a tri naj­us­pješ­ni­je eki­pe oče­ku­ju nagrade.

1. Večera u kono­bi Matoni u izno­su do 400kn.
2. 4 pića po izbo­ru u Adriatic Social Club i jum­bo pizza po izbo­ru u Fast Food BUCO.
3. 4 kave po izbo­ru u spe­ci­al­ty cof­fee sho­pu D16 Coffee plus D16 cool maj­ca i 4 pok­lon bona u Borgo — Knedla Bar (uklju­ču­je po dvi­je kned­le po izbo­ru i pri­rod­ni sok).

Kviz vodi, sas­tav­lja i ure­đu­je Dasen Petrić

Prijave za sudje­lo­va­nje putem maila na dejzen@​gmail.​com!

Mjesto odr­ža­va­nja:

Sudjelovanje u kvi­zu je bes­plat­no i otvo­re­no za sve građane.

Nakon Cirkviz‑a vas pozi­va­mo na 2. Open sta­ge — otvo­re­nu večer per­for­man­sa u orga­ni­za­ci­ji udru­ge na istoj lokaciji!

-

Program se reali­zi­ra uz pot­po­ru Zaklade Kultura nova, Ministarstva kul­tu­re, Splitsko — dal­ma­tin­ske župa­ni­je, Grada Splita, Turističke zajed­ni­ce gra­da Splita, Turističke zajed­ni­ce split­sko-dal­ma­tin­ske župa­ni­je i dio je pro­jek­ta “Gradimo Dom zajed­no”, kojeg je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr