Dom mladih Split

Collaboration laboratory for interdisciplinary practices: TwentyNine

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Collaboration labo­ra­tory for inter­dis­ci­pli­nary prac­ti­ces: TwentyNine
06.11. / 18h / Mala scena

TwentyNine je site spe­ci­fic per­for­mans eko­lo­ške tema­ti­ke koji koris­ti kom­pos­ta­bil­ne, recik­laž­ne mate­ri­ja­le koji se mogu pono­vo upo­tri­je­bi­ti, s namje­rom da pro­mi­je­ni svi­jet izved­be­nih umjet­nos­ti na način da budu eko­lo­ški traj­ne i zanimljive.

Ovaj site spe­ci­fic performans/predstava će se odr­ža­ti u subo­tu, 06.11. 2021., u 18h, na Maloj sce­ni. Ulaz je slobodan.

Ispod nateg­nu­te žice tije­kom per­for­man­sa nas­ta­je vrt sači­njen od raz­nih bilja­ka. Vrt osta­je kao lan­d­s­ca­pe struk­tu­ra u pros­to­ru — bilj­ke ras­tu svo­jim pri­rod­nim tem­pom, pos­ta­ju trag pred­sta­ve koji osta­je na loka­ci­ji i mije­nja se s godiš­njim dobi­ma, a pozor­ni­ca se napos­li­jet­ku pre­pus­ti pri­ro­di i obras­ta­njem bilja­ka pos­ta­je dije­lom zate­če­ne prirode.

Autorica na svoj način pre­is­pi­tu­je kre­ira­nje umjet­nos­ti iz eko­lo­ške perspektive.

O AUTORICI:
Louisa Wruck zavr­ši­la je pres­tiž­nu ško­lu Le Lido u Toulouseu kao hoda­či­ca na žici. Od tada je posve­ti­la mno­go svog vre­me­na u istra­ži­va­nje te dis­ci­pli­ne. Trenutačno radi na svom prvom samos­tal­nom pro­jek­tu TwentyNine u surad­nji s La Compagnie d’Elles i Yaelle Antoine. Također, dio je kolek­ti­va u nas­ta­ja­nju Tumult u kojem se svi bave hoda­njem na žici, a kao umjet­ni­ca hoda­nja na žici radi i za kom­pa­ni­ju Le Cirque du Docteur Paradi – Les petits bon­nets te je dio Squarehead Production – The Exhibiton pro­ject. Nakon što je diplo­mi­ra­la na Le Lidu 2016., nas­tu­pa­la je u krat­ko­roč­nim pro­jek­ti­ma ili kao zamje­na za La Groupe Bekkrell, Cie Mauvais Coton, Ampersand Variations, Les Tenaces i Cie SingulièreS. Od 2020., jed­na je od pre­da­va­ča hoda­nja na žici u ESAC-TO, Toulouse.

__
Rezidencija se pro­vo­di u sklo­pu pro­gra­ma Collaboration labo­ra­tory for inter­dis­ci­pli­nary prac­ti­ces, regi­onal­nog part­ner­skog pro­jek­ta u kojem sudje­lu­ju orga­ni­za­ci­je Cirkus Kolektiv — udru­ga za suvre­me­ni cir­kus i srod­ne umjetničke prak­se (Split), Cirkorama (Zagreb), Tuzla live (Tuzla, BIH) i Anazitites Theatrou (Thessaloniki, Grčka).
Collaboration labo­ra­tory for inter­dis­ci­pli­nary prac­ti­ces je dio cje­lo­go­diš­njeg Artist in resi­den­ce pro­gra­ma koji pro­vo­di udru­ga Cirkus Kolektiv — udru­ga za suvre­me­ni cir­kus i srod­ne umjet­nič­ke prakse.

Program se pro­vo­di uz finan­cij­sku podršku Teatroskopa (South-Eastern European Network for Performing Arts), Zaklade kul­tu­ra Nova, Ministarstva kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske, Grada Splita, Splitsko – dal­ma­tin­ske županije i Acción Cultural Española AC/E.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr