Dom mladih Split

"Tumult": prezentacija rada u nastajanju

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

“Tumult”: pre­zen­ta­ci­ja rada u nastajanju
13.11. / 19:30 / Mala scena

U subo­tu 13. stu­de­no­ga 2021., s počet­kom u 19:30h, na Maloj sce­ni odr­žat će se pos­ljed­nja izved­ba u nizu u sklo­pu pro­gra­ma Collaboration labo­ra­tory for inter­dis­ci­pli­nary prac­ti­ces. Riječ je o pre­zen­ta­ci­ji rada u nas­ta­ja­nju nazi­va Tumult u kojoj ima­te pri­li­ku pogle­da­ti čak tro­je hoda­ča na žici istovremeno.

Troje umjet­ni­ka koji su ogra­ni­če­ni hoda­njem na jed­noj žici. Koraci jed­nog pos­ta­ju kora­ci ostalih.

Kolektiv pre­is­pi­tu­je i rede­fi­ni­ra raz­li­či­te nači­ne isto­vre­me­nog sura­đi­va­nja i kre­ira­nja izved­be na jed­noj žici. Fragilan i ogra­ni­čen pros­tor žice pos­ta­je pokret­no tlo s nepre­dvid­lji­vim okol­nos­ti­ma. Autori se susre­ću s iza­zo­vom zajed­nič­kog rada i odr­ža­va­nja balan­sa u situ­aci­ji gdje sva­ki pokret jed­nog može pore­me­ti­ti balans dru­gog sudionika.

Pronalaženje nači­na kako si među­sob­no pomo­ći, kako ne biti teret dru­go­me, kako sura­đi­va­ti i kako si među­sob­no vje­ro­va­ti u ova­ko defi­ni­ra­nim uvje­ti­ma su teme koje se pris­pi­tu­ju u ovom kom­pak­tom pros­to­ru za izved­bu i istra­ži­va­nje. Izlaz za nuždu je isklju­či­vo pad.

Smanjivanjem pros­to­ra izved­be i mini­ma­lis­tič­kim pris­tu­pom sce­no­gra­fi­ji poja­ča­va se nagla­sak na pri­sut­nost i inte­rak­ci­ju umjet­ni­ka, a tre­nje koje se stva­ra pri­ka­zu­je se boja­ma koje bilje­ži tra­go­ve odno­sa i iskus­ta­va. Prvo ispro­ba­va­nje je praz­no plat­no koje tre­ba istražiti.

Ulaz je slobodan.

__
Rezidencija se pro­vo­di u sklo­pu pro­gra­ma Collaboration labo­ra­tory for inter­dis­ci­pli­nary prac­ti­ces, regi­onal­nog part­ner­skog pro­jek­ta u kojem sudje­lu­ju orga­ni­za­ci­je Cirkus Kolektiv — udru­ga za suvre­me­ni cir­kus i srod­ne umjetničke prak­se (Split), Cirkorama (Zagreb), Tuzla live (Tuzla, BIH) i Anazitites Theatrou (Thessaloniki, Grčka).

Collaboration labo­ra­tory for inter­dis­ci­pli­nary prac­ti­ces je dio cje­lo­go­diš­njeg Artist in resi­den­ce pro­gra­ma koji pro­vo­di udru­ga Cirkus Kolektiv — udru­ga za suvre­me­ni cir­kus i srod­ne umjet­nič­ke prakse.

Program se pro­vo­di uz finan­cij­sku podršku Teatroskopa (South-Eastern European Network for Performing Arts), Zaklade kul­tu­ra Nova, Ministarstva kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske, Grada Splita, Splitsko – dal­ma­tin­ske županije i Acción Cultural Española AC/E.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr