Dom mladih Split

Trešija

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Trešija
22.01. / 19 – 24h / klub Kocka

Nakon dugo vre­me­na, trash će odje­ki­va­ti veli­kim pros­to­rom Kocke! Na ples­nom podi­ju ćemo izno­ji­ti zimu i sve tre­nut­no aktu­al­ne tok­si­ne uz hito­ve koji nadi­la­ze žanr i godine.

Večer zapo­či­nje Tarot Mama (stra­ni pop hito­vi), nakon nje pre­uzi­ma Mateo III. (ex-yu trash), a sve će zaklju­či­ti Maksim Mrmica (euro­dan­ce).

Upad: 30kn

VAŽNO: za ulaz je potreb­no ima­ti važe­ću COVID pot­vr­du. Sukladno tre­nut­nim epi­de­mi­olo­škim mje­ra­ma, broj posje­ti­te­lja je ogra­ni­čen na 100.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr