Dom mladih Split

Kolektiv Style Force

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Kolektiv za razvoj, istra­ži­va­nje i pro­mi­ca­nje ples­ne i urba­ne kul­tu­re Snaga sti­la (Kolektiv Style Force) osno­van je u Splitu 2001. godi­ne. Kontinuirano radi na pro­mi­ca­nju, razvi­ja­nju i una­pre­đi­va­nju ples­no­ga i novos­cen­sko­ga urba­nog ple­sa i kul­tu­re kroz edu­ka­tiv­ni, istra­ži­vač­ki, umjet­nič­ki, sport­ski i izda­vač­ki rad. Udruga dje­lu­je na podru­čju kul­tu­re i umjet­nos­ti, akti­viz­ma, edu­ka­ci­je te pro­vo­di pro­gra­me za pos­ti­za­nje vrhun­skih sport­skih rezul­ta­ta kod mla­dih, uz rekre­ativ­no ospo­sob­lja­va­nje gra­đa­na u ples­nim vje­šti­na­ma. Udruga je čla­ni­ca krov­nih orga­ni­za­ci­ja HSDS (Hrvatski show dan­ce savez), IDO (International Dance Organization) te je pri­dru­že­ni član Sportskog save­za gra­da Splita. Članovi udru­ge redo­vi­to sudje­lu­ju i osva­ja­ju priz­na­nja na ino­zem­nim i doma­ćim natje­ca­nji­ma u hip-hopu, bre­ak-dan­ceu i disco-danceu.

Stavljen je nagla­sak na inte­rak­tiv­ne radi­oni­ce kroz neko­li­ko razi­na: ele­men­ti pokre­ta i slu­ša­nje glaz­be, pre­poz­na­va­nje rit­mič­kih pro­mje­na, vari­ja­ci­je kora­ka, kre­ira­nje kom­plek­s­nih pokre­ta, scen­ski nas­tu­pi i bat­tle & freestyle.

Kontakt: Iva Latinac / iva.​latinac@​gmail.​com / 095/8165 – 656

Facebook

Otvorene prijave za nove online radionice u rujnu

Ovoga ruj­na mla­di do 25 godi­na ima­ju pri­li­ku upoz­na­ti se s 3D prin­ta­njem i nauči­ti ple­sa­ti stre­et house i hip hop, i to besplatno!

Radionica scenske akrobatike

Radionica scen­ske akro­ba­ti­ke s Janom Hajsokom 

Održane prve plesne online radionice

Ovog viken­da (15. i 16. svib­nja) odr­ža­ne su prve ples­ne onli­ne radi­oni­ce koje pro­vo­di Kolektiv Style Force —  udru­ga za kul­tu­ru i novos­cen­ski pokret u sklo­pu pro­jek­ta Dan po dan – mla­di u kul­tu­ri online. 

Besplatna radionica za mlade DANCEaj dan!

Nauči nove ples­ne teh­ni­ke uz radi­oni­cu DANCEaj dan!

Radionica scenske akrobatike - OTKAZANO!

Nova radi­oni­ca u sklo­pu „Performing arts“ pro­jek­ta Kolektiva Style Force i CROwd Controla je radi­oni­ca scen­ske akro­ba­ti­ke s Janom Hajsokom.

HANDSTAND WORKSHOP

Radionica od “0” do “han­d­stan­da”

JAM SOME MORE / HOUSE SOME MORE

JAM SOME MORE / HOUSE SOME MORE

Promicanje urba­nih ples­nih sti­lo­va u Splitu, dru­že­nje i pove­zi­va­nje sudi­oni­ka urba­nih ples­nih sti­lo­va u Hrvatskoj i ino­zem­s­tvu te popu­la­ri­za­ci­ja ple­sa opće­ni­to. Za odr­ža­va­nje jam‑a pos­to­jat će selek­ci­ja timo­va i pojedinaca […]

FUNK SOME MORE - Vesna Grandeš

Popping je funk ples koji je imao veli­ki utje­caj na razvoj ples­nog sti­la hip hop. Na radi­oni­ci ćemo se upoz­na­ti s osnov­nim i kom­plek­s­ni­jim kora­ci­ma ple­sa, nji­ho­vim vari­ja­ci­ja­ma i […]

BOUNCEsomeMORE

U sklo­pu pro­jek­ta “Gradimo Dom zajed­no” Kolektiv Style Force ‑Split, Platforma Doma mla­dih i HOUSEsomeMORE vam dono­si BOUNCEsomeMORE — BESPLATNU Hip-Hop radi­oni­cu koje će vodi­ti Anis Habibović Plesom […]

WERKsomeMORE: voguing/waacking radionica

BESPLATNE waac­king & vogu­ing radi­oni­ce koje će vodi­ti Mateja Miković i Zvonimir Spears Arapović

Rumba for all!

Kakvu poza­di­nu ima ovaj ples, saz­naj­te na bes­plat­noj radi­oni­ci uz dugo­go­diš­njeg ples­nog uči­te­lja Tomu Mutarello-Omo.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr