Dom mladih Split

Stolarska radionica

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Stolarska radi­oni­ca
22.11. / 20h / Galerija klu­ba Kocka

Voditelj: Paval Marov
Tema: Kolaž od drveta

Svi smo na likov­nom u osnov­noj ško­li sjec­ka­li šare­ne koma­di­će papi­ra i lje­pi­li ih na veli­ki papir te pra­vi­li kola­že u raz­nim moti­vi­ma. Sad kad smo malo sta­ri­ji, radit ćemo kola­že od koma­di­ća drve­ta i zabi­ja­ti ih brok­vi­ca­ma na veli­ke daske ali zaba­va i bit osta­ju iste.

Dođi, odvo­ji 2 sata za radi­oni­cu, uzmi pili­cu i čekić u ruke te zaba­va počinje.

Radionica se pro­vo­di u sklo­pu pro­gra­ma “Ubijmo dosa­du” i bes­plat­na je.

Za sudje­lo­va­nje je obvez­na pri­ja­va putem inboxa Facebook stra­ni­ce UBIJMO DOSADU zbog limi­ti­ra­nog bro­ja ljudi.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr