Dom mladih Split

Samoobrana za žene

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Samoobrana za žene
23.01.2022. / 19h / Mala scena

Voditeljica: Tamara / udru­ga TDM

Radionica je orga­ni­zi­ra­na u surad­nji sa split­skom udru­gom TDM Split.

Namijenjena je svim žena­ma koje zani­ma kako se pona­ša­ti u život­no mogu­ćim situ­aci­ja­ma ver­bal­nog napa­da, odnos­no fizič­kog kon­flik­ta (uda­ra­ca, pov­la­če­nja, čupa­nja i slično).

Radionica je osmiš­lje­na od stra­ne volontera/trenera koris­te­ći ele­men­te iz više bori­lač­kih spor­to­va, sus­ta­va samo­obra­ne. Uključuje i psi­ho­lo­ški pris­tup kako bi što jas­ni­je bilo pri­la­go­đe­no real­nim život­nim situ­aci­ja­ma (napa­di­ma i nasi­lju općenito).

Program je pri­la­go­đen polaz­ni­ca­ma i isko­ris­tiv je u real­nom životu.

Za sudje­lo­va­nje je obvez­na pri­ja­va putem inboxa Facebook stra­ni­ce UBIJMO DOSADU zbog limi­ti­ra­nog bro­ja ljudi.

Radionica se pro­vo­di u sklo­pu pro­gra­ma “Ubijmo dosa­du” i bes­plat­na je.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr