Dom mladih Split

Robertina Šebjanič: Aquatocene / U potrazi za podvodnom tišinom

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Galerija MKC, izložbe,

28.10–10.11.2021

Izložba Robertine Šebjanič: Aquatocene / U potra­zi za podvod­nom tišinom
28.10 – 10.11.2021. / Galerija MKC
Otvorenje: čet­vr­tak 28.10. u 19 h
Radno vri­je­me gale­ri­je: sva­kog dana osim nedje­lje i blag­da­na od 13 do 20 h

Aquatocene / U potra­zi za podvod­nom tiši­nom istra­žu­je feno­men podvod­nog zvuč­nog zaga­đe­nja koje je čovje­čans­tvo stvo­ri­lo u svjet­skim mori­ma i oceanima.

Kompozicije podvod­nog zvuč­nog pej­za­ža poti­ču nas na raz­miš­lja­nje o antro­po­ge­nom zvuč­nom utje­ca­ju na podvod­na sta­ni­šta i mor­ski svi­jet, kao što osvješ­ću­ju i nagla­ša­va­ju važ­nost odr­ža­va­nja sigur­nog zvuč­nog okru­že­nja za živo­ti­nje koje žive u oce­ani­ma, mori­ma, jeze­ri­ma i rijekama.

Zvučne kom­po­zi­ci­je pred­stav­lja­ju remiks bioakus­ti­ke mor­skog živo­ta (škam­pi, ribe, ježe­vi itd.), podvod­ne akus­ti­ke i pri­sut­nos­ti buke koju stva­ra­ju lju­di u svjet­skim oce­ani­ma i mori­ma. Podvodna buka utje­če na veli­ki broj obli­ka mor­skog živo­ta koji, da bi pre­ži­vje­li, ovi­se o podvod­nom zvuč­nom okolišu.

Posljednjih neko­li­ko godi­na Robertina Šebjanič je sni­mi­la broj­ne snim­ke pomo­ću hidro­fo­na, na raz­li­či­tim mjes­ti­ma širom svijeta.

Predavanje Nevidljivo zaga­đe­nje pod­mor­ja: Aquatocene i STARTS4 Water Zero Pollution Adriatic
Beton kino, petak 29.10., 11 h
Robertina Šebjanič, Marjan Žitnik i Gjino Šutić (UR Institute – STARTS4Water)

Robertina Šebjanić će kroz pre­da­va­nje pred­sta­vit kon­tekst svo­ga rada Aquatocene, koji osvjet­lja­va podvod­no zvuč­no zaga­đe­nje; govo­rit će o novom, pred­sto­je­ćem istra­ži­va­nju s Marjanom Žitnikom o teku­ćem otpa­du; dok je s Gjinom Šutićem Robertina pokre­nu­la pro­jekt aqua_forensic, rad koji se bavi podvod­nim far­ma­ce­tut­skim onečišćenjem.

Robertina Šebjanič (SI) živi u Ljubljani / dje­lu­je na raz­me­đi huma­nis­tič­kih i pri­rod­nih zna­nos­ti. Njezino umjet­nič­ko istra­ži­va­nje već je neko­li­ko godi­na usmje­re­no na kul­tur­ne, (bio) poli­tič­ke, kemij­ske i biolo­ške stvar­nos­ti podvod­nih okru­že­nja, što slu­ži kao polaz­na toč­ka za istra­ži­va­nje i bav­lje­nje filo­zof­skim pita­nji­ma na raz­me­đi umjet­nos­ti, teh­no­lo­gi­je i zna­nos­ti. Njezine ide­je i kon­cep­ti čes­to se ostva­ru­ju u inter­dis­ci­pli­nar­noj i nefor­mal­noj surad­nji s dru­gim auto­ri­ma. Nagrađena je s Honorary Mention @Prix Ars Electronica 2016., te je nomi­ni­ra­na za STARTS2020 i STARTS2016. Sudjelovala je u SHAPE plat­for­mi 2017. Godine 2018. godi­ne bila je rezi­den­ci­jal­na umjet­ni­ca na Ars Electronica u okvi­ru EMARE / EMAP‑a.
Izlagala je / izvo­di­la per­for­man­se na broj­nim samos­tal­nim i skup­nim izlož­ba­ma, kao što su Ars elec­tro­ni­ca Linz; Kosmica festival_Laboratorio Arte Alameda_Mexico City, La Gaîté Lyrique_ Paris, Le Cube_Paris, Art Laboratory Berlin, ZKM_Karlsruhe, re:publica_Berlin, Mladi Levi_Ljubljana, Centro de Cultura Digita_ Mexico City, Piksel_Bergen, OSMO/ZA_Ljubljana, Device art 5.015 Klovićevi dvori_Zagreb & Eastern Bloc_Montreal, Eyebeam_New York, PORTIZMIR#3_ Izmir, Kiblix festival_Maribor, Spektrum_Berlin, KIKK festival_ Namur i mno­gi drugi.

Organizator: MKC Split
Suorganizacija pre­da­va­nja: UR Institute, ARTScience MedILS
Kustos: Jasna Gluić
Dizajn: Rafaela Dražić
Tehnička podr­ška: Ivor Koren
Prijevod: Goranka Tomčić, Brian Willems (tekst )
Potpora: Ministarstvo kul­tu­re i medi­ja RH, Grad Split

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr