Dom mladih Split

Radionica zvuka Tonča Bakotina Ruzine

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Otvorene pri­ja­ve na Radionicu zvu­ka Tonča Bakotina Ruzine
 — pri­ja­ve do 17. studenog — 

Kino klub Split je otvo­rio pri­ja­ve na radi­oni­cu zvu­ka koja se odr­ža­va u surad­nji s orga­ni­za­ci­jom Sensoria.

U sklo­pu godiš­njih edu­ka­tiv­nih pro­gra­ma Kino klu­ba Split odr­žat će se Radionica zvu­ka pod men­tor­stvom Tonča Bakotina. Radionica će tra­ja­ti od 19. do 22. stu­de­nog u pros­to­ri­ja­ma Kino klu­ba Split.

U sklo­pu trod­nev­ne radi­oni­ce polaz­ni­ci će se moći upoz­na­ti s idu­ćim oblas­ti­ma: ulo­ga zvu­ka za pokret­nu sli­ku, ton­ska opre­ma, pri­pre­ma za sni­ma­nje, sni­ma­nje, bac­kup, pos­t­pro­duk­ci­ja I, II, III (dialo­gue edi­ting, ADR, pro­duc­ti­on sound, ATM, foley, SFX, M&E), IV (mix, ste­reo, 2.1, mul­tic­han­nel), osim toga polaz­ni­ci će prak­ti­ci­ra­ti dio sni­ma­nja u inte­ri­je­ru, eks­te­ri­je­ru i pos­tav­ke opreme.

Za redov­ne čla­no­ve klu­ba sudje­lo­va­nje na radi­oni­ca­ma je bes­plat­no, dok za sve osta­le koti­za­ci­ja za radi­oni­cu izno­si 150 kn*.

Prijave na radi­oni­cu otvo­re­ne su do 17. stu­de­nog, a može­te se pri­ja­vi­ti putem pri­jav­nog obras­ca.

Broj polaz­ni­ka je ogra­ni­čen, a u slu­ča­ju pove­ća­nog inte­re­sa, selek­ci­ja će se napra­vi­ti na osno­vu kva­li­te­te prijave.


Tonči Bakotin Ruzina Frankulin

Tonči Bakotin rođen je 1973. godi­ne u Splitu. Pohađao je četve­ro­go­diš­nju nas­ta­vu kla­sič­ne gita­re, diplo­mi­rao obli­ko­va­nje zvu­ka u Rotterdamu, zavr­šio pred­di­plom­ski stu­dij fil­ma i videa na Umjetničkoj aka­de­mi­ji u Splitu. Studirao na CISCO aka­de­mi­ji (Cisco Certified Network Associate) na Laboratoriju za tele­ko­mu­ni­ka­ci­je fakul­te­ta za elek­tro­nič­ki inže­nje­ring u Ljubljani.

Od 2002. dje­lu­je kao pre­da­vač glaz­be­no-ton­ske pro­duk­ci­je (Rotterdam, Singapore, Bangkok, Ljubljana, Zagreb, Split). Komponirao je glaz­bu za kaza­li­šte i per­for­man­se u sklo­pu kolek­ti­va Zidar Betonsky i Fractal Falus Teatar. Profesionalni je pre­da­vač glaz­be­no-ton­ske teh­no­lo­gi­je, glaz­be­nik i obli­ko­va­telj zvu­ka i pro­gram­ski vodi­telj udru­ge i glaz­be­no-ton­skog stu­di­ja Sensoria.

Objavljivao je elek­tro­nič­ku glaz­bu u SAD‑u, Francuskoj i Njemačkoj pod ali­asom Ruzina Frankulin. Radio je kao urednik/oblikovatelj zvu­ka i/ili kom­po­zi­tor glaz­be za pro­duk­ci­ju raz­nih hrvat­skih TV seri­ja te neko­li­ko doku­men­tar­no eks­pe­ri­men­tal­nih fil­mo­va: Mocean (T. Bakotin; 2016.), Nigdina (N. Ružić; 2018.), Do kon­ca (N. Ružić; 2019.), Dad (V. Bilenjki; 2019.), Dok smo bili tu (S. Fradelić; 2021).

*Napomena: za prve tri radi­oni­ce u orga­ni­za­ci­ji klu­ba pla­ća se par­ti­ci­pa­ci­ja u izno­su od 150 kn. Nakon zavr­še­ne tri radi­oni­ce polaz­ni­ci se mogu učla­ni­ti u klub, te dalje radi­oni­ce poha­đa­ti bes­plat­no uz uvjet redov­nog člans­tva. Novi čla­no­vi koji pret­hod­no nisu poha­đa­li edu­ka­tiv­ne pro­gra­me ili nisu redov­ni čla­no­vi, tako­đer ima­ju obve­zu pla­ća­nja prve tri radi­oni­ce u orga­ni­za­ci­ji kluba.

Photo by Pawel Czerwinski on Unsplash

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr