Dom mladih Split

Radionica vertikalnog teatra s TK Paauwe-Roberts

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Radionica Vertikalnog teatra s TK Paauwe-Roberts

Cirkus kolek­tiv pozi­va na radi­oni­cu ver­ti­kal­nog teatra s TK Paauwe-Roberts u pone­dje­ljak, 20.09.2021., od 18 do 21h na Maloj sceni.

Na ovoj kre­ativ­noj i zabav­noj radi­oni­ci istra­ži­vat ćete kako izvo­di­ti kroz razvi­tak karak­te­ra. Radionica će dati uvid u kre­ta­nje u zra­ku eks­pe­ri­men­ti­ra­ju­ći s raz­li­či­tim nači­ni­ma, brzi­na­ma i emo­ci­ja­ma. Istraživat ćete uz pomoć raz­no­vr­s­nih vjež­bi fizič­kog teatra. Pridružite se na jed­noj dru­ga­či­joj radi­oni­ci kako bis­te malo „zači­ni­li“ svoj uobi­ča­je­ni tre­ning i otkri­li svog unu­traš­njeg performera.
Predznanje za sudje­lo­va­nje na radi­oni­ci: Osnovno poz­na­va­nje teh­ni­ke na zrač­nim ele­men­ti­ma, radi­oni­ca je pri­mje­re­na za sve razine.

Prijave putem obras­ca na lin­ku.

Cijena: 200 kn

Biografija:
TK Paauwe-Roberts je uči­te­lji­ca zrač­nih vje­šti­na iz Amsterdama. Iskustvo od šest godi­na je stek­la pouča­va­ju­ći raz­li­či­te vrste fizič­ke aktiv­nos­ti kao što su ples na svi­li, tra­pez, che­er­le­ading te kruž­ni tre­nin­zi. Njezini tre­nin­zi se teme­lje na istra­ži­va­nju pokre­ta i pomi­ca­nju vlas­ti­tih gra­ni­ca. Ples na svi­li je pri­vu­kao zbog slo­bo­de kre­ta­nja koja je pomi­je­ša­na sa sna­gom, gra­ci­oz­noš­ću i flek­si­bil­noš­ću. Posebnu lje­po­tu ovoj dis­ci­pli­ne daje činje­ni­ca da nije potreb­no posje­do­va­ti nikak­vu vje­šti­nu, već ju može­mo razvi­ja­ti sa slo­bo­dom i pro­na­ći nači­ne i meto­de koje odgo­va­ra­ju vlas­ti­tom tijelu.
Njena zada­ća kao uči­te­ilju je nauči­ti polaz­ni­ke kako tre­ni­ra­ti na odr­živ, pame­tan i zaba­van način. Mišićima je potreb­no dovolj­no vre­me­na da se odmo­re i opo­ra­ve, jer ako poku­ša­va­te pos­ti­ći puno u krat­kom vre­men­skom roku samo ćete biti razo­ča­ra­ni. TK želi podu­či­ti novim pokre­ti­ma i vje­šti­na­ma s isprav­nom teh­ni­kom, što je ključ­no kako bi se spri­je­či­le ozlje­de. Kombinacija zrač­nih vje­šti­na, pila­te­sa i cha­lis­te­nics tre­nin­ga je ide­al­na za ovaj tip treninga.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr