Dom mladih Split

Radionica uzemljavanja

Radionica uzem­lja­va­nja
15.03.2022. / 20h / Galerija klu­ba Kocka

VODITELJICA :
Ivana Rakuljić — turis­tič­ki vodič i pra­ti­telj izle­ta u pri­ro­di , dugo­go­diš­nja pla­ni­nar­ka, polaz­ni­ca ško­le za tje­les­no — ori­jen­ti­ra­nu terapiju

Radionica na kojoj ćemo vjež­ba­ti vra­ća­nje naše svi­jes­ti u/na tije­lo i paž­nje na sadaš­nji tre­nu­tak. Kombinirati ćemo ele­men­te iz core ener­ge­tics vjež­bi i shri­nin yoku meto­du (kroz vizualizaciju).

UPUTE :
• pri­pre­mi­te svo­ja sto­pa­la, jer ćemo u jed­noj od vjež­bi hoda­ti bosi
• obu­ci­te udob­nu odje­ću i pone­si­te bocu vode
• ako ima­te pros­tir­ku, pone­si­te je

Radionica se pro­vo­di u sklo­pu pro­gra­ma “Ubijmo dosadu”.

Sudjelovanje je bes­plat­no, ali su obvez­ne pri­ja­ve putem inboxa Facebook stra­ni­ce UBIJMO DOSADU.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr