Dom mladih Split

RADIONICA STOJEVA - Reverse Esthetique, Overturned Vocabulary

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

RADIONICA STOJEVA — Reverse Esthetique, Overturned Vocabulary
24.10. / 17 – 20h / Mala scena

Cirkus Kolektiv pozi­va na radi­oni­cu sto­je­va s umjet­ni­ca­ma Steph Mouat i Valentinom Melotti. Radionica će se odr­ža­ti u nedje­lju, 24.10.2021., u 17.00 sati, na Maloj sce­ni.

Radionica sto­je­va će biti podi­je­lje­na u dva dije­la. U prvom dije­lu će se radi­ti na bazič­nim pozi­ci­ja­ma u sto­ju. Fokus će biti na teh­ni­ku u raz­li­či­tim pozi­ci­ja­ma. Savladavanje teh­ni­ke omo­gu­ća­va veću slo­bo­du i kre­ativ­nost u sto­je­vi­ma. Raditi će se na bazič­noj mobil­nos­ti i flek­si­bil­nos­ti potreb­noj za sto­je­ve — iz ovo­ga se dalje može razvi­ja­ti rad na kon­tor­zi­ja­ma u sto­je­vi­ma uko­li­ko polaz­ni­ci budu zainteresirani.

U dru­gom dije­lu radi­oni­ce će se men­tor­ski pra­ti­ti polaz­ni­ke da razvi­ju svoj voka­bu­lar u sto­je­vi­ma koris­te­ći nauče­ne osno­ve — kori­šte­nje mome­na­ta sus­pen­zi­je, pre­ciz­nih pozi­ci­ja i izmje­ne težišta.

Kome je nami­je­nje­na radionica?
Radionica je nami­je­nje­na svim polaz­ni­ci­ma s mini­mal­nim poz­na­va­njem sto­je­va, a mogu sudje­lo­va­ti i polaz­ni­ci bez pred­z­na­nja (biti će pri­la­go­đe­no u radu).

Trajanje radi­oni­ce: 3 sata
Cijena radi­oni­ce: 150 kn

Broj polaz­ni­ka je ogra­ni­čen, a za sudje­lo­va­nje je potreb­no ispu­ni­ti onli­ne obra­zac.

Tko su Valentina Melotti and Steph Mouat?
Talijanska i aus­tral­ska cir­ku­ska umjet­ni­ca koje žive u Francuskoj. Njihova osnov­na dis­ci­pli­na su sto­je­vi. Upoznale su se u cir­ku­skoj ško­li Le Lido u Toulouse ‑u, gdje su obje stu­di­ra­le. Sada rade s raz­li­či­tim kom­pa­ni­ja­ma kao što su SquareHead Productions, Grand Vacarme i La Barque Acide.

Što ih zanima?
Zanima ih dekons­tuk­ci­ja i esen­ci­jal­nost u sto­je­vi­ma. U radu se reflek­ti­ra­ju na pita­nja kao što su: What is the essen­ce of han­d­ba­lan­cing? What does it express in itself? How can we evol­ve it? What are the cur­rent domi­nant aes­t­he­tic trends/modes?
Žele razvi­ti meto­du rada u kojoj pra­te počet­ni­ke i napred­ne umjet­ni­ke u sto­je­vi­ma da nauče osnov­ne vje­šti­ne i potom razvi­ju meto­de i ala­te na način da kva­li­tet­no kom­bi­ni­ra­ju kons­truk­ci­ju akro­bat­skog tije­la i umjet­nič­ku misao kao sred­stvo izražavanja.

 

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr