Dom mladih Split

Radionica produkcije pod mentorstvom Tibora Kesera

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Radionica pro­duk­ci­je pod men­tor­stvom Tibora Kesera
24. – 26.11. / 16 – 20h / Kino klub Split
 — pri­ja­ve otvo­re­ne do 20.11. — 

Od 24. do 26. stu­de­nog u Kino klu­bu Split odr­žat će se Radionica pro­duk­ci­je pod vod­stvom pro­du­cen­ta Tibora Kesera. Na trod­nev­noj radi­oni­ci polaz­ni­ci će se upoz­na­ti s ulo­gom pro­du­cen­ta, ali i pro­duk­cij­ske kuće kroz čitav pro­ces reali­za­ci­je fil­ma: od ini­ci­jal­ne ide­je, tije­kom razvo­ja pro­jek­ta, sni­ma­nja i post-pro­duk­ci­je pa do pla­sma­na i pro­mo­ci­je na raz­li­či­tim pri­ka­zi­vač­kim plat­for­ma­ma, odnos­no dis­tri­bu­ci­je. Fokus radi­oni­ce usmje­ren je na pro­duk­ci­ju neza­vis­nih fil­mo­va, doku­men­tar­nih i igra­nih, a odr­ža­vat će se u popod­nev­nim ter­mi­ni­ma po četi­ri sata sva­ki dan od 16h – 20h. Polaznici će dobi­ti pri­li­ku s men­to­rom radi­ti na vlas­ti­tim projektima.

Prijave na radi­oni­cu otvo­re­ne su do 20. stu­de­nog 2021., a pri­ja­vi­ti se može­te putem onli­ne obras­ca OVDJE.

U slu­ča­ju pove­ća­nog inte­re­sa, selek­ci­ju će vrši­ti vodi­telj radi­oni­ce na osno­vu dodat­ne doku­men­ta­ci­je. Prednost će ima­ti polaz­ni­ci koji već pri­pre­ma­ju vlas­ti­te pro­jek­te za reali­za­ci­ju. Projekti mogu biti u raz­li­či­tim faza­ma realizacije.

Za čla­no­ve klu­ba sudje­lo­va­nje na radi­oni­ci je bes­plat­no, dok za sve osta­le cije­na trod­nev­ne radi­oni­ce izno­si 150 kn*.
Broj mjes­ta je ogra­ni­čen. Radionica će se odr­ža­ti u skla­du s epi­de­mi­olo­škim mjerama.


Tibor Keser (1981.) je pro­du­cent koji živi i radi u Zagrebu. Dosad je sudje­lo­vao u nas­tan­ku mno­gih nagra­đi­va­nih fil­mo­va svih dulji­na, obli­ka i rodo­va – igra­ni, doku­men­tar­ni, eks­pe­ri­men­tal­ni, hibrid­ni, TV seri­ja­li, komer­ci­jal­ni i muzič­ki video. Završio je Ekonomski fakul­tet u Zagrebu kao i Akademiju dram­ske umjet­nos­ti. Od 2014. sura­đu­je s Restartom (www​.res​tar​ted​.hr) kao pro­du­cent i izvr­š­ni pro­du­cent na broj­nim pro­jek­ti­ma. Ko-pro­du­ci­rao je broj­ne nagra­đi­va­ne fil­mo­ve diljem regi­je. Uključen je u pro­fe­si­onal­ne mre­že poput Sarajevo Talent Campusa, Eurodoca, Berlinale Talents, Jihlava Emerging Producers te EAVE – European Audiovisual Entrepreneurs čiji je bio sti­pen­dist 2019. godi­ne. Član je Kino klu­ba Split, Hrvatskog druš­tva film­skih dje­lat­ni­ka te je član upra­ve Hrvatske udru­ge pro­du­ce­na­ta. Godine 2019. je osno­vao KOMPOT foku­si­ra­ju­ći se na jedins­tve­ne pri­če eta­bli­ra­nih auto­ra iz Hrvatske i regi­je koji hibrid­nim ili ino­va­tiv­nim pris­tu­pom žele dose­ći među­na­rod­nu publiku.

*napo­me­na: za prve tri radi­oni­ce u orga­ni­za­ci­ji klu­ba pla­ća se par­ti­ci­pa­ci­ja u izno­su od 150 kn. Nakon zavr­še­ne tri radi­oni­ce polaz­ni­ci se mogu učla­ni­ti u klub, te dalje radi­oni­ce poha­đa­ti bes­plat­no uz uvjet redov­nog člans­tva. Novi čla­no­vi koji pret­hod­no nisu poha­đa­li edu­ka­tiv­ne pro­gra­me, tako­đer ima­ju obve­zu pla­ća­nja prve tri radi­oni­ce u orga­ni­za­ci­ji kluba.


Program su finan­ci­ra­li Hrvatsko druš­tvo film­skih reda­te­lja i Hrvatski audi­ovi­zu­al­ni cen­tar. Rad Kino klu­ba finan­ci­ra­ju Zaklada kul­tu­ra nova, Hrvatski audi­ovi­zu­al­ni cen­tar i Grad Split. Voditeljica pro­gra­ma je Sunčica Fradelić. Foto: Tina Ljubenkov

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr