Dom mladih Split

Radionica montaže

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Radionica mon­ta­že
28.11. — 02.12. / Kino klub Split
 — pri­ja­ve otvo­re­ne do 25. studenog

Od 28. stu­de­nog do 02. pro­sin­ca u Kino klu­bu Split odr­žat će se Radionica mon­ta­že pod men­tor­stvom Dragana Đokića. Selektirani polaz­ni­ci učit će o teh­nič­kim karak­te­ris­ti­ka­ma pro­gram­skih pake­ta; mon­ti­ra­nje sce­na, kre­ativ­no obli­ko­va­nje filma/videa, pos­t­pro­duk­ci­ja, osnov­na obra­da sli­ke, eks­por­ti­ra­nje i formati.

Prijave na radi­oni­cu otvo­re­ne su do 25. stu­de­nog, a može­te se pri­ja­vi­ti putem pri­jav­nog obras­ca.

Radionica pri­ma ogra­ni­čen broj lju­di, a u slu­ča­ju pove­ća­nog inte­re­sa pred­nost će ima­ti polaz­ni­ci s vlas­ti­tim mate­ri­ja­li­ma za montažu.

Za redov­ne čla­no­ve klu­ba sudje­lo­va­nje na radi­oni­ca­ma je bes­plat­no, dok za sve osta­le koti­za­ci­ja za radi­oni­cu izno­si 150 kn*.


Dragan Đokić rođen je 1983. godi­ne u Splitu. Uz ska­te­bo­ard kul­tu­ru i nakon zavr­še­ne Filmske ško­le u Kino klu­bu Split, poči­nje učes­ta­lo sni­ma­ti i mon­ti­ra­ti krat­ka ama­ter­ska videa. Za vri­je­me stu­di­ra­nja sku­pa sa kole­gom Rinom Barbirom i Tomislavom Čubelićem osni­va mul­ti­me­di­jal­ni kolektiv/udrugu: Studio Baranda, koja se bavi sni­ma­njem i pro­duk­ci­jom raz­nih film­skih i video for­ma­ta. Godine 2012. pod men­tor­stvom prof. Simona Bogojevića Naratha diplo­mi­rao je na pred­di­plom­skom stu­di­ju Filma i Videa na Umjetničkoj aka­de­mi­ji u Splitu. Tamo je 2017. godi­ne i magis­tri­rao ani­ma­ci­ju na diplom­skom stu­di­ju Filma, medij­ske umjet­nos­ti i ani­ma­ci­je (men­tor­stvo prof. Marko Meštrović i prof. Veljko Popović). Iza nje­ga je 18 godi­na rada na broj­nim tv, film­skim, mul­ti­me­di­jal­nim, komer­ci­jal­nim i umjet­nič­kim pro­jek­ti­ma gdje je naj­češ­će radio kao mon­ta­žer, ani­ma­tor i reži­ser. Područje nje­go­vog inte­re­sa je pokret­na sli­ka u širem smis­lu rije­či. Redovni je surad­nik i član Kino klu­ba Split u kojem vodi radi­oni­cu mon­ta­že. U slo­bod­no vri­je­me svi­ra bubnjeve.

Nagrade i priz­na­nja: Porin za naj­bo­lji video broj (2013.) – TBF, “Grad Spava” (video spot); 45. KRAF u Rijeci, među­na­rod­ni fes­ti­val krat­kog fil­ma – nagra­da za naj­bo­lju mon­ta­žu (2014.) – “Beat tv” (video); 46. Revija hrvat­skog film­skog stva­ra­laš­tva, dru­ga nagra­da (2014.) – “Beat tv” (video) ; Split spot fes­ti­val, nagra­da publi­ke (2015) – Kiša meta­ka feat. Batman3000 – “Skidaj gaće” (video spot) – Kratki na brzi­nu (2016) 3. izda­nje revi­je hrvat­skih krat­kih fil­mo­va, naj­bo­lji eks­pe­ri­men­tal­ni film – “Beat tv” (video)

Izložbe: – MU/FiV-otvo­re­no-06/2014 – grup­na izlož­ba (video ins­ta­la­ci­ja BEAT TV); – FFWD 09/2015 samos­tal­na izlož­ba u Galeriji Umjetnina u Splitu (video ins­ta­la­ci­ja BEAT TV)

*Napomena: za prve tri radi­oni­ce u orga­ni­za­ci­ji klu­ba pla­ća se par­ti­ci­pa­ci­ja u izno­su od 150 kn. Nakon zavr­še­ne tri radi­oni­ce polaz­ni­ci se mogu učla­ni­ti u klub, te dalje radi­oni­ce poha­đa­ti bes­plat­no uz uvjet redov­nog člans­tva. Novi čla­no­vi koji pret­hod­no nisu poha­đa­li edu­ka­tiv­ne pro­gra­me ili nisu redov­ni čla­no­vi, tako­đer ima­ju obve­zu pla­ća­nja prve tri radi­oni­ce u orga­ni­za­ci­ji kluba.


Kino klub Split finan­ci­ra­ju Hrvatski audi­ovi­zu­al­ni cen­tar, Grad Split i Zaklada Kultura nova

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr