Dom mladih Split

Radionica izrade božićnih ukrasa

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Radionica izra­de božić­nih ukrasa
09.12. / 20h / Galerija klu­ba Kocka

Voditeljica: Jelena Parčina Nora Dreamcatchers and Jewelry

Došlo je božić­no doba te poči­nje­mo ukra­ša­va­ti naše domo­ve. Pridružite se radi­oni­ci i napra­vi­te ukra­se od raz­no­vr­s­nog mate­ri­ja­la pri­mje­nom raz­li­či­tih tehnika.

Radionica se pro­vo­di u sklo­pu pro­gra­ma “Ubijmo dosa­du” i bes­plat­na je.

Za sudje­lo­va­nje je obvez­na pri­ja­va putem inboxa Facebook stra­ni­ce UBIJMO DOSADU zbog limi­ti­ra­nog bro­ja ljudi.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr