Dom mladih Split

Radionica „Glas kao tijelo“

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Radionica „Glas kao tije­lo“ — OTKAZANO!
25. i 26.9. od 10 do 16h

Radionica „Glas kao tije­lo“ odr­žat će se 25. i 26. ruj­na 2021. od 10 do 16h na Maloj sce­ni Doma mla­dih u orga­ni­za­ci­ji Cirkus Kolektiva. Voditeljica radi­oni­ce je Lucija Barišić.

Prijava i infor­ma­ci­je o radi­oni­ci mogu se dobi­ti putem maila cirkuskolektiv@​gmail.​com ili na služ­be­noj Facebook / Instagram stranici.

Radionica je nami­je­nje­na stu­den­ti­ma i pro­fe­si­onal­nim umjet­ni­ci­ma, ali i svi­ma oni­ma koji­ma je u sre­di­štu zani­ma­nja glas i izra­žaj­ne vokal­ne moguć­nos­ti, bio on/a muzičar/ka, kazalištarac/ka, vizualac/ka, performer/ica, glasovni/a entuzijast/kinja ili terapeut/kinja.

Radionica će se ponaj­pri­je foku­si­ra­ti na prak­ti­čan pris­tup radu s gla­som (tje­les­nom gla­su) koji se usre­do­to­ču­je na bri­gu o sebi kroz aktiv­no tra­že­nje, kons­tant­no izo­š­tra­va­ju­ći svo­jih osje­ti­la  i intu­itiv­ne odgo­vo­re, uskla­đu­ju­ći se s našim dub­ljim potre­ba­ma i aso­ci­ja­ci­ja­ma. Radit će se medi­ta­tiv­ne i relak­sa­cij­ske vjež­be, rad na tije­lu, u gru­pi ili samos­tal­no. Specifično će se radi­ti i na dahu za što je važ­na pot­po­ra i zajed­niš­tvo grupe.

„Radit ćemo na gla­su kroz tije­lo, putem fizič­kih vjež­bi pro­ma­trat ćemo  i slu­ša­ti kako glas može biti pro­du­že­tak i nas­ta­vak fizič­ke akci­je. Vježbama disa­nja I opu­šta­nja tije­la može­mo rezo­ni­ra­ti gla­som, otva­ra­ju­ći se slu­ša­nju, otkri­ti vlas­ti­te rit­mo­ve i melo­di­je koje organ­ski nosi­mo. Eksperimentiranje gla­som može nas doves­ti do raz­li­či­tih lica i pri­ča koje sva­ki glas ima. S dru­ge stra­ne ima­ju­ći tekst i rade­ći s njim kao s kom­po­zi­ci­jom, može­mo ga utje­lo­vi­ti, pje­va­ti ili sla­ti u pros­tor da rezo­ni­ra pos­ti­žu­ći raz­li­či­te inter­pre­ta­ci­je tek­s­ta.“ — kaže vodi­te­lji­ca radi­oni­ce, Lucija Barišić.

O vodi­te­lji­ci:
Lucija Barišić (Zagreb, 1983.) diplo­mi­ra­la je glu­mu i lut­kar­stvo na Umjetničkoj aka­de­mi­ji u Osijeku. Educira se na broj­nim radi­oni­ca­ma te sudje­lu­je u umjet­nič­kim rezi­den­ci­ja­ma i pro­jek­ti­ma posve­će­nim istra­ži­va­nju raz­li­či­tih meto­do­lo­gi­ja rada iz podru­čja glu­me, gla­sa i pokre­ta u Hrvatskoj i ino­zem­s­tvu. Intenzivno se bavi istra­ži­va­njem gla­sa i vokal­ne eks­pre­si­je te samos­tal­no i u surad­nji s dru­gim umjet­ni­ci­ma vodi radi­oni­ce gla­sa. Kao glu­mi­ca sura­đi­va­la je na kaza­liš­nim pro­jek­ti­ma u HNK Osijek, En Knap‑u, Kerempuhu, Maloj sce­ni, Teatru &TD, a 2015.g. u Kazalištu KNAP pos­ta­vi­la je svo­ju prvu autor­sku pred­sta­vu “Crno-bije­lo”. Surađuje i na film­skim pro­jek­ti­ma, veći­nom nado­la­ze­će gene­ra­ci­je film­skih reda­te­lja. 2020.g. zapo­či­nje edu­ka­ci­ju za psi­ho­dram­skog tera­pe­uta u Centru za psi­ho­dra­mu Zagreb.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr