Dom mladih Split

Radionica dokumentarnog filma

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Radionica doku­men­tar­nog filma
27. – 30.12. 2021. / Kino klub Split

Otvorene su pri­ja­ve na radi­oni­cu doku­men­tar­nog fil­ma pod men­tor­stvom Tonća Gaćine na kojoj će se polaz­ni­ci ima­ti pri­li­ku upoz­na­ti s razvo­jem i pro­duk­ci­jom doku­men­tar­nog filma.

Radionica će se odr­žat od 27. do 30. pro­sin­ca 2021., a deta­ljan ras­po­red radi­oni­ce dogo­vo­rit će se s polaznicima.

Za sudje­lo­va­nje na radi­oni­ci, potreb­na je pri­ja­va putem onli­ne obras­ca do 23. prosinca.

U slu­ča­ju pove­ća­nog inte­re­sa selek­ci­ja će se vrši­ti na osno­vu moti­va­cij­skog pisma, a oda­bra­ni polaz­ni­ci imat će dodat­nu moguć­nost orga­ni­zi­ra­nih indi­vi­du­al­nih men­tor­skih kon­zul­ta­ci­ja u dogo­vo­ru s men­to­rom i nakon odr­ža­va­nja radi­oni­ca. Polaznici koji razvi­ja­ju vlas­ti­te pro­jek­te imat će pred­nost pri­li­kom odabira.

Provedba pro­gra­ma bit će uskla­đe­na s aktu­al­nim epi­de­mi­olo­škim mje­ra­ma. Za redov­ne čla­no­ve klu­ba sudje­lo­va­nje na radi­oni­ca­ma je bes­plat­no, dok za sve osta­le cije­na izno­si 150 kn.*

Tonći Gaćina zavr­šio je dodi­plom­ski stu­dij Film i video na UMAS‑u, Split, Diplomski stu­dij Filmske i TV reži­je, na ADU Zagreb. Razvija stra­te­gi­ju nabav­ke opre­me i pros­to­ra u Kino klu­bu Split. Radio je kao šar­fer, maj­stor ras­vje­te, sni­ma­telj i reda­telj na broj­nim autor­skim i komer­ci­jal­nim pro­jek­ti­ma. Od 2004. pro­fe­si­onal­no je sudje­lo­vao na pre­ko sto raz­li­či­tih doma­ćih i stra­nih film­skih i TV pro­duk­ci­ja. Na Akademiji dram­ske umjet­nos­ti u Zagrebu pre­da­je doku­men­tar­ni film pri odsje­ku Filmske i TV reži­je. Predaje doku­men­tar­ni film na film­skoj ško­li KKS‑a i drži radi­oni­cu doku­men­tar­nog fil­ma KKS‑a. Autor je sred­nje­me­traž­nog doku­men­tar­nog fil­ma Turizam!, neko­li­ko krat­ko­me­traž­nih, a fil­mo­vi su mu pri­ka­zi­va­ni na broj­nim doma­ćim i među­na­rod­nim fes­ti­va­li­ma, gdje osva­ja­ju nagra­de i priz­na­nja. Bio je na funk­ci­ji dopred­sjed­ni­ka Kino klu­ba deset godi­na (2011 – 2021) te je četi­ri godi­ne (2017 – 2021) obna­šao duž­nost pred­sjed­ni­ka Hrvatskog film­skog saveza.


*napo­me­na: za prve tri radi­oni­ce u orga­ni­za­ci­ji klu­ba pla­ća se par­ti­ci­pa­ci­ja u izno­su od 150 kn. Nakon zavr­še­ne tri radi­oni­ce polaz­ni­ci se mogu učla­ni­ti u klub, te dalje radi­oni­ce poha­đa­ti bes­plat­no uz uvjet redov­nog člans­tva. Novi čla­no­vi koji pret­hod­no nisu poha­đa­li edu­ka­tiv­ne pro­gra­me, tako­đer ima­ju obve­zu pla­ća­nja prve tri radi­oni­ce u orga­ni­za­ci­ji kluba.


Rad Kino klu­ba Split podr­ža­va­ju Hrvatski audi­ovi­zu­al­ni cen­tar, Društvo hrvat­skih film­skih reda­te­lja, Grad Split i Zaklada Kultura nova.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr