Dom mladih Split

Projekcija UMAS filmova

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Projekcija UMAS filmova
12.01.2022. / 20h / Klub Kocka

Udruga Momentum pozi­va u sri­je­du, 12. siječ­nja 2022. na večer pro­jek­ci­ja krat­ko­me­traž­nih fil­mo­va stu­de­na­ta koji su zavr­ši­li ili tre­nu­tač­no stu­di­ra­ju na Umjetničkoj aka­de­mi­ji u Splitu, smjer film i video.

Svi fil­mo­vi su snim­lje­ni s 0 kn bud­ge­ta, a s veli­kom željom i puno truda.

//LISTA FILMOVA//
‑Ivan Sladonja — Lelek bita, 4,38 min
‑Marija Mratinić- Partenca 4,35min
‑Luka Eterović — ctrl+Z 13,2 min
‑Jadran Parunov — Cimerica, 23,51min
‑Ivan Trpimir Lozić — Late check-out 15,28min
‑Jure Knezović — Up and down 21,31min
‑Luna Jovana Stamenković — Veles 4,52min

Projekcije će se odr­ža­ti u klu­ba Kocka.

Broj mjes­ta je ogra­ni­čen. Porukom u inbox UBIJMO DOSADU rezer­vi­ra­te svo­je mjes­to u publici.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr