Dom mladih Split

Predstavljanje programa Unije: Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) i Kreativna Europa – Kultura

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Predstavljanje pro­gra­ma Unije: Građani, jed­na­kost, pra­va i vri­jed­nos­ti (CERV) i Kreativna Europa – Kultura
26.10. / 10 – 12h / Razred

Na poziv Platforme Doma Mladih, DKE – ured Kultura pri Ministarstvu kul­tu­re i medi­ja i Ured za udru­ge Vlade RH odr­ža­ti će infor­ma­tiv­nu radi­oni­cu pred­stav­lja­nja pro­gra­ma Unije: Kreativna Europa – pot­pro­gram Kultura i pro­gra­ma Građani, jed­na­kost, pra­va i vri­jed­nos­ti (CERV) u uto­rak 26. lis­to­pa­da 2021. godi­ne u Razredu.

Desk Kreativna Europa – ured Kultura, pred­sta­vit će pro­gram Kreativna Europa, jedi­ni meha­ni­zam Unije za podr­šku kul­tur­nim i kre­ativ­nim sek­to­ri­ma, a koji je zapo­čeo 2014. godi­ne spa­ja­njem dva­ju pro­gra­ma Kultura i MEDIA. Ovom pri­li­kom bit će pred­stav­ljen pot­pro­gram Kultura koja obu­hva­ća sve kul­tur­ne i kre­ativ­ne sek­to­re (osim audi­ovi­zu­al­nog i film­skog). Kreativna Europa s 50 % većim pro­ra­ču­nom u odno­su na pret­hod­no pro­gram­sko raz­dob­lje (2014. – 2020.) Kreativna Europa ula­že u aktiv­nos­ti koje jača­ju kul­tur­nu raz­no­li­kost, dopri­no­se opo­rav­ku i odgo­va­ra­ju na potre­be i iza­zo­ve kul­tur­nih i kre­ativ­nih sek­to­ra, poma­žu­ći im pri tom da pos­ta­nu digi­tal­ni­ji, zele­ni­ji, otpor­ni­ji i uključiviji.

DKE – Kultura dje­lu­je pri Ministarstvu kul­tu­re i medi­ja, te na naci­onal­noj razi­ni pru­ža infor­ma­ci­je o Programu i nači­ni­ma kori­šte­nja sred­sta­va i surad­nji koje se na europ­skoj razi­ni nude u podru­čju kulture.

Ured za udru­ge Vlade RH pred­sta­vit će moguć­nos­ti finan­ci­ra­nja nepro­fit­nog i jav­nog sek­to­ra u finan­cij­skom raz­dob­lju 2021. – 2027. kroz novi pro­gram Unije Građani, jed­na­kost, pra­va i vri­jed­nos­ti (CERV). Program Građani, jed­na­kost, pra­va i vri­jed­nos­ti (Citizens, Equality, Rights and Values pro­gram­me CERV), naj­ve­ći je pro­gram Unije nami­je­njen zašti­ti i pro­mi­ca­nju pra­va i vri­jed­nos­ti ugra­đe­nih u temelj­ne Ugovore i Povelju EU‑a o temelj­nim vri­jed­nos­ti­ma: demo­kra­ci­ji, vla­da­vi­ni pra­va, temelj­nim pra­vi­ma, tran­s­pa­rent­nos­ti i dobrom uprav­lja­nju. Novi, cen­tra­li­zi­ra­ni pro­gram pokri­va podru­čja dosa­daš­njih pro­gra­ma Europa za gra­đa­ne, Prava, rav­no­prav­nost i gra­đans­tvo i DAPHNE, a posve­ćen je izgrad­nji demo­krat­ski­je Europe i podi­za­nju svi­jes­ti gra­đan­ki i gra­đa­na o pra­vi­ma i vri­jed­nos­ti­ma Unije kroz finan­cij­sku podr­šku nepro­fit­nom i jav­nom sek­to­ru. U finan­cij­skom raz­dob­lju 2021. – 2027., pre­dvi­đe­ni pro­ra­čun CERV pro­gra­ma izno­si 1,5 mili­jar­di eura, a bit će ras­po­di­je­ljen na 4 temat­ske cje­li­ne: 1) Vrijednosti Unije; 2) Jednakost, pra­va i rod­na rav­no­prav­nost; 3) Uključenost i sudje­lo­va­nje gra­đa­na; 4) Daphne — bor­ba pro­tiv svih obli­ka nasilja.

Ured za udru­ge Vlade RH dje­lu­je kao kon­takt toč­ka pro­gra­ma Građani, jed­na­kost, pra­va i vri­jed­nos­ti u Hrvatskoj, zadu­že­na za infor­mi­ra­nje i edu­ci­ra­nje o Programu, jača­nje vid­lji­vos­ti Programa te sus­tav­no pru­ža­nje teh­nič­ke podr­ške pri­ja­vi­te­lji­ma i pro­vo­di­te­lji­ma projekata.

Predstavljanje pro­gra­ma Unije odr­ža­ti će se u Razredu od 10:00 do 12:00 sati.

* Zbog tre­nut­nih epi­de­mi­olo­ških mje­ra, broj sudi­oni­ka je ogra­ni­čen te je sudje­lo­va­nje mogu­će isklju­či­vo uz PRIJAVU popu­nja­va­njem pri­jav­ni­ce. Nakon popu­nja­va­nja dopu­šte­nog kapa­ci­te­ta pros­to­ra u kojem će se odr­ža­va­ti doga­đa­nje, pri­ja­ve će biti zatvorene.

PROGRAM

10:00 — Uvod / Pozdravne riječi

10:05 — 10:45 Predstavljanje pro­gra­ma Unije: Građani, jed­na­kost, pra­va i vri­jed­nos­ti (CERV) 2021. – 2027., Željka Markulin, kon­takt toč­ka Programa, Ured za udru­ge Vlade RH

10:50 — 11:30 Predstavljanje pro­gra­ma Unije Kreativna Europa 2021. – 2027., Morana Bigač Leš, Desk Kreativne Europe – Kultura, Ministarstvo kul­tu­re i medija

11:30- 12:00 Pitanja i odgo­vo­ri, konzultacije

12:00 – 12:30 Umrežavanje i osvježenje

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr