Dom mladih Split

Predstava Squarehead Productions: „Stickman“

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Predstava Squarehead Productions: „Stickman“
20.10. / 19h / Mala scena

Cirkus Kolektiv pozi­va na pred­sta­vu suvre­me­nog cir­ku­sa Squarehead Productions: „Stickman“ u sri­je­du, 20.10., u 19h na Maloj sce­ni.

Stickman je višes­loj­na pred­sta­va koja se kons­tant­no poigra­va s oče­ki­va­nji­ma i reak­ci­ja­ma publi­ke. Struktura pred­sta­ve se pre­ba­cu­je s kon­kret­nih fizič­kih akci­ja na meta-nivo per­cep­ci­je o iskus­tvu publi­ke i ono­me što upra­vo gle­da­ju. Kroz vri­je­me, jav­lja se isto­dob­no neugo­dan i uzbud­ljiv osje­ćaj kod gle­da­te­lja kao da su nji­ho­ve vlas­ti­te inter­pre­ta­ci­je dio scenarija.

Ulaznice: 40/30 kn
Autor: Darragh McLoughlin
Izvode: Darragh McLoughlin i Joseph Summers

Broj mjes­ta u publi­ci je ogra­ni­čen, a rezer­va­ci­je ulaz­ni­ca su oba­vez­ne putem onli­ne obras­ca
Ulaznice se pre­uzi­ma­ju na ula­zu, nepo­sred­no pri­je počet­ka predstave.

KONCEPT:
Proteklih neko­li­ko godi­na cir­ku­ski umjet­nik i autor pred­sta­ve Darragh McLoughlin istra­žu­je balan­si­ra­nje obje­ka­ta kao novi izved­be­ni jezik. U ovoj pred­sta­vi odlu­ču­je se za balan­si­ra­nje vrlo jed­nos­tav­nog objek­ta – drve­nog šta­pa, zbog nje­go­ve teh­nič­ke sves­tra­nos­ti i gra­fič­ke jed­nos­tav­nos­ti. Ako zane­ma­ri­mo mno­ge prak­tič­ne funk­ci­je jed­nog šta­pa, pre­os­ta­je nam štap samo kao jed­nos­tav­na lini­ja. Kombinirajući ovu lini­ju s organ­skim tije­lom, umjet­nik pos­ti­že mnoš­tvo simbola.

O BALANSIRANJU:
Balansiranje obje­ka­ta je način kako natje­ra­ti tije­lo u sta­nje kons­tant­nog pokre­ta, u kojem se polo­žaj nepre­kid­no izno­va i izno­va isprav­lja, te mu na taj način udah­ne život. U ovom sta­nju, tije­lo odgo­va­ra na podra­žaj iz puke nuž­nos­ti odr­ža­va­nja rav­no­te­že i poči­nje „govo­ri­ti“. Koristeći raz­li­či­te toč­ke na tije­lu za odr­ža­va­nje rav­no­te­že šta­pa (trbuh, leđa, sto­pa­lo, lice…) štap mije­nja toč­ku koja je u tom tre­nut­ku cen­tar tije­la i omo­gu­ću­je pro­na­la­zak novih kva­li­te­ta pokre­ta. Postavlja se pita­nje: Kontrolira li tije­lo pokret šta­pa, ili štap kon­tro­li­ra pokret tijela?

DARRAGH MCLOUGHLIN
Darragh je izved­be­ni i vizu­al­ni umjet­nik s kori­je­ni­ma u suvre­me­nom cir­ku­su. Njegova prak­sa se osla­nja na raz­li­či­te nači­ne kako tije­la mogu mani­pu­li­ra­ti objek­ti­ma i objek­ti tije­li­ma. Većinu vre­me­na posve­ću­je uče­nju vrlo spe­ci­fič­nih, vrlo nefunk­ci­onal­nih vje­šti­na, koji­ma se dru­gi lju­di ne bi posve­ti­li ili ih se uop­će ne bi sje­ti­li. Njegova meto­do­lo­gi­ja u kre­aci­ji se osla­nja na dra­ma­tur­gi­ju i ulo­gu publi­ke unu­tar izved­be­nog kon­tek­s­ta. Tijelo osta­je cen­tral­ni subjekt/objekt u sva­kom nje­go­vom radu.

__
Rad udru­ge Cirkus Kolektiv podr­ža­va Zaklada Kultura nova, a pro­gram Ciklus pred­sta­va suvre­me­nog cir­ku­sa finan­ci­ran je od stra­ne Ministarstva kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske i Grada Splita.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr