Dom mladih Split

Piercing predavanje

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Piercing pre­da­va­nje
15.11. / 20h / Galerija klu­ba Kocka

Predavanje će drža­ti pier­cing maj­sto­ri­ca Đana iz Katarze (i biv­šeg Sttattooart‑a).

Pričamo o tome što je sve uop­će pier­cing, kako zaras­ta, kako se pra­vil­no bri­nu­ti o nje­mu, što tre­ba zna­ti pri­je pir­sa­nja i kako se pri­pre­mi­ti pri­je pro­ce­du­re, kako oda­bra­ti pir­se­ra

Što je i kako funk­ci­oni­ra sigu­ran i kva­li­te­tan nakit, o pro­ble­mi­ma i situ­aci­ja­ma s pier­cin­gom, o pišto­lji­ma i zašto bi tre­ba­li biti ile­gal­ni, o eti­ci u svi­je­tu pier­cin­ga, spi­ri­tu­al­nom ili ritu­al­nom aspek­tu pier­cin­ga itd…

Ako ima­te pita­nja ili neo­do­umi­ce, slo­bod­no se pri­pre­mi­te jer će biti i dio s pita­nji­ma i odgovorima.

Na kra­ju pre­da­va­nja vas čeka i mali kviz na koje­mu može­te poka­za­ti nauče­no i osvo­ji­ti NAGRADU — bes­plat­nu uslu­gu pier­cin­ga po želji (nakit se pla­ća u potpunosti).

Radionica se pro­vo­di u sklo­pu pro­gra­ma “Ubijmo dosa­du” i bes­plat­na je.

Za sudje­lo­va­nje je obvez­na pri­ja­va putem inboxa Facebook stra­ni­ce UBIJMO DOSADU zbog limi­ti­ra­nog bro­ja ljudi.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr