Dom mladih Split

Petra Najman: MOJA SMRT I JA (wip)

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

„Moja smrt i ja“/ pone­dje­ljak, 12. srp­nja, 20:00/ Mala sce­na Doma mladih

U pone­dje­ljak 12.7.2021. u 20:00 na Maloj sce­ni Doma mla­dih Petra Najman izvest će pred­sta­vu u nas­ta­ja­nju „Moja smrt i ja“ u kojoj kroz cir­ku­ske i lut­kar­ske ele­men­te obra­đu­je temu smrtnosti.

Rad je iza­bran putem otvo­re­nog pozi­va Cirkuske rezi­den­ci­jal­ne mre­že — ini­ci­ja­ti­ve šest orga­ni­za­ci­ja suvre­me­nog cir­ku­sa iz pet hrvat­skih gra­do­va, osno­va­ne s ciljem dopri­no­sa razvo­ju regi­onal­ne cir­ku­ske sce­ne. ‘Moja Smrt i ja” je pred­sta­va u nas­ta­ja­nju u kojoj kroz lut­kar­ske i cir­ku­ske ele­men­te (sta­tič­ni tra­pez i ples­na akro­ba­ti­ka) umjet­ni­ca obra­đu­je tema­ti­ku smrt­nos­ti, ins­pi­ri­ra­na peri­odom u kojem je bila ozli­je­đe­na nakon pada s tra­pe­za i nije se mogla bavi­ti cirkusom.

Ideja i izved­ba: Petra Najman
Vanjsko oko i dra­ma­tur­gi­ja lut­kar­skih ele­me­na­ta: Marijana Matoković
Suradnica za pokret: Marina Cherry
Svjetlo: Nikola Mijatović
Produkcija: Cirkorama

O auto­ri­ci:
Petra s 12 godi­na otkri­va cir­kus u cir­ku­skoj udru­zi Cirkorama iz Zagreba. Zaljubljuje se u tu vrstu umjet­nos­ti i s Cirkoramom poči­nje radi­ti svo­je prve cir­ku­ske pred­sta­ve (Danse Macarbre- poku­šaj ver­ti­kal­nog povrat­ka, I do you do) i osta­le broj­ne per­for­man­se. S 18 godi­na odla­zi u Francusku u cir­ku­sku ško­lu Turbul izu­ča­va­ti cir­ku­sku peda­go­gi­ju za dje­cu i mla­de. Nakon zavr­še­ne godi­ne i dobi­ve­ne diplo­me cir­ku­skog peda­go­ga upi­su­je pro­fe­si­onal­nu cir­ku­sku for­ma­ci­ju Piste d’Azur gdje tre­nut­no usa­vr­ša­va svo­je cir­ku­sko i umjet­nič­ko zna­nje i spe­ci­ja­li­zi­ra sta­tič­ni tra­pez kao osnov­nu disciplinu.

Ulaz je bes­pla­tan, uz oba­vez­no pošti­va­nje mje­ra za sprje­ča­va­nje šire­nja boles­ti COVID-19.

Više: https://​www​.youtu​be​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​m​f​e​h​C​H​c​N​KGk

__

Gostovanje se odvi­ja u sklo­pu Cirkuske rezi­den­ci­jal­ne mre­že – pro­jek­ta 6 hrvat­skih part­ne­ra koji pru­ža pros­tor­nu i teh­nič­ku podr­šku lokal­nim i regi­onal­nim umjet­ni­ci­ma u kre­aci­ji novih predstava.
Rad udru­ge Cirkus Kolektiv podr­ža­va Zaklada Kultura nova, a pro­gram se reali­zi­ra uz pot­po­ru Grada Zagreba i Ministarstva kul­tu­re i medi­ja RH.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr