Dom mladih Split

NMG@PRAKTIKA_Dajana Džafo: Prirodni okoliš

Dajana Džafo rođe­na je 1988. godi­ne u Splitu. Po zavr­šet­ku sred­nje Škole likov­nih umjet­nos­ti u Splitu upi­su­je Filozofski fakul­tet u Splitu, a 2013. stje­če titu­lu prvos­tup­ni­ce Povijesti umjet­nos­ti i Filozofije. Iste godi­ne upi­su­je Umjetničku aka­de­mi­ju u Splitu gdje 2019. diplo­mi­ra sa zva­njem Magistra edu­ka­ci­je Likovne kul­tu­re i likov­ne umjet­nos­ti sa spe­ci­ja­li­za­ci­jom iz gra­fi­ke u kla­si pro­fe­so­ra Edvina Dragičevića. Od 2019. godi­ne čla­ni­ca je Hrvatske udru­ge likov­nih umjet­ni­ka. Voditeljica je neko­li­ko umjet­nič­kih pro­je­ka­ta i radi­oni­ca. Do sada je reali­zi­ra­la jed­nu samos­tal­nu i sudje­lo­va­la na neko­li­ko skup­nih izložbi.

Iznimna je radost i čast ima­ti pri­li­ku pra­ti­ti neči­ji umjet­nič­ki razvoj dugi niz godi­na, usu­di­la bih se reći od samih poče­ta­ka stva­ra­laš­tva, a potom i pisa­ti pred­go­vor za jed­nu od prvih samos­tal­nih izlož­bi, pogo­to­vo kada je taj isti razvoj utje­cao na vlas­ti­to poima­nje umjet­nos­ti i uta­bao put za dje­lo­va­nje kojim se i sam danas baviš. Dajana je moja bli­ska pri­ja­te­lji­ca pos­ljed­nih više od pet­na­est godi­na. Ako uzme­mo u obzir da se ja ovom stru­kom pro­fe­si­onal­no bavim tek zad­njih neko­li­ko godi­na, razu­mjet ćete emo­tiv­ni zna­čaj ove suradnje.
Dajana Džafo je umjet­ni­ca koja se izra­ža­va u medi­ju gra­fi­ke. Grafika kao umjet­nič­ka dis­ci­pli­na zain­tri­gi­ra­la ju je tokom stu­di­ja na Umjetničkoj aka­de­mi­ji u Splitu. Ova iznim­no kom­plek­s­na i zah­tjev­na vje­šti­na izi­sku­je mno­go vre­me­na, posve­će­nost i pre­da­nost, no pru­ža veli­ki pros­tor za eks­pe­ri­men­ti­ra­nje, modi­fi­ka­ci­ju i na neki način je neiz­vjes­na što je auto­ri­cu ponaj­vi­še i pri­vuk­lo kada se njo­me poče­la bavi­ti. Izložba Prirodni oko­liš dio je nje­nog diplom­skog rada i sas­to­ji se od niza gra­fi­ka naprav­lje­nih kom­bi­na­ci­jom suvre­me­nih i tra­di­ci­onal­nih gra­fič­kih teh­ni­ka podi­je­lje­nih u dvi­je cije­li­ne. Istraživanje pros­to­ra koji nas okru­žu­je bilo je pola­ziš­na toč­ka za kon­ci­pi­ra­nje ovog rada. Prirodni oko­liš pre­ma defi­ni­ci­ji, skup je svih živih bića i neži­ve pri­ro­de koji se pojav­lju­ju na nekom pri­rod­nom sta­ni­štu. Ono što auto­ri­cu poseb­no fas­ci­ni­ra i priv­la­či jest pros­tor lišen ljud­skog utje­ca­ja i ikak­vog estet­skog pred­z­na­ka, zapu­šte­ni pej­za­ži, neži­va pri­ro­da i praz­ni­na, svo­je­vr­s­na tabu­la rasa, koje vidi kao temelj i pod­lo­gu za kre­ativ­no izra­ža­va­nje i nado­gra­đi­va­nje. U prvoj cje­li­ni pro­na­la­zi­mo poza­di­ne s moti­vi­ma iz bilj­nog i živo­tinj­skog svi­je­ta te sva­kod­ne­vi­ce dok se u dru­goj cje­li­ni isti­ču arhi­tek­ton­ski pri­ka­zi. Sam pro­ces rada tekao je u neko­li­ko faza: prva je bilo pri­kup­lja­nje foto­gra­fi­ja „praz­nih“ pros­to­ra. Kroz istra­ži­va­nje doš­la je do NASA-inih foto­gra­fi­ja povr­ši­ne mje­se­ca koje je odlu­či­la koris­ti­ti kao pod­lo­gu. U slje­de­ćoj fazi je neke od tih foto­gra­fi­ja digi­tal­no obra­di­la i modi­fi­ci­ra­la a potom je u njih ume­ta­la crte­že. Ti crte­ži su digi­tal­no ski­ci­ra­ni i sti­li­zi­ra­ni. Zatim su te obra­đe­ne foto­gra­fi­je teh­ni­kom UV-tiska otis­nu­te na gra­fič­ke plo­če koje je umjet­ni­ca dalje manu­al­no obra­đi­va­la kla­sič­nom gra­fič­kom teh­ni­kom aqu­atin­ta. Zahtjevnost, pre­ciz­nost, i vre­men­ska posve­će­nost su poj­mo­vi koji­ma može­mo opi­sa­ti gra­fi­ku kao prak­su, a čis­to­ća i jed­nos­tav­nost ono što kraj­njem pro­duk­tu daje vri­jed­nost i što ga kra­si. Dajana ovu tra­di­ci­onal­nu umjet­nič­ku dis­ci­pli­nu vje­što koris­ti i putem eks­pe­ri­men­ti­ra­ju­ći uspješ­no pre­tva­ra svo­je ide­je i umjet­nič­ke kon­cep­te u djela.

 

Ivana Vukušić

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr