Dom mladih Split

NMG@PRAKTIKA Adela Jušić: Stvarno, ali ne i istinito

NMG@PRAKTIKA_Adela Jušić: Stvarno, ali ne i istinito
14.- 22.10. / Galerija klu­ba Kocka
OTVORENJE: čet­vr­tak, 14.10. 2021. u 20 h

Adela Jušić u svom se umjet­nič­kom radu već dugi niz godi­na bavi istra­ži­va­njem ostav­šti­ne Antifašističkog fron­ta žena Bosne i Hercegovine i Jugoslavije, a već smo 2016. godi­ne ima­li pri­li­ku pred­sta­vi­ti njen didak­tič­ki kolaž na izvanj­skom stak­lu Doma mla­dih, pod nazi­vom „Eto nam žena“. Razdoblje koje naj­vi­še zaokup­lja Adelinu paž­nju je krat­ki povi­jes­ni peri­od kad su žene bile aktiv­ne čla­ni­ce druš­tve­no-poli­tič­kih zbi­va­nja, u i nepo­sred­no nakon Drugog svjet­skog rata. Naime, nakon rata, poli­tič­ki vrh je sma­trao kako se uspos­ta­vom prav­ne jed­na­kos­ti izme­đu muška­ra­ca i žena rije­ši­lo i “žen­sko pita­nje”. Naredbom CK KPJ AFŽ se na svom pos­ljed­njem Kongresu 1953. samo­uki­nuo, upra­vo pod izli­kom da je dos­tig­nu­ta jed­na­kost muška­ra­ca i žena te da revo­lu­ci­onar­na orga­ni­za­ci­ja (što je AFŽ bio) u pos­tre­vo­lu­ci­onar­nom peri­odu više nema raz­lo­ga za dje­lo­va­nje. Pedesetih godi­na 20. sto­lje­ća žene su pozva­ne da uz ulo­gu udar­ni­ce-rad­ni­ce na sebe pre­uz­mu i “pri­rod­ne” ulo­ge maj­ke, doma­ći­ce, odga­ja­te­lji­ce i nje­go­va­te­lji­ce. Ovim se pita­nje opće eman­ci­pa­ci­je druš­tva zaus­ta­vi­lo na pra­gu pro­ce­sa žen­ske eman­ci­pa­ci­je, čime je nepo­vrat­no, barem u Jugoslaviji, žene iz aktiv­nih revo­lu­ci­onar­nih subje­ka­ta pre­tvo­ri­lo u pasiv­ne subjek­te liše­ne poli­tič­ke moći, kon­zu­men­ti­ce i potro­ša­či­ce uglav­nom suštin­ski patri­jar­hal­nih sadržaja.

Izložba i pro­jekt Stvarno, ali ne i isti­ni­to nas­tao je 2017. te je tada pre­zen­ti­ran u Ljubljani i Sarajevu, a sada ga u pone­što izmi­je­nje­nom obli­ku pred­stav­lja­mo u Splitu. Opsežni pro­jekt obu­hva­ća rado­ve u raz­li­či­tim medi­ji­ma, bave­ći se rela­tiv­no krat­kim vre­men­skim raz­dob­ljem od počet­ka Drugog svjet­skog rata do sre­di­ne pede­se­tih godi­na proš­log sto­lje­ća, u kojem je doš­lo do dras­tič­ne pro­mje­ne u poli­ti­ci pre­ma žena­ma. Izložba u Splitu pred­sta­vit će neko­li­ko recent­nih rado­va koji­ma se Jušić aktiv­no bavi u pos­ljed­njem deset­lje­ću i kons­tant­no ih nado­pu­nju­je novim rado­vi­ma, isto­vre­me­no rade­ći na Online arhi­vu AFŽ‑a, zajed­no s kole­gi­ca­ma iz CRVENE – udru­že­nja za kul­tu­ru i umjet­nost iz Sarajeva.

Riječ je o radovima:
• Ako zatre­ba, svi smo armi­ja, seri­ja umjet­nič­kih inter­ven­ci­ja na foto­mo­no­gra­fi­ji Sutjeska 1943 – 73;
• Nepoznata Partizanka, foto i video doku­men­ta­ci­ja skul­p­tu­re i akci­je u jav­nom pros­to­ru u Sarajevu;
• Heroizam rada, veli­ki pos­ter nazvan po kri­la­ti­ci kojom su se tada nazi­va­li veli­ki fizič­ki napo­ri žena u poprav­ku drža­ve nakon rata;
• Bijela suk­nja, crve­na suk­nja nas­tao na teme­lju pri­po­vi­jes­ti o Ravijojli Janković i Mariji Bursać iz knji­ge Žene hero­ji (1967) u kojoj su žen­ske lič­nos­ti pri­ka­zi­va­ne u duhu glo­ri­fi­ka­ci­je anti­fa­šis­tič­ke bor­be. Postavljen u vitri­nu, rad dobi­va muzej­ski kon­tekst i upo­zo­ra­va na nedos­ta­tak tak­vih svje­do­čans­ta­va u povi­jes­nim institucijama;
• Opsada, digi­tal­ni crtež prin­tan na svi­li, bazi­ran na pra­voj mapi opsa­de Sutjeske iz Drugog svjet­skog rata;
• Volja za moć, dvi­je foto­gra­fi­je gdje prva pri­ka­zu­je sas­ta­nak AFŽa u selu Hrastovac, Banija, a na dru­goj je prva vla­da Demokratske Federativne Jugoslavije.
Adela Jušić već dugi niz godi­na u svo­jim rado­vi­ma pro­ble­ma­ti­zi­ra sudje­lo­va­nje žena u NOB‑u i s tim pove­za­ne poli­ti­ke sje­ća­nja, kao i ključ­ni peri­od nakon samog Drugog svjet­skog rata u kojem su žene, nakon što su rame uz rame s muškar­ci­ma obno­vi­le raz­ru­še­nu domo­vi­nu, poli­tič­ki i mani­pu­la­tor­ski bile „vra­će­ne“ nazad u dom, kuću, kuhi­nju i lož­ni­cu. Jušić sma­tra kako je time eman­ci­pa­cij­ski pro­ces žena na podru­čju biv­še Jugoslavije uve­li­ke uma­njen, na neko vri­je­me čak i zaus­tav­ljen, te je njen umjet­nič­ki i akti­vis­tič­ki fokus usmje­ren na nači­ne (re)kreiranja poli­ti­ka sje­ća­nja, pove­za­nih s ulo­gom žena u spo­me­nu­tom vremenu.

O AUTORICI
Adela Jušić rođe­na je u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, 1982, gdje živi i radi. Diplomirala je na Akademiji likov­nih umjet­nos­ti u Sarajevu 2007 i magis­tri­ra­la Ljudska pra­va i demo­kra­ci­ju u Jugoistočnoj Europi, Univerzitet u Sarajevu i Bologni 2013. Osnivačica je, a do 2019. godi­ne koor­di­ni­ra­la je i bila aktiv­no uklju­če­na u kul­tur­ne pro­jek­te Udruženja za kul­tu­ru i umjet­nost CRVENA. Jedna je od dvi­je auto­ri­ce onli­ne arhi­va Antifašističke bor­be žena Bosne i Hercegovine i Jugoslavije (www​.afzar​hiv​.org). Izlagala je na broj­nim među­na­rod­nim izlož­ba­ma kao što su: Frestas – Trijenale umjet­nos­ti, Sorocaba, Sao Paolo, Manifesta 8; Murcia, Videonale Kunstmuseum Bonn; Image Counter Image, Haus der Kunst, Munich; Ja više nika­da neću pri­ča­ti o ratu, Färgfabriken, Stockholm, Balkan Insight, Pompidou Centar, Paris, itd. Bila je na broj­nim rezi­den­ci­jal­nim pro­gra­mi­ma za umjetnike/ce (ISCP, New York, Kulturkontakt Vienna, itd.) i dobit­ni­ca je nagra­da YVAA 2010, Henkel Young Artist Price CEE 2011 i Specijalne nagra­de Oktobarskog salo­na 2013.

Njen rad neri­jet­ko pola­zi od osob­nog iskus­tva i memo­ri­je, te je izra­zi­to femi­nis­tič­ki i poli­ti­čan. Adela Jušić se bavi vide­om, video per­for­man­som koris­te­ći se nara­ti­vom i svo­jim gla­som kao glav­nim ele­men­tom izra­ža­va­nja. Radi i ins­ta­la­ci­je, kao i femi­nis­tič­ke didak­tič­ke rado­ve u jav­nom pros­to­ru koji se uglav­nom sas­to­je od teksta.

Više na ade​la​ju​sic​.wor​d​press​.com

Izložba je otvo­re­na do pet­ka, 22. lis­to­pa­da, a pogle­da­ti je može­te pret­hod­nom naj­a­vom na broj: 0989602701.
__
KUSTOSICA: Natasha Kadin
KUSTOSI PROGRAMA NMG: Katarina Duplančić, Natasha Kadin, Vedran Perkov
DIZAJN: Nikola Križanac
PRIJEVOD I DOKUMENTACIJA IZLOŽBE: Katarina Duplančić
POSTAV: Luce Bračika, Franko Sardelić Kolinac
DONATORI: Ministarstvo kul­tu­re i medi­ja RH, Grad Split
MAVENU PODRŽAVA: Nacionalna zak­la­da za razvoj civil­nog druš­tva, Zaklada Kultura nova
ZAHVALE: KUM, MKC, PDM

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr