Dom mladih Split

NMG@PRAKTIKA - Predrag Pavić: Optički šou

U petak, 21. svib­nja, u 21 sat, u Galeriji Kluba Kocka u Domu mla­dih u sklo­pu cik­lu­sa NMG@PRAKTIKA otva­ra se izlož­ba Optički šou umjet­ni­ka Predraga Pavića. Izložba osta­je otvo­re­na do pet­ka, 28. svib­nja, a pogle­da­ti je može­te pret­hod­nom naj­a­vom na broj: 0989602701.

MALE PODVALE I VELIKE STRASTI
Predrag Pavić je čovjek s tisu­ću stras­ti. Prema sve­mu što radi, mis­li ili osje­ća, pri­la­zi bes­kraj­no gor­lji­vo. Ide do eks­tre­ma. Ako nešto voli, onda to voli bez zadr­ške. Ako nešto ne pod­no­si, jas­no daje do zna­nja svo­je miš­lje­nje. Brutalno i iskre­no. Između ta dva sta­va nema mjes­ta sup­til­nom nijan­si­ra­nju. Rijetko kada je pre­ma neče­mu indi­fe­ren­tan. Stvari koje mu nisu od inte­re­sa mogu jed­nos­tav­no pres­ta­ti pos­to­ja­ti. U stva­ri, za nje­ga ne postoje.
Posebno su zanim­lji­ve ras­pra­ve s njim. U obra­nu svo­jih sta­ja­li­šta neće koris­ti­ti samo argu­men­te. Živo ges­ti­ku­li­ra­nje, maha­nje ruka­ma, podi­za­nje gla­sa, nad­gla­sa­va­nje ili uti­ša­va­nje oponen(a)ta dio su igre u kojoj hedo­nis­tič­ki uži­va. Kao kod veći­ne iga­ra, pobje­da je ulti­ma­tiv­ni cilj. Predragu poraz jed­nos­tav­no nije opci­ja. Često i na vlas­ti­tu šte­tu, neće odus­ta­ti od svog sta­va. Time bi poni­štio samu bit igre. Neriješen rezul­tat iona­ko niko­ga ne zadovoljava.
Strast i igra u nje­go­vim rado­vi­ma sta­pa­ju se u jed­no. Bez obzi­ra koli­ko su zamis­li i ide­je naiz­gled nemo­gu­će za izves­ti, on od njih neće tek tako odus­ta­ti. Potencijalni fija­sko neće ga odvra­ti­ti. Pokoja pri­la­god­ba stvar je svjes­nog rizi­ka. Želja da se rad napra­vi je veća.
Poput sva­kog pra­vog maj­sto­ra igre, Predrag se koris­ti tri­ko­vi­ma, podva­la­ma i smi­ca­li­ca­ma kako bi uhva­tio pro­tiv­ni­ka nes­prem­nog. Podvalit će tako fal­si­fi­kat umjes­to rada koje­ga je otu­đio iz muze­ja, da bi taj ukra­de­ni rad kas­ni­je izlo­žio na svo­joj samos­tal­noj izlož­bi. Koštalo ga je to jed­nog pri­ja­telj­stva, ali i zara­di­lo nagra­du. Drugom pri­li­kom, bez da je iko­ga pitao ili oba­vi­jes­tio, pro­bio je rupu u podu gale­ri­je, spo­jio pri­zem­lje i kat, jer je to bilo naj­prak­tič­ni­je rje­še­nje da se rad izve­de. Dovedena pred svr­šen čin, rav­na­te­lji­ca gale­ri­je je mogla samo dopus­ti­ti da nas­ta­vi s radom. Njeno miš­lje­nje, situ­aci­ja u kojoj se naš­la, Predragu nisu zna­či­li bog zna što. Zadovoljno je na otvo­re­nju kons­ta­ti­rao: Pobjeda!
Neke stras­ti i slas­ti pre­ras­ta­ju u obo­ža­va­nje. Predmet su glo­ri­fi­ci­ra­nja. Fetiš.
A Pavić ih ima pregršt.
Svjedočio sam, jed­nom pri­li­kom, Predragovom slav­lje­nju koma­da sla­ni­ne. Ta inter­pre­ta­ci­ja o savr­šens­tvu; tu koli­či­nu ado­ra­ci­je i lju­ba­vi upu­će­nu koma­du mesa nika­da do tada nisam vidio. U svom tom ide­ali­zi­ra­nju, sla­ni­na je pos­ta­la lete­ći tepih, jer joj lete­nje sklad dopu­šta. Do te mje­re je per­fek­t­na. Nije bilo teško zamis­li­ti ga kako sje­di na tom tepi­hu pre­kri­že­nih nogu, s veli­kim tur­ba­nom na gla­vi, u sta­nju bla­že­ne nir­va­ne dok se sile koz­mo­sa — pri­ro­de, čovje­ka i pan­ce­te — sta­pa­ju u Jedno.
Optički šou inte­rak­tiv­na je svje­tlos­na ins­ta­la­ci­ja koja pred­stav­lja isto­ime­ni otvo­re­ni slu­čaj­ni arhiv čara­pa (naj­lon­ki). Kako je taj, goto­vo pro­zi­ran i nevid­ljiv mate­ri­jal, toli­ko zama­man? Što ga čini toli­ko pri­mam­lji­vim? Arhiv koji se tre­nut­no sas­to­ji od pede­se­tak raz­li­či­tih uzo­ra­ka popu­nja­va­ti će se tije­kom vre­me­na. U tu svr­hu izra­đen je objekt / pro­jek­tor koji slu­ži kao pove­ća­lo uzo­ra­ka. Slika koju vidi­mo struk­tu­ra je mate­ri­ja­la i orna­me­na­ta tkanine.
Publika izlož­be pozva­na je da sama pro­uči raz­li­či­te uzor­ke. Slutim da se u toj ponu­di inte­rak­ci­je s publi­kom kri­je Predragova mala podva­la. Poziv na sudje­lo­va­nje i pris­ta­nak na nje­ga uči­nit će nas pred­me­tom bihe­vi­oral­nog eks­pe­ri­men­ta. Hoćemo li se pona­ša­ti i dje­lo­va­ti u skla­du s pre­dvi­đa­nji­ima? Hoćemo li s istom stras­ti i ugo­dom ruko­va­ti uzor­ci­ma? Ima li slič­nos­ti i koje su raz­li­ke u opho­đe­nju pre­ma ovim predmetima?
Ne znam do kojeg će zaključ­ka Predrag doći, nije me ni bri­ga. Iskoristit ću ovu pri­li­ku da istra­žim i ja neke stva­ri koje me odav­no kop­ka­ju kada su naj­lon­ke u pitanju.
 — Vedran Perkov

O AUTORU:
Predrag Pavić rođen 1982. god. u Zagrebu, diplo­mi­rao je 2011. godi­ne na Akademiji likov­nih umjet­nos­ti Sveučilišta u Zagrebu. Izlagao je na više skup­nih i samos­tal­nih izlož­bi u Zagrebu, Splitu, Puli, Osijeku, Geteborgu, Cataniji, Sofiji, Dusseldorfu, Gdanjsku te je nagra­đi­van za svoj rad: Velika nagra­da 10. Trijenala kipar­stva, nagra­da za naj­bo­ljeg diplo­man­ta ALU u 2011. godi­ni, Velika nagra­da Emanuel Vidović na 38. Splitskom salo­nu, nagra­da hrvat­ske sek­ci­je AICA na 12. Trijenalu kipar­stva, dobit­nik nagra­de Radoslav Putar 2019. Živi i radi u Zagrebu.

NMG — Novomedijska gale­ri­ja među­na­rod­na je kus­to­ska plat­for­ma usmje­re­na na istra­ži­vač­ke pro­jek­te veza­ne uz pro­ble­ma­ti­ke aktiv­nog sudje­lo­va­nja u suvre­me­nom druš­tvu koji rezul­ti­ra­ju kus­to­skim kon­cep­ti­ma, inter­me­dij­skim doga­đa­nji­ma, među­na­rod­nim novo­me­dij­skim surad­nja­ma te kre­ira­njem novih medij­skih pro­je­ka­ta. Unutar plat­for­me reali­zi­ra se pro­gram NMG@PRAKTIKA. Ciklus je to samos­tal­nih izlož­bi mla­dih umjet­ni­ka iz Hrvatske i ino­zem­s­tva u Galeriji Praktika u Domu mla­dih u Splitu. Ovo je deve­ta godi­na cik­lu­sa kroz koji je do sad reali­zi­ra­no više od šez­de­set samos­tal­nih i skup­nih izlož­bi mla­dih umjet­ni­ka. Kroz nove medi­je i eks­pe­ri­men­ti­ra­nje s raz­li­či­tim for­ma­ma umjet­nič­kog izra­ža­ja izlož­be pro­ble­ma­ti­zi­ra­ju aktu­al­ne teme suvre­me­nog druš­tva. Ovaj cik­lus izlož­bi tako ne samo da pru­ža uvid u naj­no­vi­je umjet­nič­ke prak­se, već i oda­bi­rom auto­ra aktiv­no sudje­lu­je u pozi­ci­oni­ra­nju suvre­me­ne umjet­nos­ti kao kri­tič­kog fak­to­ra nas­pram druš­tve­ne stvarnosti.

KUSTOS IZLOŽBE: Vedran Perkov
KUSTOSI PROGRAMA NMG: Katarina Duplančić, Natasha Kadin, Vedran Perkov
DIZAJN: Nikola Križanac
PRIJEVOD, POSTAV i DOKUMENTACIJA IZLOŽBE: Katarina Duplančić
DONATORI: Ministarstvo kul­tu­re i medi­ja RH, Grad Split
MAVENU PODRŽAVA: Nacionalna zak­la­da za razvoj civil­nog druš­tva, Zaklada Kultura nova
ZAHVALE: KUM, MKC, PDM

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr