Dom mladih Split

NMG@PRAKTIKA Josip Šurlin: Afterwardsness

U petak, 9. trav­nja u 20 sati otvo­rit će se izlož­ba iz cik­lu­sa NMG@PRAKTIKA_Josip Šurlin: Afterwardsness u Galeriji Kluba Kocka.

Mladi split­ski umjet­nik Josip Šurlin pred­stav­lja se u sklo­pu cik­lu­sa NMG@PRAKTIKA svo­jom novom izlož­bom nazi­va Afterwardsness. Izložba se sas­to­ji od ambi­jen­tal­ne ins­ta­la­ci­je koja u mno­go­če­mu alu­di­ra na aktu­al­ne pan­de­mij­ske pro­ble­ma­ti­ke. Sam naziv izlož­be pre­uzet je iz Freudove psi­ho­ana­li­ze gdje ga nala­zi­mo kao nje­mač­ku slo­že­ni­cu Nachträglichkeit, koja se odno­si na svo­je­vr­s­no odga­đa­nje tra­umat­skih iskus­ta­va te nak­nad­no, retro­ak­tiv­no suoča­va­nje s nji­ma. Preciznije, uko­li­ko memo­ri­ja pos­ta­ne tra­uma te osta­ne potis­nu­tom od stra­ne poje­din­ca, nje­zi­no zna­če­nje razot­krit će se tek u kas­ni­jem psi­ho­lo­škom razvo­ju kroz odre­đe­nu vrstu intros­pek­ci­je. Iako govo­ri­mo o tra­uma­to­lo­gi­ji čovje­ka, umjet­nik kroz ovaj rad isti pojam „odgo­đe­ne tra­ume“ pri­mje­nju­je i na širi druš­tve­ni kolek­tiv. Trauma tre­nut­nog živ­lje­nja uzro­ko­va­na COVID-19 epi­de­mi­jom zapo­če­ta je u tre­nut­ku prvih vijes­ti o viru­su te prvog lockdown‑a, a pri­sje­ća­nje na tak­vu situ­aci­ju odvi­ja se upra­vo u ovom tre­nut­ku, godi­nu dana od poja­ve pan­de­mi­je, kada druš­tvo retro­ak­tiv­no ana­li­zi­ra poje­di­ne doga­đa­je na osob­nom i kolek­tiv­nom nivou, ponav­lja­ju­ći time odgo­đe­ne vizi­je o nepoz­na­tom, neiz­vjes­nom i smr­to­nos­nom, retro­ak­tiv­no se vra­ća­ju­ći u tra­umu, kojoj ni danas nije vid­ljiv završetak. 

O AUTORU
Josip Šurlin (Split, 1993.) zavr­šio je Školu likov­nih umjet­nos­ti u Splitu, 2012. godi­ne, kada upi­su­je Umjetničku aka­de­mi­ju u Splitu, smjer sli­kar­stvo. Studirao je u kla­si prof. Gorkog Žuvele te, 2017. godi­ne, diplo­mi­rao sli­kar­stvo pod men­tor­stvom prof. Viktora Popovića i prof. Neli Ružić. Sudjelovao je na neko­li­ko skup­nih izlož­bi i pre­zen­ti­rao rado­ve na sedam samos­tal­nih izlož­bi. Na Prvom stu­dent­skom bije­na­lu osva­ja i pisme­no priz­na­nje za rad. Godine 2018. pos­ta­je čla­nom Hrvatske udru­ge likov­nih umjet­ni­ka (HULU, Split). Živi i radi u Splitu. 

NMG — Novomedijska gale­ri­ja među­na­rod­na je kus­to­ska plat­for­ma usmje­re­na na istra­ži­vač­ke pro­jek­te veza­ne uz pro­ble­ma­ti­ke aktiv­nog sudje­lo­va­nja u suvre­me­nom druš­tvu koji rezul­ti­ra­ju kus­to­skim kon­cep­ti­ma, inter­me­dij­skim doga­đa­nji­ma, među­na­rod­nim novo­me­dij­skim surad­nja­ma te kre­ira­njem novih medij­skih pro­je­ka­ta. Unutar plat­for­me reali­zi­ra se pro­gram NMG@PRAKTIKA. Ciklus je to samos­tal­nih izlož­bi mla­dih umjet­ni­ka iz Hrvatske i ino­zem­s­tva u Domu mla­dih u Splitu. Godina 2021. će biti deve­ta godi­na cik­lu­sa kroz koji je dosad reali­zi­ra­no više od 60 samos­tal­nih i skup­nih izlož­bi mla­dih umjet­ni­ka. Kroz nove medi­je i eks­pe­ri­men­ti­ra­nje s raz­li­či­tim for­ma­ma umjet­nič­kog izra­ža­ja izlož­be pro­ble­ma­ti­zi­ra­ju aktu­al­ne teme suvre­me­nog druš­tva. Ovaj cik­lus izlož­bi tako ne samo da pru­ža uvid u naj­no­vi­je umjet­nič­ke prak­se, već i oda­bi­rom auto­ra aktiv­no sudje­lu­je u pozi­ci­oni­ra­nju suvre­me­ne umjet­nos­ti kao kri­tič­kog fak­to­ra nas­pram druš­tve­ne stvarnosti. 

Kustosica izlož­be je Natasha Kadin, kus­to­si pro­gra­ma NMG@PRAKTIKA su Natasha Kadin, Vedran Perkov i Katarina Duplančić, za dizajn je zas­lu­žan Nikola Križanac, a za pri­je­vod Ivan Berecka. Postav i doku­men­ta­ci­ju izlož­be rade Josip Šurlin, Franko Sardelić i Katarina Duplančić, a izlož­ba će biti otvo­re­na do pet­ka, 16. trav­nja te je može­te pogle­da­ti pozi­vom na broj 0989602701. 

Galerija Kluba Kocka pri­ma 14 posje­ti­te­lja isto­vre­me­no na 58 m² pros­to­ra. Nošenje maske je oba­vez­no, dezin­fi­ci­jens je dos­tu­pan ispred galerije. 

Ovaj pro­gram pro­vo­di se u surad­nji s Koalicijom udru­ga mla­dih, Multimedijalnim kul­tur­nim cen­trom Split i Platformom Doma mla­dih, a finan­ci­ra se putem jav­nih natje­ča­ja Ministarstva kul­tu­re i medi­ja RH i Grada Splita. Rad udru­ge Mavena podr­ža­va­ju Nacionalna zak­la­da za razvoj civil­nog druš­tva i Zaklada Kultura nova.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr