Dom mladih Split

NMG EDUKACIJA: Škola kritike vizualnih umjetnosti

edukacije i radionice, Razred,

1213.11.2021

ŠKOLA KRITIKE VIZUALNIH UMJETNOSTI 2021.
12. i 13.11. 2021. / Razred & online

Kolektivno / konektivno
Inicijalni blok susret: 12. i 13.11. 2021. Razred, Dom mla­dih Split i onli­ne (od 17 do 19 sati)

Škola kri­ti­ke vizu­al­nih umjet­nos­ti novi je pro­gram izva­nins­ti­tu­ci­onal­ne edu­ka­ci­je koji udru­ga Mavena reali­zi­ra jed­nom godiš­nje. Cilj Škole usmje­ren je edu­ka­ci­ji mla­dih povjesničara/ki umjet­nos­ti, umjetnika/ca te dru­gih zain­te­re­si­ra­nih kul­tur­nih radnika/ca. Škola želi potak­nu­ti širu ras­pra­vu o pro­gra­mi­ma i prak­sa­ma u polju vizu­al­nih umjet­nos­ti u lokal­nom kon­tek­s­tu, ponu­di­ti ala­te za razu­mi­je­va­nje i ras­pra­vu o aktu­al­nim tran­s­lo­kal­nim feno­me­ni­ma i ten­den­ci­ja­ma u vizu­al­nim umjet­nos­ti­ma, te afir­mi­ra­ti i eva­lu­ira­ti pro­gra­me koje pro­vo­de udru­ga Mavena i udru­ge koje rade u Domu mla­dih, kao i svu neza­vis­nu umjet­nič­ku pro­duk­ci­ju i pre­zen­ta­ci­ju vizu­al­nih i novo­me­dij­skih umjet­nos­ti u Domu mla­dih Split i šire. Tijekom radi­oni­ce polaznice_i ras­prav­lja­ju i eks­pe­ri­men­ti­ra­ju s raz­nim vido­vi­ma kri­tič­kog pisa­nja o vizu­al­nim umjet­nos­ti­ma te pro­du­ci­ra­ju tek­s­to­ve za obja­vu u rele­vant­nim doma­ćim medi­ji­ma o umjet­nos­ti i kulturi.

Ovogodišnja Škola kri­ti­ke vizu­al­nih umjet­nos­ti nazi­va Kolektivno / konek­tiv­no, bavit će se para­dok­si­ma i poten­ci­ja­li­ma digi­tal­nog obra­ta u vizu­al­nim umjet­nos­ti­ma, kao i nači­ni­ma na koji digi­tal­no mije­nja (ili ne) nači­ne pro­duk­ci­je, posre­do­va­nja i recep­ci­je vizu­al­nih činje­ni­ca, poten­ci­jal­no stva­ra pros­to­re za nove subjek­tiv­nos­ti, istra­ži­va­nja, raz­mje­ne i soli­da­ri­za­ci­je. Jesu li recent­na uki­da­nja soci­jal­nog kon­tak­ta i jav­nih doga­đa­nja usli­jed pan­de­mi­je Covid-19 i dodat­nih pre­la­za­ka kul­tur­nih sadr­ža­ja na konek­tiv­no stvo­ri­la dodat­ni jaz izme­đu umjet­nos­ti i živo­ta ili upra­vo suprot­no, nova polja recep­ci­je i afir­ma­ci­je kolek­tiv­nos­ti? Kakve pro­ci­je­pe u sve­mu tome nala­zi kri­ti­ka vizu­al­nih umjet­nos­ti-lokal­no/­tran­s­lo­kal­no i nadi­la­zi li (uko­li­ko da, kojim ala­ti­ma) polje usko-struč­ne ras­pra­ve u ovom vre­me­nu tzv. sve­op­će digi­ta­li­za­ci­je / ‘popu­la­ri­za­ci­je’?

Voditeljica ovo­go­diš­nje Škole kri­ti­ke vizu­al­nih umjet­nos­ti, Ivana Meštrov, kus­to­si­ca je i povjes­ni­čar­ka umjet­nos­ti, suos­ni­va­či­ca udru­ge za suvre­me­ne umjet­nič­ke prak­se Slobodne veze. Jedna je od kus­to­si­ca 41. Splitskog salo­na te recent­nog Ostrale bije­na­la – Atemwende / Mijena daha odr­ža­nog u Dresdenu kroz lje­to 2021. Članica je lokal­ne podruž­ni­ce među­na­rod­nog udru­že­nja likov­nih kri­ti­ča­ra AICA, dugo­go­diš­nja kri­ti­čar­ka ‑surad­ni­ca radij­ske emi­si­je Triptih HR3, auto­ri­ca broj­nih struč­nih i pro­blem­skih tek­s­to­va, te ured­ni­ca neko­li­ko knji­ga i časo­pi­sa o vizu­al­nim umjet­nos­ti­ma. Na radi­oni­ci je pre­dvi­đe­no sudje­lo­va­nje vizu­al­nih umjet­ni­ca koje su obi­lje­ži­le ovo­go­diš­nju jese­nju pro­gram­sku sezo­nu udru­ge Mavena, Nine Kurtele i Slatke kon­cep­tu­al­ne umjet­ni­ce te neko­li­ci­ne kolega/ica kustosa/ica, istraživača/ica i kritičara/ki.

Uz uvod­ni susret u mje­se­cu stu­de­nom 2021., pre­dvi­đen je jedan blok zoom susret u mje­se­cu pro­sin­cu 2021. te zaključ­ni susret u siječ­nju 2022.

Škola kri­ti­ke vizu­al­nih umjet­nos­ti bes­plat­na je za sve sudionike/ce, mogu­će ju je poha­đa­ti onli­ne ili uži­vo (Razred, Dom mla­dih Split), a pri­ja­vi­ti se tre­ba na mail mavena@​mavena.​hr, uz kra­tak živo­to­pis i moti­va­ci­ju, naj­kas­ni­je do pet­ka 12. stu­de­nog 2021. u 12 sati.

Kustoska ško­la pro­gram je udru­ge MAVENA – 36 nje­zi­nih čuda, koji se pro­vo­di u surad­nji sa Koalicijom udru­ga mla­dih, Multimedijalnim kul­tur­nim cen­trom Split i Platformom Doma mla­dih, a finan­ci­ra se putem jav­nih natje­ča­ja Ministarstva kul­tu­re i medi­ja RH. Rad udru­ge Mavena podr­ža­va­ju Nacionalna zak­la­da za razvoj civil­nog druš­tva i Zaklada Kultura nova.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr