Dom mladih Split

Merge in motion VI - Kristina Lovrić

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Radionica je osmiš­lje­na kako bi polaz­ni­ci­ma pomo­gla osvi­jes­ti­ti spo­sob­nost slu­ša­nja i razu­mi­je­va­nja vlas­ti­tog tije­la u pokre­tu, nagla­si­la kori­šte­nje ener­get­skih podru­čja tije­la ka aku­mu­la­ci­ji smis­le­nog giba­nja kroz pros­tor i razvo­ju raz­li­či­tih, jedins­tve­nih osje­til­nih mate­ri­ja plesa.

(E)MOTION // uvod u ples­nu kompoziciju

Rad je ute­me­ljen na odre­đe­noj ples­noj teh­ni­ci, koja je tek alat u pro­ce­su ana­li­tič­kog raz­miš­lja­nja o kva­li­te­ti pokre­ta, nje­go­voj struk­tu­ri, arti­ku­la­ci­ji, izra­žaj­nos­ti i nada­sve izvorištu.
Kroz zajed­nič­ko (po)kretanje i stva­ra­nje u zada­noj ples­noj kom­po­zi­ci­ji, koja je u ovom slu­ča­ju u svoj­stvu vjež­be kao nes­vr­ho­vit ele­ment, poza­ba­vit ćemo se i poigrat s poj­mo­vi­ma poput uza­jam­nog odno­sa, kon­tras­ta, opo­zi­ci­je, sus­pen­zi­je, tek­s­tu­re, dina­mi­ke i sl. Struktura radi­oni­ce uklju­ču­je stan­dard­no opu­šta­nje, zagri­ja­va­nje i teh­nič­ki dio kroz pri­mje­ri­ce flo­or work.

E kao ener­gi­ja; siner­gi­ja tije­la, duha i uma, mogli bismo reći E‑motion kao naš vlas­ti­ti rukopis!

BIO / Kristina Lovrić
Pedagoški rad bazi­ra na suvre­me­nim ples­nim teh­ni­ka­ma, s nagla­skom na Release teh­ni­ci, Bartenieff prin­ci­pi­ma i BMC‑u (Body Mind Centering). Preokupacija su joj teori­ja i filo­zo­fi­ja ple­sa sto­ga osni­va Koribant Lab // rad­nu i razvoj­nu plat­for­mu za kore­ograf­sku i peda­go­šku prak­su, kus­tos­tvo izved­be­nih umjet­nos­ti, te vizu­al­ne umjetnosti.
Profesor povi­jes­ti umjet­nos­ti i diplo­mi­ra­ni fone­ti­čar (Filozofski fakul­tet Sveučilišta u Zagrebu), te čla­ni­ca UPUH‑a (Udruga ples­nih umjet­ni­ka Hrvatske) i HUPSUP‑a (Hrvatska udru­ga peda­go­ga suvre­me­nog plesa).
Majka.

Radionica će se odr­ža­ti u subo­tu, 4.5.2019. od 10 do 12h, na Maloj sce­ni Doma mla­dih (KAM “Hram”).

Cijena radi­oni­ce: 80 kn

Prijave na plesnaudrugatiramola@​gmail.​com ili u Inbox.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr