Dom mladih Split

Marina Cherry: ONLY BONES V1.6

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Cirkus Kolektiv pozi­va na 4. izda­nje Ciklusa pred­sta­va suvre­me­nog cirkusa!

Pogledajte izved­bu Marine Cherry pod nazi­vom Only bones v1.6, nas­ta­lu pre­ma ide­ji Thoma Moncktona.

Održat će se dvi­je izved­be, po jed­na u sri­je­du i čet­vr­tak, 26. i 27.5.2021., s počet­kom u 19 sati na Maloj sce­ni Doma mladih.

Zbog ogra­ni­če­nog broj gle­da­te­lja rezer­va­ci­ja ulaz­ni­ca je oba­vez­na putem obras­ca na lin­ku. Ulaznice se mogu kupi­ti 30 minu­ta pri­je počet­ka pred­sta­ve po cije­ni od 40 kn, a za stu­den­te i umi­rov­lje­ni­ke 30 kn.

Radi se o pro­jek­tu never­bal­nog teatra koji mak­si­mi­zi­ra mini­mum. Umjetnica se kre­će kroz mikro-pros­tor sce­ne defi­ni­ra­ne uskim sno­pom svje­tla, koji potje­če od jedi­nog reflek­to­ra u pred­sta­vi. U ovoj kruž­ni­ci pro­mje­ra jed­nog metra doga­đa­ju se intri­gat­ne misa­one i tje­les­ne mani­pu­la­ci­je. Umjetnica nas u svom solo per­for­man­su uvla­či u uvr­nu­ti osob­ni svi­jet u kojem nas­to­ji ras­pr­s­nu­ti mje­hu­ri­će banal­nos­ti, i u rav­no­te­ži izme­đu kaza­liš­nog i fizič­kog pro­na­ći ino­va­ci­je osla­nja­ju­ći se na eks­trem­na ograničenja.

Ili, rije­či­ma autorice:
„Lanky loidlings.
Squishy Schloompings.
Spiky Spa-doo-dlings.“

Predstava se razvi­ja­la na Maloj sce­ni i u Amfiteatru Doma mla­dih tije­kom 2020. godi­ne putem Artist in resi­den­ce pro­gra­ma u orga­ni­za­ci­ji Cirkus Kolektiva, a pre­mi­jer­no je izve­de­na u pro­sin­cu 2020. na NouNous fes­ti­va­lu u Helsinkiju u Finskoj.

Program Ciklus pred­sta­va suvre­me­nog cir­ku­sa je finan­ci­ran od stra­ne Ministarstva kul­tu­re i medi­ja RH, a rad udru­ge Cirkus Kolektiv podr­ža­va Zaklada Kultura nova.

MARINA CHERRY
Marina se bavi kon­tor­ci­oniz­mom i akro-ple­som. Diplomirala je sa ESAC‑a (École Supérieure des Arts du Cirque) u Bruxellesu nakon što je zapo­če­la svo­ju pro­fe­si­onal­nu for­ma­ci­ju u cir­ku­su u kanad­skoj ško­li ENC (École Nationale de Cirque) Montrealu. Dolazi iz Montane u Sjedinjenim Američkim Državama a tre­nut­no živi i radi u Švedskoj, u Stockholmu.

Only Bones je pro­jekt mini­ma­lis­tič­kog fizič­kog teatra. Koncept bazi­ran na ori­gi­nal­noj pred­sta­vi Thoma Mocktona nas­tav­lja svo­ju tran­sfor­ma­ci­ju na način da oda­bra­ni umjet­ni­ci kre­ira­ju svo­je ver­zi­je pred­sta­ve unu­tar zada­nog kon­cep­ta. Koristeći uni­for­mi­ra­ne i vrlo res­trik­tiv­ne para­me­tre, oda­bra­ni umjet­ni­ci stva­ra­ju svo­je jedins­tve­ne izved­be koje pra­te slič­nu este­ti­ku. Smjernice su slje­de­će: samo jed­no svje­tlo, bez nara­ti­va, bez sce­no­gra­fi­je, bez rek­vi­zi­ta, bez tek­s­ta, u limi­ti­ra­nom pros­to­ru. Na ovaj način umjet­ni­ci su pre­pu­šte­ni samo vlas­ti­tim moguć­nos­ti­ma da stvo­re svoj svi­jet unu­tar pos­tav­lje­nog koncepta.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr