Dom mladih Split

Kendo radionica

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Kendo radi­oni­ca
17.10. / 19 h / Mala scena

Kendo Spalato u surad­nji s pro­jek­tom „Ubijmo dosa­du“ orga­ni­zi­ra bes­plat­nu ken­do radionicu.

Upoznajte ovu dina­mič­nu vje­šti­nu i sport, direk­t­nog nas­ljed­ni­ka japan­skog mače­va­nja i samu­raj­ske kulture.

Radionica će se odr­ža­ti u pros­to­ru Male sce­ne (pros­tor udru­ge Cirkus Kolektiv) u nedje­lju, 17.10., u 19 h.

Prijave na radi­oni­cu zapri­ma­ju se putem inboxa UBIJMO DOSADU.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr