Dom mladih Split

FANNY PACK by House of Flamingo

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Domaći drag kolek­tiv House of Flamingo nas­tu­pit će na Platou Doma mla­dih u sklo­pu pro­gra­ma Splitskog pri­dea. Nastupu pret­ho­di warm up u 18h dok će sam nas­tup poče­ti u 19h.

House of Flamingo u lje­to 2021. uplov­lja­va uz mini tur­ne­ju svog after-Pride pro­gra­ma ‘FANNY PACK’ po Hrvatskoj! Prvo iskr­ca­va­nje sa HoF bro­da lje­po­te i lju­ba­vi publi­ku čeka upra­vo u Splitu, 19. lip­nja na pla­tou Doma mla­dih od 18 sati.

Kroz split­sku pre­dve­čer­nju zlat­nu uru publi­ku vodi puni HoF sas­tav – Colinda Evangelista, Entity i Roxanne, uz doda­tak rej­va Jovanke Broz Titutke. Za melo­dič­nu glaz­be­nu pod­lo­gu bri­ne se Vektor.

FANNY PACK (pros­to narod­no: pede­ru­ša) je klup­sko-izved­be­ni pro­gram koji se u Zagrebu pos­ljed­njih godi­na odr­ža­va nakon Povorke pono­sa, u orga­ni­za­ci­ji queer kolek­ti­va House of Flamingo. Program stva­ra sigu­ran klup­ski pros­tor LGBTIQ oso­ba­ma za pros­la­vu jed­nog od naj­važ­ni­jih poli­tič­kih pro­tes­ta dana unu­tar godi­ne, kroz bogat sadr­žaj umjet­nič­kih izved­bi i kva­li­tet­nog zvu­ka. Time se oda­je počast činje­ni­ci da je upra­vo iz jed­nog noć­nog klu­ba, nju­jor­škog Stonewall Inna, pote­kao moder­ni pokret za rav­no­prav­nost oso­ba svih rod­nih i spol­nih obi­ljež­ja i iden­ti­te­ta. Ove godi­ne akti­vis­tič­ki “izla­zi­mo iz orma­ra” zatvo­re­nih klup­skih pros­to­ra na otvo­re­no, te se pri­dru­žu­je­mo pro­gra­mu Split Pridea i lokal­nog mje­se­ca ponosa.

FANNY PACK tur­ne­ja je odgo­vor na manjak queer izved­be­nih pro­gra­ma diljem RH u pos­ljed­njih godi­nu dana, kao pos­lje­di­ca pan­de­mi­je koja je efek­tiv­no ogra­ni­či­la moguć­nos­ti za dalj­nji razvoj i vid­lji­vost queer umjet­nos­ti i iden­ti­te­ta u jav­nom i kul­tur­nom pros­to­ru; ali ogra­ni­či­la i pris­tup srod­nim sadr­ža­ji­ma širem spek­tru publike.

Događaj se odr­ža­va na otvo­re­nom uz pri­dr­ža­va­nje aktu­al­nih epi­de­mi­olo­ških mje­ra. Molimo publi­ku da drže među­so­ban raz­mak i nose maske u svim bli­skim inte­rak­ci­ja­ma, kao i svu dru­gu pri­pa­da­ju­ću zaštit­nu opremu.

Program je bes­pla­tan za jav­nost, a orga­ni­zi­ra u surad­nji sa Split Prideom, kao dio lokal­nog Mjeseca pono­sa. Logističku podr­šku pru­ža­ju udru­ga Split Pride i Platforma Doma mla­dih Split.

Događaj je dio ljet­ne tur­ne­je kolek­ti­va House of Flamingo (Pederuša: Štiklom na put pono­sa) koja se pro­vo­di kroz plat­for­mu Clubture, a ostva­ru­je se zahva­lju­ju­ći finan­cij­skoj podr­š­ci Ministarstva kul­tu­re i medi­ja RH, Zaklade Kultura nova, Ureda za kul­tu­ru Grada Zagreba i Nacionalne zak­la­de za razvoj civil­no­ga druš­tva kroz pro­gram Centri znanja.

Powered by: Seasplash Pula, Zagreb Pride, Prostor rod­ne i medij­ske kul­tu­re K‑zona. Vizualni iden­ti­tet pot­pi­su­je Yellow Yuri.

Više na Facebook even­tu.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr