Dom mladih Split

Doringo u Kocki

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Doringo sti­že u Kocku!

Ulaziš u podrum, doče­ku­je te opu­šte­na eki­pa i vese­li žamor…
Na šan­ku naru­ču­ješ naj­dra­že piće, ostav­ljaš stva­ri u gar­de­ro­bi pa pola­ko i slo­bod­no ura­njaš u Doringov svijet.
Iz zvuč­ni­ka te poz­drav­lja selek­ci­ja KLFM soun­d­sys­te­ma i zagri­ja­va te za jedins­tven doživljaj.
🎸
“Mrežničko Kolo” nume­ra je kojom Doringo uz sak­so­fon daje novi ter­min u žan­ru: zem­ljo­pis­ni rock (geograp­hi­cal rock). Progresivni jazzy rit­mo­vi ins­pi­ri­ra­ni raz­li­či­tim tra­di­ci­ja­ma dra­ška­ju ti osje­ti­la i sa sva­kim idu­ćim ins­tru­men­ta­lom osje­ćaš se kao na novom putovanju…
🌊
Album “Gužva u sve­mi­ru” te vodi kroz dale­ki istok, sta­re rim­ske pute­ve po Velebitu i Dalmatinskoj zago­ri, a na kon­cu te vra­ća kući na topli Mediteran.
🏔️
https://​dorin​go​.ban​d​camp​.com
https://​www​.ins​ta​gram​.com/​d​o​r​i​n​g​o​.​m​u​s​ic/
https://​www​.face​bo​ok​.com/​m​u​s​i​c​.​d​o​r​i​n​go/
https://​www​.youtu​be​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​M​w​X​c​u​W​_​U​pgk
🎎

22h > KLFM soundsystem
23h > Doringo

Upad: FREE < 22.30h > 30kn

Organizator: Udruga Aktivist
Upiti na: openbox.​st@​gmail.​com

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr