Dom mladih Split

DIYaj dan - nauči kako izraditi svoj plakat

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Poziv na radi­oni­ce DIYaj dan – nauči kako izra­di­ti svoj plakat

Platforma Doma mla­dih i queerANarchive pozi­va­ju sve mla­de do 25 godi­na da se pri­ja­ve na sudje­lo­va­nje u bes­plat­nim onli­ne radi­oni­ca­ma dizaj­na i izra­de pla­ka­ta koje pro­vo­di udru­ga queerANarchive – kolek­tiv za razvoj, istra­ži­va­nje i pro­pi­ti­va­nje queer kul­tu­re. Prva radi­oni­ca će se odr­ža­ti 18. svib­nja (uto­rak) u 17 sati pre­ko Zoom aplikacije.

DIYaj dan jed­na je od pet pro­gram­skih lini­ja pro­jek­ta Dan po dan – mla­di u kul­tu­ri onli­ne kojeg pro­vo­di Platforma Doma mla­dih s part­ne­rom Multimedijalnim kul­tur­nim cen­trom. Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­je iz Europskog soci­jal­nog fon­da, a za cilj ima uklju­či­ti mla­de u kul­tur­no-umjet­nič­ke onli­ne programe.

Program aktiv­nos­ti DIYaj dan sas­to­ji se od 3 radi­oni­ce u sklo­pu kojih će sudi­oni­ci osmis­li­ti i dizaj­ni­ra­ti vlas­ti­ti pla­kat te se upoz­na­ti s pro­ce­som izra­de pla­ka­ta u teh­ni­ci sito­ti­ska. Sudjelovanjem na radi­oni­ca­ma aktiv­no će se uklju­či­ti u osmiš­lja­va­nje i oda­bir pla­kata za Splitski pri­de. Nakon zavr­še­nog pro­gra­ma sudi­oni­ci će dobi­ti pot­vr­du o sudjelovanju.

Za sudje­lo­va­nje na radi­oni­ca­ma nije potreb­no pret­hod­no iskus­tvo. Zbog ogra­ni­če­nog bro­ja sudi­oni­ka potreb­na je pri­ja­va putem onli­ne obras­ca. Prijave na cik­lus radi­oni­ca DIYaj dan otvo­re­ne su do 16. svibnja.

Programske radi­oni­ce DIYaj dan:

Radionica dizaj­na – 18. i 20. svibnja
Dizajnerica Ena Jurov sudi­oni­ke će upoz­na­ti s temelj­nim teorij­skim pos­tav­ka­ma dizaj­na pla­ka­ta te spe­ci­fič­nos­ti­ma izra­de pla­ka­ta u teh­ni­ci sito­ti­ska. Sudionici će ima­ti pri­li­ku zajed­no s dizaj­ne­ri­com pos­ta­vi­ti okvir za izra­du prak­tič­nog rada, odnos­no pla­ka­ta za Splitski pri­de 2021.
Nakon pos­tav­lje­nog okvi­ra, sudi­oni­ci će uz men­tor­sku podr­šku izra­di­ti svo­ju ver­zi­ju plakata.
Aktivnost pro­vo­de Ena Jurov i Tonči Kranjčević Batalić.
Zbog ogra­ni­če­nog bro­ja sudi­oni­ka, radi­oni­ce će se odr­ža­ti u dva ter­mi­na. Sudionici oda­bi­ru ter­min koji im više odgovara.

Termini odr­ža­va­nja radionica:
18. svib­nja 2021. u 17 sati, tra­ja­nje radi­oni­ce 2 sata
20. svib­nja 2021. u 17 sati, tra­ja­nje radi­oni­ce 2 sata

Izbor pla­ka­ta za tisak – 24. – 30. svibnja
Prijedlozi osmiš­lje­nih pla­ka­ta 24. svib­nja bit će objav­lje­ni na face­bo­ok stra­ni­ca­ma Platforme Doma mla­dih gdje će jav­nost moći gla­sa­ti za naj­bo­lje rado­ve. Pet rado­va s naj­vi­še gla­so­va biti će otis­nu­to teh­ni­kom sito­ti­ska u Redakciji u Domu mladih.
Glasanje za naj­bo­lje pla­ka­te bit će otvo­re­no od 24. do 31. svib­nja 2021.

Radionica sito­ti­ska – 8. lipnja
Tehničar tiska­re Redakcija u Domu mla­dih Joke Keran, kroz prak­ti­čan rad i video tuto­ri­al, sudi­oni­ci­ma će demons­tri­ra­ti pro­ces izra­de pla­ka­ta u teh­ni­ci sito­ti­ska. Aktivnost pro­vo­de Joke Keran i Tonči Kranjčević Batalić.

Termin odr­ža­va­nja radionice:
8. lip­nja 2021. u 18 sati, tra­ja­nje radi­oni­ce 2 sata

Odabir naj­bo­ljeg pla­ka­ta za Splitski pri­de – lipanj

Sudionici DIYaj dana nakon zavr­še­nih radi­oni­ca dobit će svo­je pla­ka­te, a osta­tak se doni­ra Split Prideu.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj član­ka isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr