Dom mladih Split

Dekupaž radionica - OTKAZANO!

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Dekupaž radi­oni­ca — OTKAZANO!
17.01.2022. / 20h / Galerija klu­ba Kocka

Voditeljica: Jelena Parčina

Dekupaž teh­ni­ka je jed­na od naj­sta­ri­jih teh­ni­ka ukra­ša­va­nja pred­me­ta. Salvetna teh­ni­ka ili deco­upa­ge je umi­je­će ukra­ša­va­nja pred­me­ta od drve­ta, kera­mi­ke ili stak­la, lijep­lje­njem sal­ve­ta. Cilj je pos­ti­ći da se moti­vi koje lije­pi­mo u pot­pu­nos­ti uklo­pe u poza­di­nu, tako da izle­da­ju kao da su sli­kar­sko dijelo.

Za sudje­lo­va­nje je obvez­na pri­ja­va putem inboxa Facebook stra­ni­ce UBIJMO DOSADU zbog limi­ti­ra­nog bro­ja ljudi.

Radionica se pro­vo­di u sklo­pu pro­gra­ma “Ubijmo dosa­du” i bes­plat­na je.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr