Dom mladih Split

CIRKVIZ - kviz znanja

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

CIRKVIZ — kviz znanja
09.10. / 17h / Mala scena

U subo­tu, 09. lis­to­pa­da 2021., u 17:00 h u pros­to­ru Male sce­ne Doma mla­dih (Cirkus Kolektiv) odr­žat će se CIRKVIZ — opći kviz zna­nja s osvr­tom na tra­di­ci­onal­ni i suvre­me­ni „cir­kus“.

Pitanja su iz općeg zna­nja s osvr­tom na tra­di­ci­onal­ni i suvre­me­ni „cir­kus“.

Kviz je natje­ca­telj­skog karak­te­ra, a tri naj­us­pješ­ni­je eki­pe oče­ku­ju nagrade.
1. Ručak u bis­trou Ka Doma za četi­ri osobe
2. Piće na Mandrill’s Brewpub šan­ku za četi­ri osobe
3. Četiri kar­te za pred­sta­vu Stickman (20.10.2021., Mala sce­na Doma mladih)

Natjecatelji sudje­lu­ju u eki­pa­ma, a sva­ka od eki­pa može ima­ti mak­si­mal­no četi­ri (4) člana.

Kviz se sas­to­ji od ukup­no 50 pita­nja (vizu­al­na, a/b/c i otvorena).

Kviz vodi, sas­tav­lja i ure­đu­je Dasen Petrić.

Broj pri­ja­va je ogra­ni­čen, a na sudje­lo­va­nje se mogu­će pri­ja­vi­ti putem maila splitskakvizscena@​gmail.​com!

Sudjelovanje u kvi­zu je bes­plat­no i otvo­re­no za sve građane.

Nakon Cirkviz‑a pozi­va­ni ste osta­ti na 4. Open sta­geu — otvo­re­noj veče­ri per­for­man­sa u orga­ni­za­ci­ji udru­ge Cirkus Kolektiv koja se odr­ža­va na pla­tou Doma mla­dih u 19:30h. Više o mani­fes­ta­ci­ji može­te saz­na­ti na lin­ku.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr