Dom mladih Split

Besplatna radionica za mlade DANCEaj dan!

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Nauči nove ples­ne teh­ni­ke uz radi­oni­cu DANCEaj dan!

Platforma Doma mla­dih i Multimedijalni kul­tur­ni cen­tar pozi­va­ju sve mla­de do 25 godi­na da se pri­ja­ve na sudje­lo­va­nje u bes­plat­nim onli­ne ples­nim radi­oni­ca­ma koje pro­vo­di Kolektiv Style Force – udru­ga za kul­tu­ru i novos­cen­ski pokret u sklo­pu aktiv­nos­ti DANCEaj dan. Prva radi­oni­ca odr­žat će se 15. svib­nja (subo­ta) u 18 sati pre­ko Zoom aplikacije.

DANCEaj dan jed­na je od pet pro­gram­skih aktiv­nos­ti koje će se pro­vo­di­ti onli­ne u sklo­pu pro­jek­ta Dan po dan – mla­di u kul­tu­ri onli­ne. Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fon­da, a za cilj ima uklju­či­ti mla­de u kul­tur­no-umjet­nič­ke onli­ne programe.

Program aktiv­nos­ti DANCEaj dan sas­to­ji se od više radi­oni­ca koje će se odr­ža­va­ti subo­tom i nedje­ljom u tra­ja­nju od 2 sata. Sudjelovanjem na radi­oni­ca­ma upoz­nat ćeš 8 raz­li­či­tih ples­nih sti­lo­va i nauči­ti kako odre­đe­ne ples­ne teh­ni­ke pri­mi­je­ni­ti u vlas­ti­toj kore­ogra­fi­ji. Svaka radi­oni­ca je inte­rak­tiv­na i sas­to­ji se od teorij­skog i prak­tič­nog dije­la te zada­ta­ka za vjež­bu. Radionice će vodi­ti pro­fe­si­onal­ni ple­sa­či Vedrana Grčić i Duje Dorotić.

Ukupan broj sudi­oni­ka po radi­oni­ci je ogra­ni­če­na na 15 lju­di. Stoga se pri­ja­vi i osi­gu­raj svo­je mjes­to na radi­oni­ca­ma! Prijaviti se možeš putem onli­ne obras­ca.

Radionica HOUSE DANCE – 15. svib­nja u 18 sati, tra­ja­nje 2 sata
Povijest i karak­te­ris­ti­ke house glaz­be i plesa.
FOOTWORK – osnov­ni ele­men­ti u footworku.
Varijacije osnov­nih ele­me­na­ta u footworku.
Zadaci, Improvizacija, Freestyle.
Voditeljica: Vedrana Grčić

Radionica JACKING – 16. svib­nja u 18 sati, tra­ja­nje 2 sata
Stilovi i varijacije. 
Jednostavni ele­men­ti za koje je spe­ci­fi­čan Jacking. 
​Jacking kroz razi­ne i prostor. 
Voditelj: Duje Dorotić

Radionica FOOTWORK​ – 22. svib­nja u 18 sati, tra­ja­nje 2 sata
Osnovni ele­men­ti u footoworku. 
Varijacije osnov­nih ele­me­na­ta u footworku.
Zadaci, Improvizacija, Freestyle.
Voditeljica: Vedrana Grčić

Radionica FOOTWORK​ – 23. svib­nja u 18 sati, tra­ja­nje 2 sata
Elementi dru­gih ples­nih sti­lo­va u houseu.
Varijacije ele­me­na­ta dru­gih ples­nih sti­lo­va u houseu.
Zadaci, Improvizacija, Freestyle.
Voditelj: Duje Dorotić

Radionica FOOTWORK – 5. lip­nja u 18 sati, tra­ja­nje 2 sata
Osnovni ele­men­ti u footworku.
Varijacije osnov­nih ele­me­na­ta u footworku.
Zadaci, Improvizacija, Freestyle
Voditeljica: Vedrana Grčić

Radionica CLUBBING​ – 6. lip­nja u 18 sati, tra­ja­nje 2 sata
Ritmički obrasci.
Groove.
Povezivanje ele­me­na­ta u houseu.
Voditelj: Duje Dorotić

Radionica LOFTING​ – 12. lip­nja u 18 sati, tra­ja­nje 2 sata
Osnovne karak­te­ris­ti­ke ples­nog stila. 
Spuštanja.
Elementi dru­gih ples­nih stilova. 
Dolphin dive.
Voditeljica: Vedrana Grčić

Radionica FOOTWORK​ – 13. lip­nja u 18 sati, tra­ja­nje 2 sata
Kompleksni ele­men­ti u footworku.
Varijacije kom­plek­s­nih ele­me­na­ta u footworku.
Improvizacija, Freestyle.
Voditelj: Duje Dorotić

Radionica FOOTWORK​ – 19. lip­nja u 18 sati, tra­ja­nje 2 sata
Kompleksni ele­men­ti u footworku.
Varijacije kom­plek­s­nih ele­me­na­ta u footworku.
Alati, Zadaci, Improvizacija, Freestyle.
Voditeljica: Vedrana Grčić

Radionica CLUBBING – 20. lip­nja u 18 sati, tra­ja­nje 2 sata
Povezivanje osnov­nih i kom­plek­s­nih ele­me­na­ta u footworku.
Povezivanje pod­sti­lo­va u houseu.
Alati za razvi­ja­nje stila.
Prezentacija.
Voditelj: Duje Dorotić

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj član­ka isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr