Dom mladih Split

Slavena Verić: Obitelj svjetla

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Predstava “Obitelj svje­tla” diplom­ska je ispit­na pro­duk­ci­ja stu­den­ti­ce glu­me Slavene Verić.

Na Maloj sce­ni Doma mla­dih u Splitu, 8. i 9. svib­nja će se pre­mi­jer­no izvest pred­sta­va “Obitelj svje­tla” stu­den­ti­ce glu­me Slavene Verić.

Projekt je nas­tao kao ispit­na pro­duk­ci­ja na Umjetničkoj aka­de­mi­ji u Splitu, pri Odjelu za kaza­liš­nu umjet­nost, smjer Gluma, a pod men­tor­stvom izv. prof. Brune Bebić.

Predstava se reali­zi­ra kao kom­bi­na­ci­ja dram­skog kaza­li­šta i teatra sje­na, a nas­ta­la je po roma­nu “Dobrodošli u Ameriku” šved­ske spi­sa­te­lji­ce Linde Boström Knausgård. Predstava se bavi por­tre­ti­ra­njem jed­ne mašto­vi­te dje­voj­či­ce koja se usli­jed obi­telj­ske tra­ume pov­la­či u svoj vlas­ti­ti svijet.

Zahvale: Multimedijalnom kul­tur­nom cen­tru Split za pomoć pri ostva­ri­va­nju pro­jek­ta i Cirkus Kolektivu — udru­zi za suvre­me­ni cir­kus i srod­ne umjet­nič­ke prak­se za pros­tor­nu podr­šku u reali­za­ci­ji predstave.

Dodatne izved­be su 15. i 16. svib­nja na Maloj sce­ni Doma Mladih u 20.30 sati. Ulaznice po cije­ni od 40,00 kn u pro­da­ji su na ula­zu Male sce­ne sat vre­me­na pri­je počet­ka predstave.

Rezervacije su mogu­će na mail slavenaveric@​gmail.​com i na broj 0913016199.

Više na Facebook even­tu.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr