Dom mladih Split

Radionica: Svjesnost i pokret

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Radionica: Svjesnost i pokret
08.01.2022. / 11 – 13h / Plava dvorana

Nastavlja se cik­lus inter­dis­ci­pli­nar­nih radi­oni­ca okre­nu­tih radu na sebi, pokre­tu i pros­to­ru s vodi­te­lji­com Natašom Pavlov. Sljedeća radi­oni­ca će se odr­ža­ti u subo­tu, 08.01.2022. od 11 do 13 sati u Plavoj dvo­ra­ni Doma mladih.

Radi se kroz impro­vi­za­ci­ju ple­sa i pokre­ta, uči se o vlas­ti­toj unu­traš­njos­ti, tije­lu i ple­su. Duša,tijelo i um zajed­no kao cje­lo­vi­tost u tije­lu koje se kre­će i ple­še. Plesna impro­vi­za­ci­ja nudi niz vjež­bi za jača­nje, upoz­na­va­nje pokret­lji­vos­ti, otva­ra­nje per­cep­ci­je te kre­ira­nje i sna­la­že­nje u novim situacijama.

Fokus istra­ži­va­nja je na unu­tar­njem sen­zi­bi­li­te­tu i dubi­ni pro­ce­sa rada. Svatko se izra­ža­va na svoj vlas­ti­ti način, rad je vrlo intu­iti­van i nas­lo­njen na osob­na unu­tar­nja znanja.

Počinje se sa zagri­ja­va­njem, ula­skom u tije­lo, sli­je­de otva­ra­nje pokre­ta iz unu­tar­njih orga­na i sta­nja te osvje­šta­va­nje komu­ni­ka­ci­je i odno­sa s pros­to­rom. Prostor koji se istra­žu­je je tako­đer unu­tar­nji i vanj­ski. Plesom se pro­la­zi unu­tar­nji mikro­sve­mir, radi sa važ­nim cen­tri­ma u tije­lu i toko­vi­ma ener­gi­je uz buđe­nje organ­skog pokre­ta u besko­nač­nom polju kreacije.

Svaka radi­oni­ca je dru­ga­či­ja od pret­hod­ne i bavi se novim istraživanjem.

Pristup polaz­ni­ci­ma je indi­vi­du­alan dok je rad uni­ver­za­lan, radi­oni­ca je isto­vre­me­no za počet­ne i napred­ne ple­sa­če te za sva­kog kog zani­ma unu­tar­nji i vanj­ski rad s pokre­tom, ple­som i tijelom.

Radionice se odr­ža­va­ju u surad­nji s Kolektivom Style Force ‑Split

Prijave i infor­ma­ci­je: natasapavlov@​hotmail.​com

Nataša Pavlov je inter­dis­ci­pli­nar­na umjet­ni­ca, sli­ka­ri­ca, istra­ži­vač, peda­gog, ple­sa­či­ca te auto­ri­ca broj­nih izved­bi koje su ori­jen­ti­ra­ne ka ples­noj i glaz­be­noj impro­vi­za­ci­ji. Neke od autor­skih izved­bi koje je radi­la su: Spektralni pomak, Selfmoving, Istraživanje pokre­ta, Varijacije bez ponav­lja­nja, Introspekcija, Protok, Osjetljivost pros­to­ra itd. U podru­čju ple­sa poči­nje  sa suvre­me­nim ple­som te se pos­te­pe­no sve više posve­ću­je svom vlas­ti­tom istra­ži­va­nju kroz ples­nu impro­vi­za­ci­ju. Samostalno istra­žu­je ples, pokret i unu­tar­nji razvoj duše u raz­li­či­tim pri­rod­nim ambi­jen­ti­ma. Okrenuta je i radu sa samo­is­cje­lje­njem i masa­ža­ma. Sva svo­ja iskus­tva pre­no­si u raz­li­či­tim dje­li­ma i radionicama.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr