Dom mladih Split

Radionica salse

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Radionica sal­se
05.12. / 19:30 – 20:30h / Plava dvorana

Salsa — izvor­no kuban­ski ples atrak­tiv­nih i sen­zu­al­nih pokre­ta kojeg može­mo ple­sa­ti na prvi ili dru­gi uda­rac u taktu.

Salsa se može ple­sa­ti u paru i samos­tal­no, bez para.

U osno­vi sal­se je slav­lje­nje raz­li­či­tos­ti !!! Kako??? Dođi u nedje­lju, 05. pro­sin­ca i saz­naj, ras­ple­ši se uz pro­fe­si­nal­ne vodi­te­lje Sanju i Omu, koji pri­je sve­ga poštu­ju ples­nu teh­ni­ku i uče vas slu­ša­ti ritam.

Radionica je nami­je­nje­na počet­ni­ci­ma, kao i napred­nim plesačima.

VODITELJI:
Sanja Taraš Praničević — dugo­go­diš­nja ple­sa­či­ca lati­no­ame­rič­kih ple­so­va i salse.
Uspješna umjet­ni­ca i tat­to artistica.

Tomo Mutarello Omo — tre­ner lati­no­ame­rič­kih ple­so­va i show dan­ce kate­go­ri­je ‑salsa‑i tan­go argentino

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr