Dom mladih Split

Besplatna radionica rumbe

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Pozivaju se svi ple­sa­či na bes­plat­nu radi­oni­cu rumbe
28.11. / 19:00 — 20:30 / Plava dvorana

Rumba – lagan i sen­zu­alan latin­sko ame­rič­ki ples, pori­jek­lo vuče iz kuban­ske rum­be-bole­ro. Nazivaju je i „ple­som lju­ba­vi“. Naglasak je na čet­vr­tom udar­cu glaz­be i ple­še se uz nagla­še­no giba­nje kuko­vi­ma koji rum­bi daju erot­ski karak­ter i nagla­ša­va­ju umjet­nost žen­skog zavođenja.

Voditelji ove zanim­lji­ve radi­oni­ce su Mirela Tudor i Tomo Mutarello Omo.

Mirela Tudor – uči­te­lji­ca sport­skog i rekre­ativ­nog ple­sa, ples­ni sudac Hrvatskog sport­skog ples­nog save­za, ples­ni uči­telj u Plesnom klu­bu Split.

Tomo Mutarello Omo — tre­ner lati­no­ame­rič­kih ple­so­va i show dan­ce kate­go­ri­ja sal­sa i tan­go argentino.

Prijave isklju­či­vo na mail mirela.tudor@st.t‑com.hr.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr