Dom mladih Split

Produkcija 2021.

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Galerija MKC,

1726.6.2021

Završna izlož­ba Slikarskog odsje­ka — Produkcija 2021.

Umjetnička aka­de­mi­ja u Splitu i Multimedijalni kul­tur­ni cen­tar Split pozi­va­ju na otvo­re­nje zavr­š­ne izlož­be Slikarskog odsje­ka, Produkcija 2021., koja se otva­ra u čet­vr­tak 17. lip­nja 2021. godi­ne u 18 sati u Galeriji MKC.

Završna izlož­ba pred­stav­lja rado­ve stu­de­na­ta pred­di­plom­skog i diplom­skog stu­di­ja koji su reali­zi­ra­ni su kroz raz­li­či­te kole­gi­je nas­tav­nog pro­gra­ma Odsjeka za Slikarstvo u aka­dem­skoj godi­ni 2020/21.

Cilj redo­vi­tih pre­zen­ta­ci­ja stu­dent­skih rado­va u kon­kret­nom gale­rij­skom pros­to­ru je stje­ca­nje zna­čaj­nog iskus­tva pro­la­skom kroz sam pro­ces reali­za­ci­je izlož­be te suoča­va­nje s kri­tič­kim pogle­dom javnosti.

Izložba će biti otvo­re­na do 26. lip­nja 2021., sva­kim danom osim nedje­lje i praz­ni­ka od 17 do 21 sat.

Ulaz je slobodan.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr