Dom mladih Split

Predstava „Neobične ljubavi“

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

„Neobične ljubavi“/Žak Valenta i Divert kolektiv

Splitsku pre­mi­je­ru pred­sta­ve „Neobične lju­ba­vi“ može­te pogle­da­ti u nedje­lju 19. ruj­na u 18h na Maloj sce­ni Doma mla­dih. Svoj dola­zak naj­a­vi­te na kipsplit7@​gmail.​com.

Ljubav je, izme­đu osta­lih svo­jih neo­bič­nos­ti, jedi­na ime­ni­ca koja ima funk­ci­ja gla­go­la. Sam po sebi, pojam lju­ba­vi je neja­san, zbu­nju­juć, opće­nit. Tek kada smo u nje­mu, kada se živi vole­ći, lju­bav dobi­va svo­je značenje.
Ovu smo temu iza­bra­li kako bismo magič­nim svi­je­tom kaza­li­šta dje­ci i mla­di­ma otvo­ri­li, u današ­nje vri­je­me goto­vo subver­ziv­ni pojam lju­ba­vi. Pitanja poput „Što je to što zove­mo lju­bav?“, „Zašto voli­mo nešto ili neko­ga?“, „Kako osje­ća­mo lju­bav?“ i mno­ga dru­ga pita­nja koja muče male­ne, ali i nas odras­le, počet­na su toč­ka ovog autor­skog projekta.

Ova je pred­sta­va kon­tra­pun­kt pre­ve­li­koj koli­či­ni nasi­lja koje­mu smo svi, bez obzi­ra na dob, izlo­že­ni, kao i komer­ci­ja­li­za­ci­ji i kli­še­iza­ci­ji odno­sa koji na pot­pu­no nepri­mje­ren način tuma­če lju­bav… a upra­vo su kva­li­te­ta i sna­ga lju­ba­vi koju pri­ma­mo u dje­tinj­stvu ono što nas za cije­li život obi­lje­ži i formira.

Ovaj pro­jekt zato se bavi onim poetič­nim i čarob­nim dije­lom nas, onim koji voli i koji je voljen.
„Neobične lju­ba­vi“ pred­sta­va je u kojoj se nizom situ­aci­ja pri­ča­ju pri­če o — lju­ba­vi. Izvođačkom se igrom, ple­som i pje­smom, raz­nim refe­ren­ca­ma iz pri­ča, pop-kul­tu­re i sje­ća­nji­ma na dje­tinj­stvo otva­ra­ju pre­poz­nat­lji­vi odno­si, neki duho­vi­ti i zabav­ni, a neki i s „dru­ge stra­ne lju­ba­vi“, oni koje pod­sje­ća­ju da lju­bav lije­či, ali pone­kad i boli. Tako susre­će­mo nez­grap­nu lju­bav iz svi­je­ta luta­ka, situ­aci­ju iz škol­skih hod­ni­ka i taj­no­vi­tu pre-teen boy – girl zaljub­lje­nost, niz obi­telj­skih odno­sa — onih razi­gra­nih među bra­ćom i ses­tra­ma, i uvi­jek kom­pli­ci­ra­nih među rodi­te­lji­ma i dje­com, a susre­će­mo i čis­tu dje­čju lju­bav pre­ma svijetu…
…no što u ovoj pred­sta­vi radi Darth Vader, prin­ce­za Elsa, Wonder Woman i bat­mo­bil, kako je tek­la lju­bav­na pri­ča izme­đu tajans­tve­nih Kikija i Dragane, i pos­to­ji li uop­će obič­na lju­bav ili je sva­ka, baš sva­ka ne-obič­na, poku­šat će se odgo­vo­rit pred­sta­vom „Neobične ljubavi“.

Redatelj i kore­ograf: Žak Valenta
Izvođači: Marina Bura, Filip Sever, Iva Nerina Sibila / Eleonora Vrdoljak, Helvecia Sekulić
Skladatelj: Dušan Maksimovski
Svjetlo, foto i gra­fič­ko obli­ko­va­nje: Jason Mulhausen
Umjetničko vod­stvo: Iva Nerina Sibila
Produkcija: DIVERT ink­lu­ziv­ni ples­ni kolek­tiv 2020.
Premijera: 18. i 19. ruj­na 2020, MSU, dvo­ra­na Gorgona.

Gostovanje je finan­cij­ski je podr­ža­no od Ministarstva kul­tu­re i medi­ja, a ostva­re­no u surad­nji s umjet­nič­kom orga­ni­za­ci­jom KIP, Cirkus kolek­ti­vom i Multimedijalnim kul­tur­nim cen­trom Split.

Više na divert​.hr.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr