Dom mladih Split

"Jel ovo mat?" - Šahovsko druženje u Kocki

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

“Jel ovo mat?” — Šahovsko dru­že­nje u Kocki
20.01. / od 19h / klub Kocka

“Ček ček sta­ni, jel… jel ovo mat?”

Ako ti to pita­nje zvu­či poz­na­to, a poz­na­to je svi­ma koji­ma je šah u srcu, onda svra­ti do Kocke na još jed­nu šahov­sku večer!

Ovoga puta se neće­mo tru­dit odr­ža­vat for­mat tur­ni­ra ni u kak­vom obli­ku, već ćemo jed­nos­tav­no naba­vit šta veći broj šahov­skih seto­va i u glav­nom pros­to­ru klu­ba napra­vit ugod­nu atmo­sfe­ru za izblit­za­na otva­ra­nja i ubi­tač­ne end­ga­me­ove, uz narav­no otvo­ren šank i neku mju­zu u pozadini.

A čak i ako nisi nikad igrao/la, ovo je savr­še­na pri­li­ka za naučit! U pot­pu­no opu­šte­nom okru­že­nju i uz pivu. Šah nije teška igra, teško ga je samo igrat izvr­s­no, ali mi smo tu prvens­tve­no za se zabavit

Dakle vidi­mo se u klu­bu Kocka, 20.1. od 19h.
P.S. Ponesi svo­ju plo­ču ako je imaš!

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr